Dansk Firmaidræt
Storebæltsvej 11
5800 Nyborg
Telefon: 65 31 65 60
E-mail: kontakt@firmaidraet.dk
CVR nr.: 29 78 45 15
____________________________________________________________

BETINGELSER & VILKÅR

Nedenstående betingelser gælder for alle ydelser leveret af Leverandøren til danske kunder. Betingelserne er gældende for Leverandørens ydelser, med mindre disse leveres af anden arrangør. Såfremt Leverandøren alene er formidler for arrangøren, vil det fremgå af bestillingssiden, hvem der er arrangøren og hvem kunden reelt indgår aftale med. Det bemærkes, at arrangøren kan have andre betingelser end Leverandøren.

AFTALEINDGÅELSE

Endelig aftale mellem kunden og Leverandøren anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server. Leverandøren sender snarest muligt en ordrebekræftelse i form af faktura pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, kundens navn og adresse, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte ydelser.

BEKRÆFTELSE

Den af Leverandøren fremsendte faktura kan af kunden betragtes som værende en bekræftelse.

YDELSER

Leverandøren tilbyder både ikke fysiske varer i form af tjenesteydelser og fysiske varer. Der gælder forskellige betingelser for disse jf. nedenstående.

PRISER

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle angivne priser er inklusive 25% moms, dog bemærkes det, at eksempelvis »startgebyr« er momsfri jf. dansk lovgivning om momsfritagelse af amatøridræt.

Der tages forbehold for prisfejl på hjemmesiden.

BIYDELSER OG TILGIFT

Såfremt der er tilvalgt biydelser til hovedydelsen, vil værdien af disse klart og tydeligt fremgå af Leverandørens hjemmeside. Såfremt biydelsen ikke repræsenterer en egentlig værdi, vil det fremgå heraf, og varen vil betragtes som værende en markedsføringsmæssig tilgift. Betaling for biydelser vil ske samtidig med betaling for hovedydelsen.

Såfremt der medfølger tilgift i aftalen med Leverandøren, er disse ej omfattet af fortrydelsesret og er alene en accessorisk ydelse tilknyttet hovedleverancen. Der tages forbehold for leverandørsvigt, udgåede modeller, begrænset lager m.v.

FYSISKE VARER

Ved køb af fysiske varer fremgår leveringstiden af fakturaen. Det følger af Købelovens regler, at der følger 24 måneders reklamationsret. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Reklamationen skal ske rettidigt og uden ugrundet ophold. Der refunderes rimelige dokumenterede fragtomkostninger.

DOKUMENTATION

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne skal fremvises ved reklamation. Der fremsendes ikke en papirbaseret faktura.

BETALINGSVILKÅR- OG MULIGHEDER

Betaling kan ske med følgende betalingskort: Dankort, VisaDankort, eDankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, JCB og Diners.

Betaling kan også ske med MobilePay.

Betaling med betalingskort sker ved bestilling.

Leverandørens betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.

Såfremt det er muligt at betale ved faktura, fremgår det klart og tydeligt på hjemmesiden, og betaling skal ske jf. betalingsbetingelser på fakturaen.

ORIENTERING

Hvis der sker ændringer i den bestilte ydelse, underretter Leverandøren snarest muligt kunden herom pr. e-mail.

FORTRYDELSE OG AFLYSNING MM.

Aftaler om kurser, møder, workshops og andre af Leverandørens ydelser er bindende, når kundens ordre er modtaget på Leverandørens server. Er købet sket på nettet, og er kunden forbruger, har kunden dog 14 dages fortrydelsesret fra aftaletidspunktet, jf. Forbrugeraftaleloven.

Når en eventuel 14 dages fortrydelsesfrist er udløbet, se 1. afsnit, kan kunden aflyse et kursus mm. indtil 30 dage før planlagt startdato mod en reduktion på 50% af den aftalte pris for den ydelse, som Leverandøren leverer. Aflyses et kursus mm. under 30 dage før den aftalte startdato, uanset årsag, vil Leverandøren opkræve det fulde aftalte beløb til betaling. Eventuelle udgifter til transport og materiale, som er indeholdt i den aftalte pris, men som ikke skal afholdes af Leverandøren som følge af aflysningen, fratrækkes af Leverandøren.

Kunden har endvidere ret til udskydelse af startdatoen for ydelsen i maksimalt tre måneder, uanset årsag. Indledes kurset mm. ikke indenfor tre måneder som følge af kundens forhold, kan Leverandøren opkræve det fulde aftalte beløb til betaling. Retten til udskydelse kan ikke kombineres med retten til aflysning, jfr. forrige afsnit.

Det enkelte kursusforløb mm. skal gennemføres i sin helhed og afsluttes inden for det aftalte tidsrum, medmindre parterne aftaler noget andet, eller dette ikke er muligt som følge af en force majeure begivenhed, se nedenfor.

Særligt i tilfælde af force majeure, herunder epidemi, gælder følgende:

Kundens aflysning eller ønske om udskydelse af startdatoen for en ydelse kan ske uanset årsag, herunder force majeure, i overensstemmelse med vilkårene i 2. og 3. afsnit ovenfor. Leverandøren kan uden ansvar aflyse eller udskyde en ydelse i tilfælde af COVID-19 eller anden force majeure begivenhed.

Hvis en force majeure begivenhed fører til, at et påbegyndt kursus eller en anden ydelse ikke kan gennemføres helt eller delvist, aftaler parterne i samråd et nyt tidsrum for gennemførelse af kurset mm. Hvis ydelsen ikke kan genoptages indenfor få uger efter beslutningen om at indstille ydelsen på grund af en force majeure begivenhed, bortfalder den resterende del af ydelsen, og Leverandøren og kunden stilles som ved en aflysning af ydelsen 30 dage før den aftalte startdato, jfr. 2. afsnit ovenfor.

Særligt om kurser, møder, workshops og andre ydelser, som leveres gratis af Leverandøren, gælder at Leverandøren kan fakturere et gebyr på 795,00 kr. + moms til kunden, hvis denne udebliver fra kurset m.v. eller melder afbud senere end 14 dage før kursusstart. Dette gælder dog kun, såfremt kurset m.v. gennemføres som planlagt, og udeblivelsesgebyr vil ikke blive opkrævet ved gratis online-webinarer.

Vedrører fortrydelsen køb af varer, der er omfattet af fortrydelsesretten jf. Forbrugeraftaleloven, omfatter Fortrydelsesretten dog alene købet af disse varer, hvortil der er sket betaling. Det bemærkes endvidere at fortrydelsesretten ikke omfatter specialfremstillede varer, kost eller andre let fordærvelige varer. Fortrydelsesretten er betinget af, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen. Fortrydelsesretten gælder dog tillige, hvis varen er beskadiget eller forringet inden tilbageleveringen og kunden kan påvise, at dette ikke skyldes forsømmelse eller uagtsomhed fra kundens side. Tilbagelevering skal ske på leverandørens nævnte adresse, eller ved at indlevere varen på posthuset til forsendelse til denne adresse, senest 14 dage efter kundens modtagelse af varen.

Varer, der returneres, skal ledsages af faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering, dette gælder også for så vidt angår uafhentede varer hos transportøren.

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering kan ske til kontakt@firmaidraet.dk.

REKLAMATIONSRET

Kunden kan ikke påberåbe sig fejl eller mangler, der viser sig 2 år efter ydelsens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes hurtigst muligt, efter at denne blev konstateret eller burde have været konstateret.

LEVERANDØRENS PLIGTER

Leverandøren indestår for, at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for, at ydelsen vil føre til et bestemt resultat for kunden.

Ydelsen udføres i henhold til informationerne i kundens ordre samt eventuelle andre informationer modtaget fra kunden vedrørende den bestilte ydelse. Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra kunden.

Leverandøren påtager sig ikke noget ansvar over for kunden, ud over hvad der fremgår af ovennævnte og præceptiv lovgivning. Leverandøren kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

Det bemærkes, at ændring af løberute eller distance ikke betragtes som værende væsentlig fejl eller mangel.

PERSONDATA

Leverandøren indhenter personoplysninger om kunden, når denne bestiller eller tilmelder sig et produkt eller en ydelse udbudt af Leverandøren, herunder nyhedsbreve. Oplysningerne benyttes til at gennemføre den service, de er indhentet i forbindelse med. Desuden bruges oplysningerne til at målrette Leverandørens tilbud til kunden.

Leverandøren registrerer alene de oplysninger, kunden indtaster og aldrig uden, at kunden selv har givet Leverandørens sine oplysninger ved registrering.

Leverandøren indsamler udelukkende personoplysninger, såfremt Leverandøren har en berettiget interesse i at behandle kundens oplysninger, fx for at kunne opfylde en indgået aftale, eller det sker på grundlag af et lovkrav, eller hvis kunden har givet sit udtrykkelige samtykke hertil. Samtykke kræves fx til optagelse af fotos, filmoptagelser, lydfiler og interviews af kunden, medmindre der er tale om situationsbilleder mm. af kunden og andre deltagere i en af Leverandørens aktiviteter, hvor formålet alene er at afbilde en situation.

Leverandøren behandler kundens personoplysninger fortroligt i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder Persondataloven. Såfremt kunden har givet sit udtrykkelige samtykke hertil, kan Leverandøren benytte kundens oplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder sende nyhedsbreve pr. email eller andre kanaler til kunden med information om Leverandørens eller en lokal firmaidrætsforenings produkter og ydelser samt tilbud fra Leverandørens samarbejdspartnere og sponsorer. Kunden når som helst via kontakt@firmaidraet.dk eller ved at afkrydse den relevante boks i nyhedsbrevet frabede sig at modtage sådanne henvendelser fremover. Kundens personoplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand uden kundens forudgående udtrykkelige samtykke.

Leverandøren sikrer, at opbevaringen af kundens personoplysninger sker sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kundens personoplysninger lagres i en database og vil blive slettet, når de ikke længere opfylder det formål, de blev indhentet til og i henhold til gældende lovgivning.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre nærværende retningslinjer samt procedurer for behandling og opbevaring af kundens personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. I så fald vil kunden blive informeret herom og få mulighed for at slette eller tilbagekalde sine oplysninger.

Kunden har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret i Leverandørens database. Hvis oplysningerne er urigtige eller vildledende, har kunden til enhver tid ret til at få dem berigtiget, slettet eller blokeret, ligesom kunden til enhver tid kan tilbagekalde sit samtykke.

Kunden kan til enhver tid gøre indsigelse mod registreringen af sine personoplysninger i Leverandørens database ved at henvende sig til kontakt@firmaidraet.dk.

Endvidere kan kunden til enhver tid påklage behandlingen af sine personoplysninger til Leverandøren eller indgive en klage til Datatilsynet.

Dansk Firmaidræt er dataansvarlig. Kontaktoplysninger:

Administrationschef Lars Borup Andersen

Dansk Firmaidræt

Storebæltsvej 11

5800 Nyborg


CVR 29784515

Telefon: 6531 6560

kontakt@firmaidraet.dk

www.firmaidraet.dk

 

FOTOS

Alle fotos, som arrangørerne benytter såvel online som på trykt materiale, herunder på hjemmesider, sociale medier, er underlagt ophavsret og må på ingen måde anvendes med markedsførings- eller kommercielt formål uden aftale.

De officielle pressefotos, som stilles til rådighed i mediepakken, må anvendes frit i forbindelse med omtale af Leverandørens arrangement. For tilladelse til brug af fotos, kontakt venligst arrangøren.

FORBEHOLD FOR TRYKFEJL M.V.

Leverandøren tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering, som følge af force majeure begivenheder. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i priser samt arrangementsbeskrivelser såvel online, som på trykt materiale. Al information offentliggøres altid med forbehold for ændringer.

Leverandøren forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af købesum. Kreditkortgebyr refunderes ikke ved aflysning.

Leverandøren er alene ansvarlig for Købers eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte gebyr.

ANSVAR

Deltagere bekræfter ved tilmelding, at de er indforstået med, at deltagelse sker på eget ansvar, og at hverken arrangøren, partnere eller sponsorer kan drages til ansvar for skader, deltageren pådrager sig selv eller andre under arrangementet, og som ikke kan tilskrives Leverandøren eller dennes arrangør. Deltagere under 18 år bekræfter desuden, at forældre eller værge har givet accept til den mindreåriges deltagelse.

Kunden er selv ansvarlig for at tegne behørig ulykkesforsikring, før deltagelse i arrangementer.

En event betragtes som aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i ruter, distancer, dato, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer", er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg.

Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.


LINKS

Nets
Foreningen for Dansk Internet Handel
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Forbrug.dk