Repræsentantskabet i Dansk Firmaidræt har i forbindelse med vedtagelsen af "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" også vedtaget at forny forbundets demokratiske organisering. Fornyelsen rummer blandt andet en udvidelse af Bestyrelsen og et ungeudvalg.

Målet med fornyelsen har været at skabe en organisering, der kan handle "Strategi 2027 – Aktive arbejdsliv fra praktik til pension" god. Der er således sammensat en organisering med en udvidet bestyrelse og tre nye stående udvalg, hvor der er skabt rum til, at Dansk Firmaidræt – også fremad på banen – har en demokratisk organisation, der tager ejerskab på strategien og bidrager aktivt til at positionere firmaidrættens mærkesager samtidig med, at foreningernes interesser bliver varetaget.

Udvidelse af Bestyrelsen
Bestyrelsen er blevet udvidet fra fem til syv pladser. De to nye pladser tilbyder Dansk Firmaidræt til en organisation, der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Formand for Dansk Firmaidræt, Peder Bisgaard, uddyber:

"Vi er sikre på, at udvidelsen vil styrke grundlaget for de strategiske beslutninger, vi skal træffe i den kommende strategiperiode. Foreningerne er og bliver vores rygrad - og udgør fortsat flertallet i bestyrelsen - men med to medlemmer udpeget fra arbejdsgiver og arbejdstager holder vi en meget vigtig finger på pulsen i forhold til vores centrale målgrupper."

De unge på banen
Unge mellem 18 og 35 år er et stort fokus for de tre prioriterede områder: foreninger, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Strategi 2027 og netop derfor har Dansk Firmaidræt nu fået et demokratisk valgt udvalg med fem unge mennesker mellem 18 og 35 år. Udvalget hedder Ungeudvalget og skal understøtte Dansk Firmaidræts udvikling, så vi er attraktive, imødekommende og relevante også i fremtiden.

Formand Peder Bisgaard er overvældet og stolt over interessen for det nye udvalg, der blev besat efter kampvalg om både formandspost og medlemsposter, og Peder understreger vigtigheden af at knytte den unge målgruppe endnu tættere til beslutningerne og udviklingen:

"De unge er den målgruppe, vi har sværest ved at få hånd om – og samtidig den gruppe, som vi gerne vil være særligt dygtige til at tiltrække. Derfor er jeg ekstraordinært glad for, at vi nu har et udvalg med fem dedikerede unge, der arbejder for de unge. Udvalget skal arbejde med, hvilke indsatser der skal til, hvilken samarbejdskultur vi skal udvikle, samt hvilke aktiviteter der tiltrækker unge til at dyrke firmaidræt på arbejdspladser og på ungdomsuddannelser."

Udvikling af foreninger, idræt og aktiviteter
Fornyelse af aktiviteter er sammen med foreningsudvikling stærke fokusområder i strategi 2027. Derfor er der i den nye organisering et udvalg, der arbejder dedikeret med at styrke den lokale firmaidræt og de lokale foreninger via indsatser, der kan styrke foreningernes rammevilkår samt et udvalg, der fokuserer på kvalitet og tendenser i idræt og aktiviteter både i foreningerne, på arbejdspladserne og på uddannelsesinstitutionerne.

"Med den nye demokratiske organisering er vi mere handlekraftig og dynamiske, og vi står super stærkt i forhold til at sætte god handling bag og strøm til Strategi 2027. Vi har sat de bedste demokratiske rammer for at skabe aktive arbejdsliv fra praktik til pension, og organiseringen gør os i stand til at agere med kort afsæt i en omskiftelig omverden, hvor vi kan inspirere flere frivillige – fra flere foreninger – til at tage aktivt del i medlemsdemokratiet."

Læs mere om de enkelte udvalgs formål og opgaver længere nede på siden.

Strategi 2027 - aktive arbejdsliv fra praktik til pension

Dansk Firmaidræts nye demokratiske organisering skal:

 • inspirere flere frivillige fra flere foreninger til at tage aktivt del i medlemsdemokratiet.
 • skabe en mere handlekraftig, dynamisk, demokratisk organisation, hvor der kommer langt større fokus på udvikling og aktuelle udfordringer – og mindre på drift.
 • gøre firmaidrætten bedre i stand til, i løbet af den kommende strategiperiode, at involvere foreningerne i relevante, aktuelle politiske udfordringer og opgaver.
Søren Willeberg
Søren Willeberg
Chef for kommunikation, marketing og politisk interessevaretagelse
"Vi vil også i fremtiden være et forbund med motiverede frivillige, der bidrager, fordi det giver mening, og fordi de gør en forskel. Vores samarbejdskultur tager hensyn til, at ”tid” er den største valuta, og derfor skal vi bruge ”vores tid” rigtigt og meningsfuldt."
Peder Bisgaard
Formand hos Dansk Firmaidræt

Bestyrelsen

Bestyrelsens formål er, under ansvar overfor repræsentantskabet, at varetage Dansk Firmaidræts daglige ledelse.

Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • fremdrift på strategien og udvikling af ny strategi
 • politiske mærkesager/ politisk interessevaretagelse nationalt
 • partnerskaber, fx Danmarks Sunde Arbejdspladser, Danmarks Motionsuge, Sammen om Kolleger i bevægelse
 • internationale samarbejder
 • retningslinjer for puljer
 • ansvar for rammeaftale med Kulturministeriet
 • økonomi – budget og opfølgning

 

Fra venstre: Jeanette Thornberg, Pernille Aude (næstformand), Peder Bisgaard (formand), Thomas Schrøder Andersen, Claus Schou

Udvalget for foreningsudvikling

Fra venstre: Ib Østergaard (formand), Flemming Bech, Nicolaj Bisgaard, Bernt Nielsen

Udvalget har til formål at styrke den lokale firmaidræt via indsatser, der styrker foreningernes rammevilkår.

Udvalget er ansvarligt for:

 • at styrke den lokale firmaidræts rammevilkår, så foreningerne står stærkt til at handle strategien god fx udarbejde oplæg til medlemsformer, der styrker den lokale og nationale firmaidræt, omsætte viden om frivillighed til værktøjer, foreningerne kan bruge til at tiltrække flere frivillig, igangsætte indsatser, der styrker foreningernes kommunikation digitalt.
 • at uddele midler fra lokalforeningspuljen ud fra retningslinjerne vedtaget af bestyrelsen.

 

Idræts- og aktivitetsudvikling

Udvalgets formål er at fokusere på kvalitet og tendenser i idræt og aktiviteter både i foreningerne, på arbejdspladserne og på uddannelsesinstitutionerne.

Udvalget er ansvarligt for:

 • Kvalitet og fornyelse af idræt og aktiviteter i regi af Dansk Firmaidræt – både nationale tiltag og inspiration til lokale initiativer.
 • Overvågning af nye idrætstrends og igangsætning af relevante koncepter i foreningerne.
 • Bæredygtighed i events og aktiviteter.
 • Aktiviteter målrettet arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

 

Laura Vasquez, Christina Nørgaard Andersen, Anne Louise Vanggaard (formand), Kristian Grand Kofod, Anne Dea Føns (ikke tilstede)

Ungeudvalget

Fra venstre: Therese Maiken Andersen, Rebecca Rasmussen, Malou Blach (formand), Kathrine Lange Sørensen og Christina Emmely Rasmussen

Udvalget har til formål at understøtte Dansk Firmaidræts udvikling, så forbundet er attraktivt, imødekommende og relevant i fremtiden.

Udvalget er ansvarligt for:

 • Den politiske forankring af ungeindsatsen i dialog med bestyrelsen.
 • Nye aktiviteter med unge på arbejdsmarkedet som målgruppe
 • Uddele midler fra Dansk Firmaidræts Ungepulje
 • Følge trends indenfor involvering og rekruttering af unge frivillige og skabe brobygning til foreningerne.

 

Den demokratiske organisering i Dansk Firmaidræt