Vi arbejder for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er her, vi i mere end 75 år – på mange forskellige måder – har dyrket sammenholdet og bevæget dig og hele Danmark.


Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der i dag bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeningerne samt til events og aktiviteter over hele landet.

Vi er dedikerede og passionerede medspillere i kampen for mere idræt og kollegamotion målrettet dig. Vi har et solidt fundament med firmaidrætsforeninger i hele landet med engagerede frivillige ildsjæle sprængfyldt af viden, erfaringer og en masse idéer.

I de 79 firmaidrætsforeninger har vi fokus på fællesskab og den magiske fornemmelse af holdånd, sammenhold og lokal sammenhængskraft, der opstår, når du dyrker idræt, lokale events og motion i eller omkring et foreningsfællesskab. Det er her, du og dine kolleger spiller fodbold, kaster jer på racercyklen, dyrker yoga, sveder til kraftfulde events eller dyster mod andre firmahold til turneringer i bowling, badminton eller floorball.

På arbejdspladserne inspirerer og motiverer vi konstant dig og din arbejdsplads til kollegamotion i arbejdstiden. Kollegamotion er den samlende og inkluderende aktive pause på arbejdet, hvor I spiller en omgang høvdingebold på parkeringspladsen, går en tur før frokostpausen eller sveder lidt til en omgang træning i receptionen. Sammen styrker vi sammenholdet, sindet og smilene med kollegerne på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og fysisk formåen.

Vi skaber de bedste løsninger og tilbud om nem og lettilgængelig kollegamotion og firmaidræt til hele Danmark sammen med andre spillere, der deler vores vision. Derfor står stærke, lærende og meningsfulde partnerskaber og tætte relationer i toppen på vores holdkort i kampen for et sjovere Danmark i bevægelse for dig og dine kolleger.

 • 333.039
  medlemmer
 • 79
  foreninger
 • 505.853
  mennesker i bevægelse

Vores demokratiske organisering

Dansk Firmaidræts demokratiske organisering har til formål at handle "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" god. Organisationen består af en bestyrelse og tre stående udvalg, der tager ejerskab på strategien og bidrager aktivt til at positionere firmaidrættens mærkesager samtidig med, at foreningernes interesser bliver varetaget.

Dansk Firmaidræts demokratiske organisering skal:

 • inspirere flere frivillige fra flere foreninger til at tage aktivt del i medlemsdemokratiet.
 • skabe en mere handlekraftig, dynamisk, demokratisk organisation, hvor der kommer langt større fokus på udvikling og aktuelle udfordringer – og mindre på drift.
 • gøre firmaidrætten bedre i stand til, i løbet af den kommende strategiperiode, at involvere foreningerne i relevante, aktuelle politiske udfordringer og opgaver.

God adfærd i Dansk Firmaidræt

Dansk Firmaidræts grundlæggende formål er at skabe gode rammer for alle, der dyrker firmaidræt - i foreningen, på arbejdspladsen eller ungdomsuddannelsen. Med ”God adfærd i Dansk Firmaidræt” ønsker forbundet at skabe gode rammer for frivillige ledere, medlemmer i den centrale ledelse og ansattes trivsel og udvikling, når de er sammen om firmaidræt - både i aktiviteter og stormøder.

Dansk Firmaidræt repræsenterer en række forskelligartede idrætter og arenaer, så vi rummer stor diversitet, og forskellige sociale, kulturelle og fysiske forudsætninger. Fælles for alle ansatte og frivillige er, at vi er sammen om den glæde, vi oplever gennem firmaidræt og fællesskabet. Den glæde og fællesskabet skal vi værne om, og en af metoderne er, at vi vil være eksplicitte og tydelige omkring, hvad vi mener er ”god adfærd i Dansk Firmaidræt”.

Integritet, inklusion og mangfoldighed
I Dansk Firmaidræt handler vi med integritet og ærlighed i alle forhold, både internt og eksternt. Vi fremmer en kultur, der værdsætter og respekterer mangfoldighed og inklusion. Diskrimination på baggrund af køn, race, religion, alder, handicap eller seksuel orientering tolererer vi ikke.

Ansvarlighed
Frivillige og ansatte i Dansk Firmaidræt tager ansvar for deres handlinger og beslutninger, og vi arbejder for at skabe en ansvarlig og bæredygtig praksis. Vi udviser sparsommelighed og respekterer, at vi forvalter offentlige midler.

Konflikthåndtering
Vi håndterer konflikter på en konstruktiv og retfærdig måde, og stræber efter at løse uoverensstemmelser på en måde, der fremmer samarbejde og forståelse.

Beskyttelse af privatliv
Dansk Firmaidræt respekterer og beskytter privatlivets fred for medlemmer og samarbejdspartnere. Vi er opmærksomme på at håndtere personlige oplysninger omhyggeligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Bæredygtighed
Dansk Firmaidræts foreninger, frivillige og ansatte arbejder for at styrke bæredygtighed og minimere påvirkningen på miljøet. Dette kan fx omfatte initiativer som affaldsreduktion, energibesparelse og grønne praksisser.

Professionel adfærd
I Dansk Firmaidræt arbejder vi med en professionel adfærd i alle forhold og vi undgår interessekonflikter, der kan skade organisationens omdømme.

Efterlevelse af love og regler
Dansk Firmaidræts ledere, frivillige og ansatte overholder gældende love og regler i de områder, hvor organisationen opererer, og sikrer også aktivt, at vores medlemmer er opmærksomme på relevante lovgivninger.

Vi har et fælles ansvar for at beskytte idrættens integritet ved bl.a. at have tydelige regler og holdninger ift. brugen af forbudte stoffer og metoder, matchfixing ligesom vi arbejder aktivt for at fremme fair play på tværs af vores idrætter.

Doping

Dansk Firmaidræt tager afstand fra enhver form for brug af doping i forbundet samt de hertil knyttede foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund.

Dansk Firmaidræt vil gennem oplysende virksomhed, orientere sine medlemmer om farerne ved brug af doping.

Dansk Firmaidræt opfordrer sine medlemmer til at udarbejde og vedtage en dopingpolitik og sørge for at denne bliver kendt blandt egne medlemmer.

Fælles sanktionssystem:

Forbundsstyrelsen i Dansk Firmaidræt er af Repræsentantskabet bemyndiget til at indgå aftale med andre idrætsorganisationer om fælles udvalg og sanktionssystem.

Med virkning fra 1. januar 2015 har forbundsstyrelsen indgået en aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om et fælles "Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere.

 

Ligestilling

Ligestillingspolitik for frivillige ledere i firmaidrætten

Vi har som organisation en særlig demokratisk forpligtelse til at nå og afspejle alle i det danske samfund

Dansk Firmaidræt ønsker at fremme kvinders muligheder for indflydelse og medbestemmelse i fremtidens firmaidrætsforening og -forbund. Dansk Firmaidræt ønsker at arbejde efter visionen

Den Centrale Ledelse i Dansk Firmaidræt tilstræber en ligelig repræsentation af begge køn.

Dansk Firmaidræts ligestillingspolitik for mænd og kvinder:

Dansk Firmaidræt forstår ligestilling som lige muligheder og lige rettigheder uanset køn. Det centrale er, at køn i sig selv - og de forestillinger og forventninger, der knytter sig til det at være mand og kvinde - ikke forhindrer frivillige i at vælge og realisere den karriere, de ønsker og har potentiale til.

Ligestilling handler om, at skabe muligheder for, gøre brug af og udvikle den enkelte frivilliges individuelle kvaliteter og styrker, så alle sikres et godt arbejdsmiljø og et udviklende arbejde.

Ligestilling handler om ligeløn, lige adgang til ledelsesposter, hensyn til de frivilliges forskellige behov mm.

Derfor mener Dansk Firmaidræt:

 • At arbejde med ligestilling handler om at skabe arbejdsvilkår gennem tiltag og handleplaner, hvor kvinder og mænd har lige muligheder for at udvikle deres kvaliteter og evner.
 • At ligestilling er, at mænd og kvinder har samme muligheder og forudsætninger for at vælge - ikke at de vælger ens.
 • At mænd og kvinder skal have lige muligheder for adgang til lederposter, uddannelse og arbejdsvilkår i øvrigt.
 • At kulturen tilgodeser, at både kvinder og mænd med lyst og kompetencer til ledelse får mulighed for at besætte ledende stillinger.
 • At lige vilkår for lige indsats er et ufravigeligt krav.

  Vedtaget på Styrelsesmøde den 5. september 2009