Vi arbejder for at sætte Danmark i bevægelse i firmaidrætsforeningerne og på arbejdspladserne. Det er her, vi i mere end 75 år – på mange forskellige måder – har dyrket sammenholdet og bevæget dig og hele Danmark.


Dansk Firmaidræt er en nonprofitorganisation, der i dag bevæger mere end en halv million mennesker i firmaidrætsforeningerne samt til events og aktiviteter over hele landet.

Vi er dedikerede og passionerede medspillere i kampen for mere idræt og kollegamotion målrettet dig. Vi har et solidt fundament med firmaidrætsforeninger i hele landet med engagerede frivillige ildsjæle sprængfyldt af viden, erfaringer og en masse idéer.

I de 79 firmaidrætsforeninger har vi fokus på fællesskab og den magiske fornemmelse af holdånd, sammenhold og lokal sammenhængskraft, der opstår, når du dyrker idræt, lokale events og motion i eller omkring et foreningsfællesskab. Det er her, du og dine kolleger spiller fodbold, kaster jer på racercyklen, dyrker yoga, sveder til kraftfulde events eller dyster mod andre firmahold til turneringer i bowling, badminton eller floorball.

På arbejdspladserne inspirerer og motiverer vi konstant dig og din arbejdsplads til kollegamotion i arbejdstiden. Kollegamotion er den samlende og inkluderende aktive pause på arbejdet, hvor I spiller en omgang høvdingebold på parkeringspladsen, går en tur før frokostpausen eller sveder lidt til en omgang træning i receptionen. Sammen styrker vi sammenholdet, sindet og smilene med kollegerne på tværs af fag, jobfunktioner, afdelinger og fysisk formåen.

Vi skaber de bedste løsninger og tilbud om nem og lettilgængelig kollegamotion og firmaidræt til hele Danmark sammen med andre spillere, der deler vores vision. Derfor står stærke, lærende og meningsfulde partnerskaber og tætte relationer i toppen på vores holdkort i kampen for et sjovere Danmark i bevægelse for dig og dine kolleger.

 • 358.496
  medlemmer
 • 79
  foreninger
 • 551.510
  mennesker i bevægelse

Indsatsområder - Strategi 2023

Vi vil inspirere til og skabe stærkere tradition for kollegamotion – gerne med puls og power – på flere arbejdspladser.

Vi skal være omstillingsparate overfor arbejdspladserne, så vi hele tiden griber de muligheder, der opstår. Arbejdspladserne skal mærke, at kollegamotion med os er en selvfølge. Det er helt enkelt, for alle – og vi kommer hurtigt i gang. Vi vil være den opsøgende partner, hvor vi jagter den gode dialog med de engagerede ildsjæle og beslutningstagerne på  arbejdspladserne. Ved at lytte og lære får vi skabt stærke relationer.

Vi vil afsøge, hvordan og hvorfor kollegamotion er en afgørende faktor for at fastholde medarbejdere og skabe trivsel.

Vi vil skrue op for volumen, så der kommer flere aktiviteter, events og mere firmaidræt for de lokale arbejdspladser. Vi vil identificere – og skabe relation til – de lokale partnere, der gennem nye netværk og samspilsflader kan styrke firmaidrætsforeningerne lokalt.

Vi vil arbejde for, at der i flere kommuner i Danmark er en firmaidrætsforening, hvor arbejdspladser kan mødes lokalt og dyrke firmaidræt, mærke fællesskabet og magien ved holdånden.

Det magsike potentiale skal vi få til at vokse og vækste, for det er her, magien opstår med nye aktiviteter og nye relationer mellem firmaidrætsforeningerne, lokale arbejdspladser samt andre lokale aktører og ildsjæle.

Vi vil skabe lokale netværk og nye lokale partnerskaber i kommuner, hvor alle med interesse for firmaidræt og kollegamotion i samme lokalområde mødes for at dele viden og udveksle erfaringer, så nye lokale aktiviteter og events på tværs af kendte og nye relationer bliver en realitet.

Vi vil arbejde sammen med alle relevante lokale interessenter. Alle med en fælles ambition om at styrke den lokale firmaidræt og kollegamotion, så vi sammen skaber og udvikler lokale aktiviteter.

Vores demokratiske organisering

Dansk Firmaidræts demokratiske organisering har til formål at handle "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" god. Organisationen består af en bestyrelse og tre stående udvalg, der tager ejerskab på strategien og bidrager aktivt til at positionere firmaidrættens mærkesager samtidig med, at foreningernes interesser bliver varetaget.

Dansk Firmaidræts demokratiske organisering skal:

 • inspirere flere frivillige fra flere foreninger til at tage aktivt del i medlemsdemokratiet.
 • skabe en mere handlekraftig, dynamisk, demokratisk organisation, hvor der kommer langt større fokus på udvikling og aktuelle udfordringer – og mindre på drift.
 • gøre firmaidrætten bedre i stand til, i løbet af den kommende strategiperiode, at involvere foreningerne i relevante, aktuelle politiske udfordringer og opgaver.

Etik

Dansk Firmaidræt ønsker med nærværende etiske principper at fastlægge rammer for ansatte og den centrale ledelse, når de repræsenterer forbundet.

Som repræsentant for Dansk Firmaidræt forventes det, at du:

 • varetager forbundets tarv.
 • er bekendt med forbundets opbygning, vedtægter og retningslinier samt efterlever disse.
 • gennem indsigt i forbundets forhold at medvirke til at sikre en god information og et godt samarbejde mellem alle med tilknytning til forbundet.
 • optræder som rollemodel for foreningsledere og medlemmer.
 • optræder værdigt og soigneret i overensstemmelse med forbundets værdier.
 • har et fornuftigt forhold til indtagelse af alkohol.
 • informerer forbundet hvis du får mistanke om pædofili eller doping.
 • opfører dig som et respektabelt medlem af det danske samfund og som sådan medvirker til, at love og sædvaner overholdes.
 • respekterer medlemmernes ret til at dyrke firmaidræt, uanset race, religion eller politiske anskuelser, køn, seksuel observans og fysisk eller psykisk formåen (handicappet).
 • optræder upolitisk i sager der ikke er af idrætspolitisk karakter.
 • udviser respekt for andre idrætsforbund, offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • anerkender og respekterer andres viden og kompetencer.
 • er bevidst om at du anvender offentlige midler, når du disponerer på forbundets vegne.
 • forstår balancen mellem at yde og at nyde, og udviser mådehold, hvis du bespiser dig selv og andre.
 • aktivt vil hindre misbrug af forbundsmidler.

Doping

Dansk Firmaidræt tager afstand fra enhver form for brug af doping i forbundet samt de hertil knyttede foreninger, landsforeninger, organisationer og forbund.

Dansk Firmaidræt vil gennem oplysende virksomhed, orientere sine medlemmer om farerne ved brug af doping.

Dansk Firmaidræt opfordrer sine medlemmer til at udarbejde og vedtage en dopingpolitik og sørge for at denne bliver kendt blandt egne medlemmer.

Fælles sanktionssystem:

Forbundsstyrelsen i Dansk Firmaidræt er af Repræsentantskabet bemyndiget til at indgå aftale med andre idrætsorganisationer om fælles udvalg og sanktionssystem.

Med virkning fra 1. januar 2015 har forbundsstyrelsen indgået en aftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI om et fælles "Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere.

 

Ligestilling

Ligestillingspolitik for frivillige ledere i firmaidrætten

Vi har som organisation en særlig demokratisk forpligtelse til at nå og afspejle alle i det danske samfund

Dansk Firmaidræt ønsker at fremme kvinders muligheder for indflydelse og medbestemmelse i fremtidens firmaidrætsforening og -forbund. Dansk Firmaidræt ønsker at arbejde efter visionen

Den Centrale Ledelse i Dansk Firmaidræt tilstræber en ligelig repræsentation af begge køn.

Dansk Firmaidræts ligestillingspolitik for mænd og kvinder:

Dansk Firmaidræt forstår ligestilling som lige muligheder og lige rettigheder uanset køn. Det centrale er, at køn i sig selv - og de forestillinger og forventninger, der knytter sig til det at være mand og kvinde - ikke forhindrer frivillige i at vælge og realisere den karriere, de ønsker og har potentiale til.

Ligestilling handler om, at skabe muligheder for, gøre brug af og udvikle den enkelte frivilliges individuelle kvaliteter og styrker, så alle sikres et godt arbejdsmiljø og et udviklende arbejde.

Ligestilling handler om ligeløn, lige adgang til ledelsesposter, hensyn til de frivilliges forskellige behov mm.

Derfor mener Dansk Firmaidræt:

 • At arbejde med ligestilling handler om at skabe arbejdsvilkår gennem tiltag og handleplaner, hvor kvinder og mænd har lige muligheder for at udvikle deres kvaliteter og evner.
 • At ligestilling er, at mænd og kvinder har samme muligheder og forudsætninger for at vælge - ikke at de vælger ens.
 • At mænd og kvinder skal have lige muligheder for adgang til lederposter, uddannelse og arbejdsvilkår i øvrigt.
 • At kulturen tilgodeser, at både kvinder og mænd med lyst og kompetencer til ledelse får mulighed for at besætte ledende stillinger.
 • At lige vilkår for lige indsats er et ufravigeligt krav.

  Vedtaget på Styrelsesmøde den 5. september 2009