FAQ

Spørgsmål
Hvem er spilleberettigede?

Svar
Det er alle, der opfylder kriterierne, dvs. alle klubgolfere over 15 år med gyldigt DGU-kort, gyldigt EGA handicap og amatørstatus og som er tilmeldt turneringen og fremgår af deltagerlisten.

Spørgsmål
Kan man tilføje navne til deltagerlisten?
Der er nogle, der kun har 2 eller 3 navne på listen, som måske gerne vil udvide med nr. 3 og 4.

Svar
Ja det kan man, indtil holdet er fyldt op. Alle spillere skal være på deltagerlisten for at være spilleberettiget. Man kan ikke fjerne spillere, der har spillet en kamp, og der kan heller ikke komme nye navne på til finalen.


Spørgsmål
Er lidt i tvivl ang. reglerne. Er det korrekt, at man spiller hullet færdigt, selvom man ikke kan nå flere stableford point?
Dvs. man muligvis kan vinde hullet på 12 slag hvis en af de andre bruger 13 slag.

Svar
Det er korrekt. Der skal ikke tælles stableford point - kun slag.


Spørgsmål
Skal laveste handicap nulstilles og dette antal slag fratrækkes de øvrige spilleres handicap?

Svar
Ja, det skal de. Det har vi genindført, for at de ikke så gode spillere får fordelen på de sværeste huller og ikke på de letteste.


Spørgsmål
Der er også i år lidt tvivl omkring reglerne for, hvordan man beregner points/scores i Fourball high/low.
Vi troede, at man talte nettoslag = at sammenligne med slagspil – men nogle er åbenbart af den overbevisning, at der skal benyttes stableford points?

Svar
Det er nettoslag. Der skal ikke tælles stableford point - kun slag.


Spørgsmål
Kan du fortælle mig, hvordan man beregner scoren i følgende eksempel:
Eksempel par 5 hul – forudsat at alle har ens handicap:
Hold 1 – bedste bold 6 slag – dårligste bold 8 slag
Hold 2 – bedste bold 5 slag – dårligste bold 9 slag
Den bedste bold = pointet går selvfølgelig til hold 2.
Den dårligste bold = hvis nettoslag går pointet til hold 1 – hvis stableford – deles hullet, da ingen får points!

Svar
Altid nettoslag, hullet deles.
Hullet deles, da hold 2 vinder den bedste (5-6) og hold 1 vinder den dårligste(8-9).
Der skal ikke tælles stableford points.


Spørgsmål
XX spillede mod YY. XX vandt matchen 5/4, men bagefter viser det sig, at Niels Nielsen fra XX ikke har gyldigt EGA hcp. Ergo vinder YY efter reglerne i stedet. Er det korrekt?

Svar
Vi kan ikke se, om det handicap folk har er et EGA handicap.
Først når vi får en protest og kan undersøge det, kan vi finde ud af det.
Vi har skrevet i reglerne, at de skal have et EGA handicap, det kan ikke misforstås.
Det er så op til holdene selv at håndhæve det.
Reglerne for et EGA handicap er:
For at et EGA handicap kan komme med i en årsrevision kræves det, at der minimum indleveres fire scorekort i løbet af en sæson. Er der indleveret færre end fire scorekort i sæsonen, anses handicappet ikke at afspejle medlemmets spillestyrke og handicappet fastlåses og vil ikke kunne reguleres før medlemmet har indleveret tre nye scorekort for at få ”låst” handicappet op igen. Disse tre scorekort skal indleveres indenfor en periode på seks uger fra indlevering af første scorekort.
Et handicap på 35,2 kan jo godt være et EGA handicap, men det kan vi ikke vide. Spillere uden EGA har på forhånd tabt.


Spørgsmål
Ifølge nedenstående punkt, taget fra Turneringsbetingelserne, har vi et spørgsmål:

6. Handicapgrænser
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus.
Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.
Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane, der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag.
Der hersker vist lidt uenighed rundt omkring med hensyn til dette.
Nogle gør ydermere det, man også gjorde sidste år, nemlig ”nulstiller den med laveste HCP, så den person spiller med 0 tildelte slag og trækker det antal slag fra som den person havde, fra alle de tre andre i matchen”

Svar
Turneringsbestemmelserne siger:
Man skal have et EGA handicap.
Man skal spille ud fra et handicap på højest 36.
Det er spillehandicappet, altså antallet af tildelte slag, der skal 0-stilles.


Spørgsmål
Kan man få dispensation til at bruge buggy ved mindre fysiske handicap?

Svar
Ja, det kan man godt, men den skal man søge om og man får den kun i nødstilfælde i finalen, hvis ikke man har haft den før.

Der er givet dispensation til:


Spørgsmål
Vi er tilmeldt i Vestjylland, her ligger arbejdspladsen, men 2 af os spiller i Trehøje, som nok ligger i Midtjylland. Er det ok at arrangere hjemmekampe der?

Svar
I må selv bestemme hvor I spiller.
Der er ikke noget krav om, at I spiller på jeres hjemmebane.
Det skal selvfølgelig være i Vestjylland, men derudover bestemmer dem, der har hjemmebane, hvilken bane det er.
Vi håber naturligvis på mange Midt- og Vestjyske hold, så der ikke bliver for langt at køre.

Turneringsbetingelser Kollegagolf 2018

1. Deltagende hold
Et hold består af to til fire personer. Alle deltagende spillere skal være registreret med navn og DGU nummer hos Dansk Firmaidrætsforbund. Golfvenner eller kollegaer kan gå sammen om dannelse af et hold. Ingen kan deltage på mere end et hold. Overtrædelse medfører, at den pågældende match registreres med 0 point.

2. Deltagende spillere
Spillerne skal være over 15 år og kunne fremvise gyldigt DGU-kort, eller tilsvarende, eks. svensk, men alle skal have et gyldigt EGA-handicap.

Et hold kan bestå af op til 4 navngivne personer, hvoraf 2 spiller hver gang.

Har man kun tilmeldt to eller tre spillere ved starten, kan man tilføje navne til deltagerlisten, men de skal registreres før de kan spille. Man kan ikke fjerne spillere, der har spillet en kamp, og der kan heller ikke komme nye navne på til finalen.

3. Spilleform
Fourball – High/Low

En hulspilsturnering, hvor to spillere spiller mod to andre spillere. Efter hvert spillet hul udregnes resultatet ved at sammenligne de to holds bedste score med hinanden, og de to holds dårligste score med hinanden. Det er ikke nødvendigvis de samme spillere, der skal sammenlignes efter hvert hul. Det er de to bedste scorer på hullet og de to dårligste scorer på hullet.

Sammenligningen er nettoslag, dvs. efter regulering af handicap. Spilleren med det laveste handicap nulstilles, så den person spiller med 0 tildelte slag og trækker det antal slag fra som den person havde, fra alle de tre andre i matchen. Det betyder, at de ikke så gode spillere får de ekstra slag på de svære huller, hvilket ikke er tilfældet, hvis man ikke nulstiller.

Hold 1 laver f.eks. 3 og 4 nettoslag på et hul og hold 2 laver 3 og 5 nettoslag. De to bedste score er lige (3 slag), mens hold 1’s dårligste score (4 slag) slår hold 2 dårligste score (5 slag). Hold 1 vinder hullet med 1 up.

Er både Hold 1’s bedste og dårligste scorer bedre end Hold 2, vindes hullet med 2 up.

Det enkelte hul kan således vindes 2 up, 1 up eller deles. Matchen er afgjort, når det ene hold er flere up, end der er up’s at spille om, eks. 9 up med 4 huller (max. 8 up) tilbage. Det er dette, der er matchens resultat, 9-8 og ikke nødvendigvis resultatet efter 18 huller, med mindre matchen ikke er afgjort efter 17. hul. Vi opfordrer kraftigt til at spille alle 18 huller.

Damer spiller fra rød tee og herrer fra gul tee.

4. Matchvinder
En vunden match giver 2 matchpoint, en uafgjort 1 matchpoint til hvert hold og en tabt match giver 0 matchpoint.

5. Golfreglerne
Det er altid Dansk Golf Unions seneste officielle oversættelse af golfreglerne, der spilles efter.

6. Handicapgrænser
Turneringen er åben for alle spillere over 15 år med amatørstatus.

Der spilles efter det på dagen gældende handicap, max. ud fra et handicap på 36.

Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane, der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag. Der skal ikke reduceres til 7/8.

7. Puljeinddeling

Turneringsudvalget udarbejder en turneringsplan, der opdeles geografisk. Der spilles i puljer á 3-4 hold, hvor alle mødes indbyrdes, både hjemme og ude. Hvert hold spiller således 4 til 6 matcher. Det tilstræbes, i tilfælde af flere hold fra den samme arbejdsplads, at hver arbejdsplads max. har ét hold i hver pulje. Kan dette ikke lykkes, så mødes holdene i 1. og 2. runde.

8. Vinder af puljen
Puljevinder er det hold med flest matchpoint. Hold der har meldt afbud til en match, og dermed har tabt deres match, kan ikke blive puljevindere.

Opnår to eller flere hold lige mange matchpoint, afgøres rækkefølgen ud fra følgende:

 1. Holdenes indbyrdes matcher, herunder flest vundne up.
 2. Flest vundne up i alle spillede puljekampe.
 3. Flest vundne matchpoints på udebane.
 4. Lodtrækning.

Puljevinderen kvalificerer sig til deltagelse i finalestævnet.

9. Spilletidspunkt
Holdet, der i turneringsplanen er nævnt først, bestemmer spillested/hjemmebane.

Alle betaler egen greenfee.

Begge holds kaptajner er ansvarlige for at få aftalt spilledato og tidspunkt før den nævnte stopdato.
Stopdatoen for 1. runde er vejledende, hvis der er enighed om det - ellers gælder den.

Brug Doodle til at arrangere, se videoen på hjemmesiden.

Det først nævnte holds kaptajn er ansvarlig for starttid på den valgte bane.

Matcher skal være afviklet senest på de af turneringsledelsen fastsatte stopdatoer for spillerunder, men må meget gerne spilles før og ikke nødvendigvis i den i turneringsplanen angivne rækkefølge, bortset fra hold fra samme arbejdsplads, som skal mødes først.

Turneringsledelsen anbefaler at få spillet så mange kame som muligt før sommerferien, da erfaringen viser, at det kan være svært at arrangere kampene efter sommerferien.

10. Uenighed om dato og tidspunkt
Kan holdkaptajnerne ikke enes om en dato og et klokkeslæt er stopdatoen jf. pkt. 21 datoen for matchen, som SKAL igangsættes senest kl. 17.00 på den af hjemmeholdet valgte bane.

11. Afvikling af en match
Er én af spillerne ikke mødt frem til det fastsatte tidspunkt, spiller holdets fremmødte spiller (jf. golfreglerne). En forsinket spiller må slutte sig til sin partner mellem hullerne, men ikke under spillet af et hul.

Kan en spiller spille alene? Ja, men skal vinde alle hullerne for at spille uafgjort.

Efter afvikling af runden udfylder spillerne tydelige scorekort for rundens resultat. Score pr. hul for begge spillere skal fremgå af scorekortet. Vinderholdets kaptajn skal indberette resultatet til turneringsledelsen senest 48 timer efter matchen.

Resultatet mailes til Peter Dorf Kristensen: peterdorf@hotmail.com eller indtastes på www.stævneplanner.dk

Har I ikke gemt linket, hvor I skal indtaste resultatet, så kan I få tilsendt linket igen:

 • Kollegagolf.dk
 • Turneringinfo
 • Vælg din egen række
 • Vælg kontakter
 • Send resultatlink (dit eget)
 • Nu får du en mail, med linket

12. Spilleorden
Holdkaptajnerne afgør ved lodtrækning inden første start, hvilket hold der skal have honnøren på første hul.

13. For sen ankomst
Hvis et hold ankommer for sent til 1. tee tabes matchen.

Denne bestemmelse gælder dog ikke, såfremt det kun er den ene spiller.

14. Udeblivelse
Hvis et hold udebliver fra en match, tabes denne. Modstanderen får 2 point for matchsejren. Der kan i tilfælde af force majeure gives dispensation.

15. Afbud
Et hold, der melder afbud, uden at træffe aftale om en anden spilledag, taber matchen.

16. Matchens udsættelse
Hvis matchen ikke kan gennemføres på grund af banens beskaffenhed eller vejret, aftales dato for en ny match. Hvis man er enige om, at dette ikke kan lade sig gøre, deles matchen med 1 matchpoint til hvert hold og med scoren 0.

17. Trukket hold
Et hold, der ved skriftlig meddelelse til turneringsledelsen, bekræfter ikke at kunne stille hold til de resterende matcher, defineres som ”trukket hold”. De trukne holds resultater trækkes ud af turneringen.

18. Pulje med reduceret antal hold
Såfremt antallet af hold i en pulje reduceres, spiller den pågældende pulje resten af sæsonen færdig med færre hold.

19. Protester
Protesten med tilhørende dokumentation skal være turneringsledelsen i hænde senest 48 timer efter matchens afvikling. Turneringsledelsen afgør indkomne protester hurtigst muligt, senest 8 dage efter modtagelsen af den skriftlige protest.

20. Kaptajnens pligter og rettigheder
En af spillerne på et hold er holdkaptajn.

Denne har pligt til:

 1. At identificere sig som holdkaptajn ved at påføre sit navn på holdopstillingen.
 2. At underskrive scorekortet.
 3. At sætte sig grundigt ind i betingelserne for turneringen.
 4. At opbevare scorekortet til turneringen er afsluttet.

Denne har ret til:

 1. At indgive protester på holdets vegne. Dette skal meddeles modstanderens holdkaptajn umiddelbart efter matchen.
 2. At udtale sig på holdets vegne.

21. Stopdatoer

Turneringen for kollegagolf 2018 har følgende stopdatoer for de 6 runder:
Runde 1: 14. maj
Runde 2: 28. maj
Runde 3: 11. juni
Runde 4: 25. juni
Runde 5: 27. august
Runde 6: 10. september

22. Finalestævne
Finalestævnet afholdes fredag den 21. september 2018 på Skjoldenæsholm Golfcenters bane fra kl. 10.00 med gunstart kl. 10.30. Finalestævnet spilles af to spillere fra hvert hold. Stævnet bliver spillet som stableford four-ball aggregate. Alle spiller deres egen bold. Holdets sammenlagte stableford point er holdets score. Ved pointlighed er det scoren på hul 18, derefter hul 17, hul 16 osv. der er afgørende.

Greenfee og smørrebrød betales af Dansk Firmaidrætsforbund.

Danmarks sjoveste kollegaturnering i golf. Spil mod andre spillere på nye baner.

 

Turneringen afvikles i 2018 for 11. gang.

Finalestævnet er i år på Robert Trent Jones Jr. banen på Skjoldenæsholm Golfcenter på Sjælland.

Vær med, og vind rejsegavekort for hele holdet på op til kr. 22.000,- som 1. præmie, dog max. kr. 5.500,- pr. deltager, jf. amatørbestemmelserne.

Pris
Kr. 500,- pr. hold.

Deltagere
Turneringen er åben for alle klubgolfere over 15 år med gyldigt DGU-kort (eller tilsvarende), gyldigt EGA handicap og amatørstatus.

Hold og puljer
Et hold består af 2-4 spillere med to spillere fra holdet pr. match. Turneringen kører i puljer á 3-4 hold, som er delt op geografisk, efter hvor i landet I kommer fra. Puljens holdkaptajner aftaler selv tid og sted for den enkelte match – så I kan spille, hvor og hvornår det passer jer.
Alle betaler egen greenfee, men benyt de rabatordninger der findes.

Spilleform
Spilleformen er en fourball – high/low hulspilsturnering, hvor 2 spillere fra holdet spiller med 2 spillere fra et andet hold.
Læs mere i turneringsbetingelserne, som du finder hér på siden.

Stopdatoer
Runde 1: 14. maj
Runde 2: 28. maj
Runde 3: 11. juni
Runde 4: 25. juni
Runde 5: 27. august
Runde 6: 10. september

Finalestævne fredag den 21. september 2018
Vinderne fra hver pulje kvalificerer sig til at deltage i finalestævnet, som spilles på Robert Trent Jones Jr. banen på Skjoldenæsholm Golfcenter, Skjoldenæsvej 101, 4174 Jystrup fredag den 21. sekptember 2018 fra kl. 10.00.
Finalen bliver spillet som stableford four-ball aggregate med gunstart.
Finalestævnet spilles af to spillere fra hvert hold. Greenfee og smørrebrød betales af Dansk Firmaidrætsforbund.

Præmier
Puljevindernes præmie er deltagelse i finalestævnet.
Dansk Firmaidrætsforbund betaler greenfee, sportsbolle, vand og smørrebrød til finalestævnet.

Finalepræmier
1. præmie: Et rejsegavekort på op til kr. 22.000,- pr. hold, dog max. kr. 5.500,- pr. tilmeldt spiller.
2. præmie: Et gavekort til golfudstyr på kr. 2000,- pr. hold.
3. præmie: Et gavekort til golfudstyr på kr. 1000,- pr. hold.

På finaledagen er der derudover præmie til længste drive og nærmest flaget.

 

Snapshots fra Kollegagolf gennem årene

Information
 • 1. maj - 21. september 2018
 • Tilmeldingsfrist Se tilmeldingsfrist på de enkelte idrætter
Se tilmeldte