Turneringsbetingelser Kollegagolf 2019

1. Deltagende hold
Et hold består af to personer. En 3. mand/reserve skal angives ved registrering, som bruges i tilfælde af sygdom og lignende. Alle deltagende spillere skal være registreret med navn og DGU-nummer hos Dansk Firmaidrætsforbund. Golfvenner eller kollegaer kan gå sammen om dannelse af et hold. Ingen kan deltage på mere end et hold. Overtrædelse medfører, at den pågældende match registreres med 0 point.

2. Deltagende spillere
Spillerne skal være over 15 år og kunne fremvise gyldigt DGU-kort, eller tilsvarende, eks. svensk, men alle skal have et gyldigt EGA-handicap.

Har man kun tilmeldt to spillere ved starten, kan man ikke tilføje reservespilleren til deltagerlisten, men de skal registreres før de kan spille. Man kan ikke fjerne spillere, der har spillet en kamp, og der kan heller ikke komme nye navne på til finalen.

3. Spilleform
Stableford

Der er 2 matches når holdene møder hinanden.

Spilleren med laveste handicap på ”hold 1” møder spilleren med laveste handicap på ”hold 2”. Og ligeledes mødes de 2 med højeste handicap hinanden. Man spiller ud fra sit handicap og højeste antal stableford point efter 18 huller vinder matchen.

Alle 18 huller skal færdigspilles da holdets samlede antal stableford point skal angives og holdets samlede antal stableford point efter alle matches er spillet kan blive afgørende for hvem der vinder puljen.   

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee.

4. Matchvinder
En vunden kamp (bestående af 2 matches) giver 2 matchpoint. Vinder hvert hold én match hver, tildeles holdene 1 matchpoint hver. Tabt kamp giver 0 matchpoint.

Det vil sige, at følgende pointresultater eksemplevis kan forekomme efter en holdkamp er færdigspillet: 4-0, 3-1, 2-2

Resultatet 3-1 skal forstås sådan, at et hold har vundet 1 match og spillet uafgjort i den anden match. Derfor vinder holdet samlet 3-1, og holdet får 2 matchpoint, mens det tabende hold får 0 matchpoint.

5. Golfreglerne
Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af golfreglerne, der spilles efter.

6. Handicapgrænser
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus.

Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.

Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane, der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag. Der skal ikke reduceres til 7/8.

7. Puljeinddeling
Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der opdeles geografisk. Der spilles i puljer a’ 5 hold, hvor alle mødes 1 gang, dvs. 2 hjemme og 2 ude. Hvert hold spiller således 4 matcher. Det tilstræbes, i tilfælde af flere hold fra den samme arbejdsplads, at hver arbejdsplads max. har ét hold i hver pulje.

8. Vinder af puljen
Puljevinder er det hold med flest matchpoint. Hold der har meldt afbud til en match, og dermed har tabt deres match, kan ikke blive puljevindere.

Opnår to eller flere hold lige mange matchpoint, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

 1. Holdenes indbyrdes matcher.
 2. Flest stableford point indbyrdes.
 3. Flest stableford point.
 4. Omkamp på neutral bane eller lodtrækning.

Puljevinderen kvalificerer sig til deltagelse i finalestævnet.

9. Spilletidspunkt
Holdet, der i turneringsplanen er nævnt først, bestemmer spillested/hjemmebane.

Alle betaler egen greenfee.

Kaptajner er ansvarlige for at få aftalt spilledato.

Det først nævnte holds kaptajn er ansvarlig for starttid på den valgte bane.

Matcher skal være afviklet senest på den af turneringsledelsen fastsatte stopdato. (1. september 2019), men må meget gerne spilles før.

Turneringsledelsen anbefaler at få spillet 2-3 kampe før sommerferien, da erfaringen viser, at det kan være svært at arrangere kampene efter sommerferien.

10. Afvikling af en match
Er én af spillerne ikke mødt frem til det fastsatte tidspunkt, spiller holdets fremmødte spiller (jf. golfreglerne). En forsinket spiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Kan en spiller spille alene? Ja, men skal vinde sin match for at holdet samlet spiller uafgjort.

Efter afvikling af runden udfylder spillerne tydelige scorekort for rundens resultat. Point pr. hul for begge spillere skal fremgå af scorekortet. Hjemmeholdets kontaktperson skal indberette alle 4 spilleres totaler af Stableford-point senest 48 timer efter matchen.

Resultatet indtastes på det fremsendte link.

Ved spørgsmål vedrørende dette kan Palle Stenhøj Jørgensen kontaktes på: psj@firmaidraet.dk.

Har I ikke gemt linket, hvor I skal indtaste resultatet, så kan I få tilsendt linket igen:

 • Kollegagolf.dk
 • Turneringsinfo
 • Vælg din egen række
 • Vælg kontakter
 • Send resultatlink (dit eget)
 • Nu får du en mail, med linket

11. Spilleorden
Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul.

12. For sen ankomst
Hvis et hold ankommer for sent til 1. tee tabes matchen.

Denne bestemmelse gælder dog ikke, såfremt det kun er den ene spiller.

13. Udeblivelse
Hvis et hold udebliver fra en match, tabes denne. Modstanderen får 4 point for matchsejren og tildeles 60* stableford point til holdets samlede antal stableford. Der kan i tilfælde af force majeure gives dispensation. * 30 point er et gennemsnit antal point som er aftalt med DGU.

14. Afbud
Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber matchen.

15. Matchens udsættelse
Hvis matchen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, aftales dato for en ny match.

16. Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende matcher, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

17. Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen færdig med færre hold.

18. Protester
Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter matchens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt, senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest.

19. Kaptajnens pligter og rettigheder
En af spillerne på et hold er holdkaptajn.

Denne har pligt til:

 1. At identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
 2. At underskrive scorekortet.
 3. At sætte sig grundigt ind i betingelserne for turneringen.
 4. At opbevare scorekortet til turneringen er afsluttet.

Denne har ret til:

 1. At indgive protester på holdets vegne. Dette skal meddeles modstanderens holdkaptajn umiddelbart efter matchen.
 2. At udtale sig på holdets vegne.

20. Stopdatoer
Turneringen for kollegagolf 2019 har følgende stopdato:
Alle puljens matches skal være spillet 1. september.

21. Finalestævne
Finalestævnet afholdes torsdag den 19. september 2019 på Great Northern med gunstart kl. 09.00. Finalestævnet spilles af to spillere fra hvert hold. Stævnet bliver spillet som stableford four-ball aggregate. Alle spiller deres egen bold. Holdets sammenlagte stableford point er holdets score. Ved pointlighed er det scoren på hul 18, derefter hul 17, hul 16 osv. der er afgørende.

Greenfee og efterfølgende frokost betales af Dansk Firmaidrætsforbund.