Der er utallige positive effekter ved at kombinere unge og motion – især på ungdomsuddannelserne. Vi har samlet op på den forskning, der er omkring effekterne af bevægelse og udvider konstant vores horisont med viden, der kan understøtte vores arbejde.

Det betyder, at vi holder os opdateret på de nyeste teorier om bevægelse og læring, samtidig med at vi selv skaber ny viden, der kan bruges af og i samarbejde med andre. Her på siden finder du derfor de aktuelle rapporter, vi læner os op ad – og som du også kan bruge som rygstøtte, når bevægelse skal på skoleskemaet.

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Flere end 180.000 danskere har i 2021 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i undersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Udgivet i 2022 af Sundhedsstyrelsen.

Erhvervsskolen finder sted – Elevers stedbaserede oplevelse af erhvervsskolen

Undersøgelsen finder, at erhvervsskolens fysiske rammer har stor betydning for elevernes motivation, faglige udvikling og sociale velvære. Særligt rummenes fleksibilitet er vigtigt for eleverne. De foretrækker bl.a. rum, der formår at integrere teori og praksis og indbyder til vekslen mellem faglige og sociale aktiviteter. Det har også en tydelig indvirkning på elevernes identifikation med deres fag og på opbygningen af fællesskaber omkring deres fagidentitet, hvis lokalerne har tydelige fagmarkører og de fysiske rammer afspejler rigtige erhverv. Undersøgelsen finder desuden, at erhvervsskolerne kan udgøre vigtige mødesteder for forenings- og fritidslivet, hvilket bidrager til synlighed i lokalmiljøet og dermed til tiltrækningen af potentielle elever.

Udgivet i 2022 af Tænketanken DEA.

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Rapporten giver viden om, hvordan elevtrivslen på erhvervsuddannelserne påvirker elevernes frafald. Den dykker ned i, hvordan skolerne kan indrette læringsmiljøer, der fremmer elevernes trivsel og motivation for at gennemføre deres uddannelse.

Udgivet i 2021 af Danmarks Evalueringsinstitut.

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

De unge på erhvervsuddannelser er de mindst bevægelsesaktive i fritiden – det gælder både i foreningsregi, i kommercielt regi og selvorganiseret. Samtidig angiver de unge på erhvervsuddannelserne i højere grad, at de ikke er interesseret i at være mere fysisk aktive.

Udgivet i 2021 af Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Firmaidræt.

Frirum som et værn mod mistrivsel

Omkring hver fjerde ung (23 %) i alderen mellem 16 og 24 år oplever ikke at have et frirum i deres hverdag, og størstedelen af unge er tynget af forventnings- og præstationspres fra omverdenen og dem selv.

Udgivet i 2022 af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tænketanken Mandag Morgen.

#DetGodeUngdomsliv – En analyse af unges forventninger, bekymringer og trivsel.

#DetGodeUngdomsliv er en analyse af ungdomslivet med udgangspunkt i unges eget perspektiv. Der stilles derfor skarpt på, hvordan de unge egentlig har det, hvad deres forventninger er til livet og hvilke bekymringer som fylder i deres hverdag.

Analysens grundlag er en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for DUF blandt 1500 repræsentativt udvalgte unge samt fokusgruppe- og enkeltinterview med over 57 unge, hvor de deltagende unge har reflekteret over, hvad det gode ungdomsliv egentligt er.

Udgivet i 2019 af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. Analysen er støttet af Tuborgfondet.

 

Unge på vej på arbejdsmarkedet – Betydningen af fysisk og mental sundhed

Unge med lav fysisk sundhed eller lav mental sundhed har større sandsynlighed end andre unge for ikke at være i arbejde, i uddannelse eller have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. Dårlige kostvaner, brug af rusmidler og for lidt søvn er blandt årsagerne til lav fysisk og mental sundhed.

Udgivet i 2022 af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel

Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer i udspillet ”Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel” fire overordnede anbefalinger. Ønsket er at skabe grundlag for initiativer, der kan være med til at give endnu flere unge et sundt og godt liv.

Udgivet i 2022 af Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af analyserapporten "Unge på vej på arbejdsmarkedet Betydningen af fysisk og mental sundhed", som VIVE har udarbejdet for Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening.

Statistik om unge og motion

Der findes et hav af forskellige grene, statistikker og bevægelses- og læringsteorier, når det gælder unge, bevægelse og motion. Det fordeler det sig ofte i emner som:

  1. fysisk sundhed og bevægelsesvaner
  2. trivsel og mental sundhed
  3. indlæring
  4. uddannelsesmuligheder (fastholdelse og gennemførsel af uddannelse)
  5. sociale relationer og fællesskab.

Det er alle emner, der er vigtige for, hvordan de unge har det og får det i deres fremtidige liv. For at gøre det nemt for dig, opsummerer vi det vigtigste inden for de statistikker og teorier, der findes om hver af disse emner. Lad os springe ud i det.

1. Fysisk sundhed og bevægelsesvaner

Samlet set lever 30 % af erhvervsskoleeleverne ikke op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet – og det er selvom det er bevist, at alt fra trivsel til indlæring forbedres af motion og bevægelse. Og selvom hele 66 % af de unge på erhvervsuddannelserne faktisk gerne vil have mere motion og bevægelse i undervisningen.[1]

Der er derfor god grund til at skabe forbedringer på motionsområdet – især hos de unge på erhvervsuddannelserne.

> Læs meget mere om bevægelse i undervisningen, og få konkrete eksempler på bevægelsesaktiviteter for unge her.

2. Trivsel og mental sundhed

Flere undersøgelser viser, at trivsel i udskolingen sætter sine spor allerede ved 25-årsalderen. 23 % af unge mellem 16 og 24 år mangler et frirum i deres skoledag, og størstedelen af unge er tynget af et præstationspres, som forringer deres overordnede ve og vel. Trivslen kan have indflydelse på, hvordan og om de unge har motivation for at gennemføre deres uddannelse.

Trivsel på ungdomsuddannelserne er ikke et nyt emne, men det bliver ved med at være aktuelt. For forskning viser, at der ikke er sket positiv udvikling i trivsel i Danmark siden 2015, når det gælder erhvervsuddannelserne.

> Læs meget mere om trivsel og mistrivsel hos de unge her.

3. Indlæring

Flere undersøgelser peger på, at motion øger indlæring. Helt videnskabeligt betyder det, at der ved regelmæssig motion sker positive kognitive forandringer, samtidig med at de strukturelle forbindelser i hjernes forbedres hos de unge.

Ofte bruger vi bevægelses- og læringsteori direkte i undervisningen gennem forskellige bevægelsesaktiviteter for at forbedre de unges indlæring. Det kan være gennem alt fra aktivitetsbingo til bevægelsesaktiviteter, hvor det faglige kommer i spil.

4. Uddannelsesmuligheder

Der er flere faktorer, som kan påvirke, om de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En analyse fra VIVE viser, at alt fra ensomhed til motionsvaner betyder noget, når det gælder gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Helt konkret betyder det, at jo højere eleven scorer på den nationale elevtrivselsundersøgelse, jo lavere er sandsynligheden for, at eleven falder fra sin erhvervsuddannelse.

Trivsel og den mentale sundhed spiller derfor en enorm rolle, i forhold til om de unge kommer til at gennemføre deres uddannelse og bliver fastholdt i motivationen.

5. Sociale relationer og fællesskab

I tråd med trivsel finder vi også de sociale relationer og fællesskabsfølelsen. To faktorer, som er enormt vigtige – især for de unge. Motion og bevægelse kan være med til at styrke begge dele. For når de unge dyrker motion sammen i undervisningen, er de sammen om en fælles oplevelse, der adskiller sig fra de mere stillesiddende aktiviteter, som ellers findes i skoletiden. Det er et rum, hvor de lærer hinanden at kende på nye måder og i nye omgivelser.

Undersøgelsen viser for eksempel, at tværgående sociale aktiviteter spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke fællesskaberne blandt eleverne – hvilket igen også leder til bedre trivsel. Motionen kan altså blive en fælles faktor, der fører alt fra bedre trivsel til bedre sociale relationer med sig.

Den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen dykker ned i flere studier omkring fritidsfællesskaber, der netop sætter fokus på dette. [2] Rapporten kommer med fem aktive ingredienser, som er med til at fremme unges mentale sundhed ved deltagelse i organiserede fritidsfællesskaber.

De aktive ingredienser er:

  • Social forbundethed: Unge oplever venskaber, sammenhold og positive sociale relationer med hinanden og den involverede voksne.
  • Udvikling af kompetencer: De oplever at blive bedre til de færdigheder, som aktiviteten kræver.
  • Udvikling af selvtillid: De udvikler en tro på egne evner og kan bidrage til aktiviteten med deres kompetencer.
  • Lystbetonet deltagelse: De deltager i fritidsfællesskabet af egen lyst og motivation, og ikke grundet andres forventninger.
  • Tryghed og tillid: De unge oplever fællesskabet som trygt og tillidsfuldt, og som et sted, hvor der er plads til at ’være sig selv’.

Har du brug for mere bevægelse- og læringsteori?

Hvis du sidder og mangler specifikke data eller flere statistikker om unge og motion, så er du velkommen til at kontakte os. Hos Dansk Firmaidræt vægter vi både den fysiske og mentale sundhed hos de unge højt. Vi har en stor bagage af viden, som kan hjælpe dig med at lægge fundamentet for at få bevægelse ind i undervisningen.

Surf gerne rundt i vores ungdomsuddannelsesunivers, eller dyk ned i de enkelte artikler her på siden, som løbende vil blive opdateret. Det giver dig det bedste fundament for teorien bag bevægelse i undervisningen. God læselyst!

 

[1] UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser, 2019

[2] ”Karakteristika af det mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskab for unge”, Sundhedsstyrelsen, maj 2023