Her finder du uddrag af de rapporter og undersøgelser vi læner os op ad – i vores arbejde med og for motion og bevægelse på ungdomsuddannelserne og for de unge på arbejdsmarkedet.

Siden opdateres løbende med aktuelle rapporter og relevant fakta.

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Flere end 180.000 danskere har i 2021 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i undersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Udgivet i 2022 af Sundhedsstyrelsen.

Erhvervsskolen finder sted – Elevers stedbaserede oplevelse af erhvervsskolen

Undersøgelsen finder, at erhvervsskolens fysiske rammer har stor betydning for elevernes motivation, faglige udvikling og sociale velvære. Særligt rummenes fleksibilitet er vigtigt for eleverne. De foretrækker bl.a. rum, der formår at integrere teori og praksis og indbyder til vekslen mellem faglige og sociale aktiviteter. Det har også en tydelig indvirkning på elevernes identifikation med deres fag og på opbygningen af fællesskaber omkring deres fagidentitet, hvis lokalerne har tydelige fagmarkører og de fysiske rammer afspejler rigtige erhverv. Undersøgelsen finder desuden, at erhvervsskolerne kan udgøre vigtige mødesteder for forenings- og fritidslivet, hvilket bidrager til synlighed i lokalmiljøet og dermed til tiltrækningen af potentielle elever.

Udgivet i 2022 af Tænketanken DEA.

Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

Rapporten giver viden om, hvordan elevtrivslen på erhvervsuddannelserne påvirker elevernes frafald. Den dykker ned i, hvordan skolerne kan indrette læringsmiljøer, der fremmer elevernes trivsel og motivation for at gennemføre deres uddannelse.

Udgivet i 2021 af Danmarks Evalueringsinstitut.

Unge, uddannelse og bevægelsesvaner

De unge på erhvervsuddannelser er de mindst bevægelsesaktive i fritiden – det gælder både i foreningsregi, i kommercielt regi og selvorganiseret. Samtidig angiver de unge på erhvervsuddannelserne i højere grad, at de ikke er interesseret i at være mere fysisk aktive.

Udgivet i 2021 af Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Firmaidræt.

Frirum som et værn mod mistrivsel

Omkring hver fjerde ung (23 %) i alderen mellem 16 og 24 år oplever ikke at have et frirum i deres hverdag, og størstedelen af unge er tynget af forventnings- og præstationspres fra omverdenen og dem selv.

Udgivet i 2022 af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tænketanken Mandag Morgen.

#DetGodeUngdomsliv – En analyse af unges forventninger, bekymringer og trivsel.

#DetGodeUngdomsliv er en analyse af ungdomslivet med udgangspunkt i unges eget perspektiv. Der stilles derfor skarpt på, hvordan de unge egentlig har det, hvad deres forventninger er til livet og hvilke bekymringer som fylder i deres hverdag.

Analysens grundlag er en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget for DUF blandt 1500 repræsentativt udvalgte unge samt fokusgruppe- og enkeltinterview med over 57 unge, hvor de deltagende unge har reflekteret over, hvad det gode ungdomsliv egentligt er.

Udgivet i 2019 af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. Analysen er støttet af Tuborgfondet.

 

Unge på vej på arbejdsmarkedet – Betydningen af fysisk og mental sundhed

Unge med lav fysisk sundhed eller lav mental sundhed har større sandsynlighed end andre unge for ikke at være i arbejde, i uddannelse eller have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige. Dårlige kostvaner, brug af rusmidler og for lidt søvn er blandt årsagerne til lav fysisk og mental sundhed.

Udgivet i 2022 af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel

Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) præsenterer i udspillet ”Fremtiden er ung – sammen om unges sundhed og trivsel” fire overordnede anbefalinger. Ønsket er at skabe grundlag for initiativer, der kan være med til at give endnu flere unge et sundt og godt liv.

Udgivet i 2022 af Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af analyserapporten "Unge på vej på arbejdsmarkedet Betydningen af fysisk og mental sundhed", som VIVE har udarbejdet for Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening.