Turneringsbestemmelser Kollegagolf 2023

 1. Deltagende hold

Et hold består af to eller tre personer. Golfvenner eller kollegaer kan gå sammen om dannelse af et hold. Der kan tilkøbes tøjpakke til 3. mand ved tilmelding. Alle deltagende spillere skal være registreret med navn og DGU-nummer eller tilsvarende (f.eks. svensk) hos Dansk Firmaidræt. Ingen kan deltage på mere end et hold. Overtrædelse medfører, at holdene hvor spilleren har deltaget på, taberdømmes i de kampe, hvor den pågældende spiller har deltaget.

 

 1. Deltagende spillere

Skal være over 15 år med amatørstatus, og kunne fremvise gyldigt DGU-kort eller tilsvarende, f.eks. svensk.

Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36,0.

Har man kun tilmeldt to spillere ved starten, kontakter man dah@firmaidraet.dk, og oplyser navn, DGU nr. og handicap samt mailadresse, så tilføjes vedkommende holdet. Har et hold brug for at stille med reserve i semifinalen eller finalen, kræver det en dispensation af turneringsudvalget (dah@firmaidraet.dk).

 

 1. Spilleform

I indledende puljekampe spilles: Four-ball stableford (bestball) spilles som hulspil.

Alle fire spiller deres egen bold. Den spiller som får flest Stableford point på hver side tæller som holdets score, og det hold med højst pointscore vinder hullet.

 

Hulspil

I hulspil spiller to hold mod hinanden om hvert enkelt hul (18 huller i alt). Det hold, der har fået det højeste antal stableford point på et hul, vinder dette og kommer "en op". Det hold, der har vundet flest huller, er vinder. Hulspillet eller matchen slutter, når det ene hold har flere hullers forspring, end der er huller tilbage at spille.

Et halveret hul er et hul, hvor 1 spiller fra hvert hold opnår samme antal stableford point på hullet, eller hvor ingen af spillerne opnår stableford point hvorfor hullet deles og holdene går videre til næste hul. En halveret match er, at stillingen efter 18 huller ender uafgjort.

Spillerne må gerne give råd og vejledning under hele matchen til eget hold.

Et hold kan vurdere at være sikker på at tabe hullet og "give" hullet til det andet hold, derved kan man spare tid og gå videre til næste hul.

 

Hvis en bold ligger ”tæt” på hullet, kan modstanderen vælge at ”give” puttet. Så lægges et slag mere til spillerens score, og han kan derved samle bolden op. Eksempel: Ligger man i 3 slag på greenen og får givet et put, noteres der 4 slag på hullet.

Spilleren/holdet bestemmer selv, om man vil ”give” et put eller hullet jf. ovenstående. Da man spiller som hold – og derfor må modtage råd og vejledning samt give puts/hullet – kan en spiller ikke blive reguleret i handicap efter en kamp.

Handicap - Alle puljekampe spilles med 7/8 handicap.

Hver spiller skal finde antal tildelte slag på den bane hvor man skal spille match.

Ex. en spiller har 20 slag som ganges med 7 og divideres med 8 =

20 x 7 = 140: 8 = 17,5 = 18 slag (ved decimal rundes der op fra 5 og op efter).

 

Teested

Herrer: Den lokale klubs teested som bliver brugt i almindelige klubturneringer for herrer.
Typisk Gul eller et teested der giver en længde på mellem 5.400 og 5.900 meter.

Damer: Den lokale klubs teested som bliver brugt i almindelige klubturneringer for damer.
Typisk Rød eller et teested der giver en længde på mellem 4.700 og 5.100 meter.

Hvis klubben ikke har en rated bane i disse intervaller spilles fra det teested, som måtte komme nærmest herpå.

 

 1. Matchvinder

En vunden match giver 3 point og en uafgjort match giver 1 point til hvert hold. Til www.stævneplanner.dk skal der indberettes kampens endelige score. VIGTIGT: hver match skal indberettes med den endelige score. Eks. Hold X fører med "3 up" og kun 2 huller tilbage, så indberettes scoren 3 til vinderen og 2 til taberen.

 

 1. Golfreglerne

Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af golfreglerne, der spilles efter – undtaget tekst markeret med kursiv, som er specielle Kollegagolf-regler.

 

 1. Puljeinddeling

Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der opdeles geografisk. Der spilles i puljer á 5 hold, hvor alle mødes indbyrdes; 2 hjemmekampe og 2 udekampe. I nødstilfælde kan der forekomme 6-holdspuljer på grund af geografi. Tildeling af hjemme og udebane foregår pr. automatik. Det tilstræbes, i tilfælde af flere hold fra den samme arbejdsplads, at hver arbejdsplads max. har ét hold i hver pulje. i 6-holdspuljer vil der komme en 5. kamp. Her skal der spilles på neutral bane, og valg af bane aftales mellem holdene.

 

 1. Vinder af puljen

Puljevinder er det hold med flest matchpoint.

Opnår to eller flere hold lige mange matchpoint, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

 1. Holdenes indbyrdes match/-er, ved 3 eller flere hold – derefter flest vundne up.
 2. Flest vundne up i alle spillede puljekampe.
 3. Flest vundne matchpoints på udebane.
 4. Laveste samlede handicap.
 5. Lodtrækning

Puljevinderen kvalificerer sig til semifinalen som spilles på Skanderborg golfklub, Royal Oak Golfklub eller Hillerød Golfklub.

 

 1. Spilletidspunkt

Holdet, der i turneringsplanen er nævnt først, bestemmer spillested/hjemmebane.

Krav til valg af bane er, at det er en 18 hullers DGU-rated bane, Derfor kan en ikke rated Pay and play-bane ikke accepteres som hjemmebane.

Alle betaler egen greenfee.

Alle holds kaptajner er ansvarlige for at få aftalt spilledato og tidspunkt. Oplys gerne spilledato i stævneplanner hurtigst muligt, så andre hold i puljen kan følge med – det giver en sjovere turnering.

Alle puljekampe skal være afviklet senest den 30. august 2023 kl. 22.00.

Kampe, der ikke afviklet inden dette tidspunkt, udgår og tæller ikke med i den samlede stilling.

Vi anbefaler kraftigt at have afviklet 3 kampe inden sommerferien. Erfaringer viser, at sommerferien kan strække sig over en lang periode for 4 spillere og giver pludselig problemer med afvikling af sidste kamp.

På grund af planlægning af semifinaler mv. kan man IKKE få udsættelse for afvikling af puljekampe til efter den 30. august 2023 kl. 22.00.

 

 1. Afvikling af en match

Er én af spillerne ikke mødt frem inden for max. 10 min efter det fastsatte tidspunkt, spiller holdets fremmødte spiller (jf. golfreglerne). Den fremmødte spiller mod begge spillere. En forsinket spiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Hvis en medspiller bliver syg/forhindret, stiller holdet med én mand/kvinde, og vedkommende skal så spille alene mod modstanderholdet.

Efter afvikling af runden udfylder spillerne tydelige scorekort for rundens resultat. Score pr. hul for begge spillere skal fremgå af scorekortet. Begge kaptajner underskriver scorekortene. Vinderholdets kaptajn skal indberette resultatet. Resultatet indtastes på det fremsendte link til stævneplanner.dk

LINKET BLIVER FREMSENDT VED TURNERINGSSTART TIL ALLE KONTAKTPERSONER.

Har I ikke gemt linket, hvor I skal indtaste resultatet, så kan I få tilsendt linket igen:

Send mail med oplysninger om holdnavn, rækkenavn og stævne til: kdc@firmaidraet.dk

 1. på ovenstående: ”Hold Birdie, Fyn-1, Fyn-Sønderjylland-Trekantsområdet.

 

 1. Spilleorden

Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul.

 

 1. For sen ankomst

Hvis et helt hold ankommer mere end 10 min. for sent til 1. tee. tabes kampen.

Hvis et helt hold ankommer mindre end 10 min. for sent til 1. tee, tabes første hul og man går videre til hul 2.

 

 1. Udeblivelse

Hvis et hold udebliver fra en kamp, tabes denne. Der kan i tilfælde af force majeure gives dispensation af turneringsledelsen.

 

 1. Afbud

Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber kampen.

 

 1. Kampens udsættelse

Hvis kampen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, aftales dato for en ny kamp. Hvis man er enige om, at dette ikke kan lade sig gøre, deles kampen med scoren 0.

 

 1. Trukket hold

Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende kampe, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

 

 1. Pulje med reduceret antal hold

Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen færdig med færre hold.

 

 1. Protester

Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter kampens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt; senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest.

 

 1. Kaptajnens pligter og rettigheder

En af spillerne på et hold er holdkaptajn.

Denne har pligt til:

 • At identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
 • At underskrive scorekortet.
 • At sætte sig grundigt ind i betingelserne for turneringen.
 • At opbevare scorekortet til turneringen er afsluttet.
 • Denne har ret til:
 • At indgive protester på holdets vegne. Dette skal meddeles modstanderens holdkaptajn umiddelbart efter matchen.
 • At udtale sig på holdets vegne.

 

 1. Dispensation

Man kan få dispensation til at bruge buggy ved mindre fysisk handicap.

Du skal søge og have modtaget accept fra Dansk Firmaidrætsforbund (dah@firmaidraet.dk).

I semifinalerne og finalen skal der fremvises en lægeerklæring for at bruge buggy.

Ved brug af buggy kører man altid alene.

 

 1. Semifinaler – bemærk forskellige datoer

Sjælland: Hillerød golfklub lørdag den 9. september 2023 – gunstart kl. 09.00

Fyn, Sønderjylland og Trekantsområdet: Royal Oak Golfklub søndag den 10. september 2023 kl. 09.00

Jylland: Skanderborg Golfklub søndag den 10. september 2023 kl. 11.00

Alle puljevindere kvalificerer sig til semifinalen.

Spilform:  Two ball best ball stableford. Holdets bedste score på hvert hul noteres og tælles sammen efter 18 huller som holdets samlede score.

Der spilles med 4/5 handicap.

Vi sender i alt 30 hold til finalen på Odense Golfklub, men da antallet af hold til de 3 semifinaler varierer meget, vil antallet, vi sender videre fra hver semifinale, også variere. I tilfælde af afbud til semifinalen kan fordelingen ændres. Fordelingen af finalepladserne til hver semifinale tilgår når vi har overblikket over antal puljer i de forskellige regioner.

Ved pointlighed vinder det hold som samlet har det laveste handicap.

Der er præmier til den 4-bold i hver semifinale, som har lavet flest samlede Stableford-point.

Dansk Firmaidræt betaler greenfee og frokost til semifinalerne.

 

 1. Finale

Finalen afholdes fredag den 15. september 2023 på Odense Golfklub.

Gunstart kl. 10.00. Velkomst og fællesbillede kl. 09.15.

Der spilles med 4/5 handicap.

I finalen deltager 30 hold, som bliver opdelt i en A-finale og en B-finale.
De 15 hold, som samlet har det laveste handicap er placeret i A-finalen.  De 15 øvrige hold er placeret i B-finalen.

Finalepræmier: Der er 1., 2. og 3. præmier i begge finaler.
Der er præmier til den 4-bold i hver finale, som har lavet flest samlede Stableford-point.

Hovedpræmien, som er en golfrejse, bliver fundet ved lodtrækning blandt alle 30 hold i finalen.

Finalen spilles af to spillere fra hvert hold. Alle spiller deres egen bold.

Spilform: Two ball best ball Stableford. Holdets bedste score på hvert hul noteres og tælles sammen efter 18 huller som holdets samlede score.

Ved pointlighed er det holdet med det samlede laveste handicap der vinder, ved handicaplighed er det derefter pointscoren på hul 18, derefter hul 17, hul 16 osv. der er afgørende.

 

Greenfee og frokost til finalen betales af Dansk Firmaidræt.