Dansk Firmaidrætsforbund giver følgende tilskud til foreninger og regioner

1 - Medlemstilskud
a)  Foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund modtager medlemstilskud som et beløb pr. medlem, min kr. 10.000. Beløbet til udbetaling i 2018, er kr. 11,50 pr. medlem, men varierer hvert år efter antallet af medlemmer og den samlede økonomiske ramme.

b)  Landsforeningerne under Dansk Firmaidrætsforbund modtager medlemstilskud efter nedenstående model.

Antal medlemmer:
Under 601- kr. 8.775
601 - 1.100 - kr. 10.800
1.101 - 1.700 - kr. 15.525
1.701 - 2.300 - kr. 16.875
2.301 - 2.900 - kr. 18.225
2.901 - 3.800 - kr. 20.250
3.801- 7.500 - kr. 24.975
7.501 - 12.000 - kr. 27.000
over 12.000 - kr. 36.450

c)  Organisationer og forbund får som udgangspunkt samme tilskud som foreninger. På grund af en landsdækkende struktur, kan organisationer og forbund samt landsforeninger efter ansøgning tildeles et ekstraordinært medlemstilskud, der fastsættes af forbundsstyrelsen.

2 - Nystartede foreninger

Til nystartede foreninger er der derudover et særligt opstartstilskud på:

1. år kr. 10.000
2. år kr. 10.000
3. år kr. 5.000

3 - Pr. idrætsgren udbetales i 2018 kr. 900 pr. år

Det skal være foreningen eller associerede parter, der står som udbyder af aktiviteten, for at idrætsgrentilskuddet udløses. (aktiviteter i firmaklubber udløser således ikke idrætsgrenstilskud, men medlemstilskud).

Dette tilskud ydes til aktiviteter, som er gennemført således, enten:

a.  Sæsonturneringer i forskellige idrætsgrene.

b.  Træningsarrangementer, der for hver idrætsgren har omfattet mindst 2 af årets måneder.

c.  Motionsaktiviteter, der for hver aktivitet har omfattet mindst 2 af årets måneder.

d.  Motionskampagner (for både medlemmer og ikke-medlemmer) benævnt på indberetningsskemaerne udløser et deltagerdifferentieret tilskud.

e.  Landsforeninger kan, såfremt det udelukkende er med egne medlemmer som deltagere, få tilskud til afvikling af weekend-turneringer/stævner samt endags arrangementer.

4 - Løntilskud 100 % af udgiften, max. kr. 20.500 pr. år (fra 2018)

Løn/honorarer til bestyrelsesmedlemmer er ikke tilskudsberettiget.

5 - Tilskud til tekniske hjælpemidler

75 % af udgiften, max. kr. 16.000 pr. år (2018)

6 - Anlægs og materialekonto

Lån kan ydes til:
a. Etablering af idrætsanlæg, idrætshaller, aktivitetscentre, væresteder, bevægelseshuse, klubhuse eller lignende samt til renovering, udvidelse og tilbygning. Lån kan ydes med indtil 75 % af faktiske omkostninger, men max. kr. 750.000.

b. Indkøb af idrætsmateriel samt kontor og dataudstyr samt inventar.
Lån kan ydes med indtil 75 % af faktiske omkostninger, men max. kr. 500.000, for så vidt angår idrætsmateriel og max. kr. 250.000 for så vidt angår kontor-, dataudstyr og inventar.
Til helt specielle formål, der ikke er omfattet af ovenstående, er der også mulighed for at opnå lån, herunder optagelse af ekstraordinære lån såfremt der foreligger en eksistenstruende situation. Afgøres i hvert enkelt tilfælde af styrelsen.

c. Låneomfang, herunder de enkelte låns størrelser og den samlede låneoptagelse, fastsættes af forbundsstyrelsen. Som hovedregel må ingen forening, kreds, landsforening, organisation, eller forbund på noget tidspunkt have gæld til Dansk Firmaidrætsforbund, der samlet overstiger kr. 1.000.000.
Forbundet forbeholder sig ret til indsigt i projektøkonomi og senere drift.

d. Der gøres opmærksom på, at der fra nærværende konto ikke kan lånes til anskaffelser, hvortil man fra andre konti i forbundet har fået tilskud.

e. Afdragsprofilen fastsættes for hver enkelt sag, men kan max. have en løbetid på 15 år.

f. Ved ydelse af lån (punkt b.) kan afdragsperioden ikke overskride materialets funktions- og levetid.

7 - Regionsrådet

Består af repræsentanter fra de tilknyttede lokale foreninger. Mødeudgifter op til kr. 10.000,- pr. regionsråd pr. år afholdes af firmaidrætten.

8 - Opstartstilskud, idræts- eller motionsaktivitet, op til kr. 4.000

Opstart af de til enhver tid på indberetningsskemaet benævnte idrætsgrene, motionsaktiviteter eller motionskampagner samt nye og forventet lokalt udviklende tiltag, der ikke er på forbundets til enhver tid gældende indberetningsskema.

Tilskud kan søges af foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre kr. 4.000 pr. ansøgning. Tilskuddet ydes kun én gang til hver aktivitet. Idræt & Motion fraviger denne regel, hvis aktiviteten ikke har været tilbudt i mindst 3 år. Foreninger kan få opstartstilskud - efter gældende regler, uanset aktiviteten i forvejen findes i firmaklubregi.

9 - Seminarer, godkendes af konsulenterne

Seminarer er møder, der afvikles af foreninger, kredse, landsforeninger, organisationer og forbund, hvor der bearbejdes interne problemstillinger, som er relevante for og udvalgt i samarbejde med forbundets konsulenter. Ansøgningsskema sendes senest 8 dage før, seminaret afholdes, til forbundskonsulenten i området, som godkender/afviser ansøgningen.

Der stilles krav om mindst tre undervisningstimer, minimum 8 deltagere. Der skal være egnede undervisningsfaciliteter til rådighed. Der ydes kun tilskud til seminarer i Dansk Firmaidrætsforbunds regi.

- Tilskud til 3-timers seminar udgør 100 kr. pr. deltager.
- Tilskud til 6-timers seminar udgør 200 kr. pr. deltager.
- Tilskud til 9-timers seminar udgør 400 kr. pr. deltager.

Der er mulighed for at yde tilskud til ekstern foredragsholder med 75 % af udgiften, dog max. 2.000 kr. Tilskud til seminardeltagere ydes kun til personer, der varetager et frivilligt lederarbejde i forbundets organer.

10 - Inspirationskurser

Inspirationskurser er korte 3-timers kurser, som indholdsmæssigt dækker over såvel generelle ledelseskurser, kommunikationskurser, herunder kurser i sociale medier og kurser i anvendelse af forbundets IT- og hjemmesidetilbud.

Flere foreninger må gerne gå sammen om et inspirationskursus.

Der skal være tilmeldt minimum 8 personer, for at kurset gennemføres.

Tilskud udgør 100 kr. pr. deltager, og forbundets konsulenter stiller sig vederlagsfrit til rådighed.

11 - Idrætskurser 

Idrætskurser er kurser, som træner deltagerens egne færdigheder i den pågældende idrætsgren.

Foreninger, som ønsker et idrætskursus, retter henvendelse til en idrætskonsulent i IMS-afdelingen, som så er behjælpelig med at få kurset op at stå.

Der skal være tilmeldt minimum 8 deltagere, for at kurset gennemføres, og flere foreninger må gerne gå sammen om kurset.

- Tilskud til et 3-timers kursus udgør 100 kr. pr. deltager.
- Tilskud til et 6-timers kursus udgør 200 kr. pr. deltager.
- Tilskud til et 9-timers kursus udgør 400 kr. pr. deltager.

Der er mulighed for at yde tilskud til instruktør på op til 2000 kr., dog maksimalt 75 % af udgifterne.

12 - Foreningsudviklingsforløb
/lederrekrutteringsforløb

Foreningsudviklingsforløb/lederrekrutteringsforløb er forløb, som foreningen laver en aftale med en foreningskonsulent om at gennemgå. I forløbene kan inspirationskurserne indgå som moduler.

Der skal være minimum 8 deltagere, for at udviklingsforløbet er tilskudsberettiget.

- Tilskud til et 3-timers modul udgør 100 kr. pr. deltager.
- Tilskud til et 6-timers modul udgør 200 kr. pr. deltager.

 

13 - Instruktøruddannelse

Kurser som kvalificerer deltageren til at fungere som træner/instruktør for andre.

Ønsker om at deltage i en instruktøruddannelse rettes til en idrætskonsulent i IMS-afdelingen, som vurderer, om der skal henvises til en af søsterorganisationerne, eller om der er grundlag for at oprette et kursus i forbundets eget regi. Hvis den pågældende søsterorganisation har en medlems- og ikke-medlemspris, refunderer forbundet forskellen.

Hvis kurset oprettes i firmaidrættens eget regi, skal deltagerprisen maksimalt være som hos sammenlignelige kurser hos andre udbydere. Instruktøruddannelse kan også oprettes efter gældende regler for idrætskurser.

14 - Udviklingspuljen

Formålet med Udviklingspuljen er, at forbundet kan støtte lokale udviklingstiltag.

Udviklingstiltag defineres som alle aktiviteter, der har et udviklingsperspektiv - og i særlig grad, når tiltaget understøtter ét eller flere af indsatsområderne i forbundets Strategi 2018.

Tilskuddet/puljen kan søges af alle foreninger, der er medlemmer af Dansk Firmaidrætsforbund.

Ansøgerne forpligter sig til - inden for en aftalt tidsramme - at indsende en evalueringsrapport.

Idrætslige muligheder

Der er selvfølgelig også mange idrætslige muligheder ved medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund:

  • deltagelse i Firmaidræt Open.
  • deltagelse i åbne stævner over alt i landet.
  • samarbejde med de øvrige foreninger i kredsen.
  • tilbud om deltagelse i European Company Sport Games.

Ud over de rent kontante tilskud og forbundets idrætslige side, har man også mulighed for at trække på forbundets øvrige ressourcer:

- forbundskonsulenterne, som kan hjælpe til i alle foreningsspørgsmål, eks. organisation, forholdet til kommunale myndigheder, foreningsopbygning, alt hvad der kan være at spørge om i såvel nye som gamle foreninger.

- "IMS-afdelingen" i forbindelse med Idræt om Dagen, Firmaidræt Open, Motionskampagner, Familieidræt samt kurser af alle slags.

- "IMS-afdelingen" hjælper jeres arbejdspladser med råd og vejledning til at komme i gang. Vi tilbyder hjælp til udarbejdelse af jeres motionspolitik, en motionsprofil, eller sundhedstjek. IMS tilbyder forskellige former for glade motionsaktiviteter eksempelvis pusterumsaktiviteter, aktivitetsdage, rekvisitudlejning, motionsrumsindretning og instruktion. Arbejdspladserne skal betale for at få del i IMS tilbud.

- "IT og Økonomiafdelingen" og "Kommunikationsafdelingen" i forbindelse med rådgivning og vejledning i EDB, PR og DTP arbejde.

- alle bestyrelsesmedlemmer og alle medlemsklubberne modtager forbundets blad, "Firmaidræt"

- forbundskontoret tilbyder mange former for servicering.

Forpligtelser

Der er selvfølgelig også nogle forpligtelser knyttet til et medlemskab af Dansk Firmaidrætsforbund:

- man skal deltage i forbundets møder, normalt 2 gange om året, november (ulige år) og april, repræsentantskabsmøde og formandsmøde.

- man skal en gang årligt indberette til CFR, hvor mange medlemmer og aktiviteter man har, indsende vedtægter, regnskab og associeringsaftaler, senest 3 uger efter afholdelse af generalforsamlingen/repræsentantskabsmødet i foreningen til Dansk Firmaidrætsforbund.

- man skal stille med 1 repræsentant til regionens møder. Det drejer sig om 2-5 møder om året.

Nyborg, den 1. april 2018

Jan Steffensen

Generalsekretær