Afholdt den 29. marts 07 i ROFI-Centret, Ringkøbing.

Dagsorden:
1. Konstatering af stemmeberettigede repræsentanter
2. Valg af dirigent
3. Beretning fra kredsledelsen
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Behandling af budgetforslag
7. Valg i henhold til kredsens vedtægter
På valg: Niels Kristina Madsen kasserer – villig til genvalg
Pia Krintel revisor – villig til genvalg
8. Eventuelt


1. Deltagere:
ROFI 5 pers. (Ragna Knudsen og Connie Søgård var stemmeberettiget), STØFI 1 pers., Herning 2 pers., LOFI 2 pers., Ikast 1 pers., Struer 1og Holstebro 1 pers. – I alt 10 stemmeberettigede personer. Derudover deltog konsulent. Lise Vestergård


2. Dirigent:
Til dirigent blev Tage Carlsen valgt.


3. Beretning:
Poul Mølgård fremlagde kredsens beretning. Se vedhæftet bilag.

Herning – skal DM-kval altid afholdes i januar? Nej det er ikke nødvendig, nu er der jo fri tilmelding.
ROFI – vi kunne prøve at samarbejde på tværs i regionen eller vi kunne også holde et seminar, det kunne måske styrke samarbejdet i mellem os.
Lise – seminar er ikke altid det bedste, I kunne også prøve med fokus på 2 idrætsgrene.
Struer – for at gøre DFIF kendt i vores foreninger, så skal vi fortælle vore udvalgsmedlemmer hvad vi er for en størrelse.
Lise – der arbejdes meget med Brande. De er meget interesseret i vores forbund

Efter denne debat blev beretningen godkendt.


4. Regnskab:
Det revidere regnskab blev godkendt uden kommentarer.


5. Indkomne forslag: 
Det indkomne forslag om ændring af kredsens navn m.v. blev vedtaget. Kredsens nye navn er: DFIF kreds Midt/Vestjylland


6. Budgetforslag:

Det fremlagte budget blev gennemgået, og det gav anledning til nogle kommentarer.
ROFI - Kredsen er ved at være en ”spiseklub” kunne vi ikke være mere kreative og så afsætte penge til aktiviteter som ikke findes i øjeblikket?
Lise – der kunne måske prøves en aktivitet og så få fat i en instruktør?
Det blev besluttet at afsætte kr. 10.000,00 til en inspirations dag.

Efter denne debat blev budgetter godkendt.


7. Valg:
På valg var: kasserer N.K. Madsen og revisor Pia Krintel og de blev begge genvalgt.


8. Eventuelt: 
Lise – de nye kommuner går ind for sundhedspolitik, er der nogen der har hørt fra dem? Struer – vi har fået en henvendelse fra dem, men da de fandt ud af at de skulle gøre arbejder gik det i stå. Lemvig – vi har ikke hørt noget og det var den generelle holdning fra de andre at de heller ikke havde hørt noget. Poul – tilskudsmuligheder – hvad sker der med dem i fremtiden? Vi får mindre i tilskud. ROFI – vi har fået indført 25 års reglen, det giver mindre i tilskud. Lise – hvis I har brug for støtte så ring til mig.
Rofi/Skjern er med i projekt – gang i Danmark – Der er 8 udvalgte kommuner med i projektet, hvor det drejer sig om, at vi skal synliggøre os. Vi arbejder på at få Tour de Pedal i 5 nye byer og det skal ske ved annoncering i aviser.
Der er afsat kr. 300.000,- og det var meningen at kommunen skulle give det samme, men de har ikke resurser til det.
Andre indsatsområder er: pusterumsaktiviteter. Start to run - et løbekoncept fra Nordjylland hvor det i dag er 3 steder. Det skulle gerne udbredes til hele landet. DFIF er gået ind i samarbejdet. Der forsøges op start med 15 byer i foråret og 15 byer i efteråret. Det kunne være en oplagt ide at få dem ind i vores foreninger. Alle kan lære at løbe og der er instruktører på.
Ragna – Støfi efterlyser kursus i store bolde, er der andre foreninger der også har brug for et sådant kursus? Der kunne også være mulighed for kursus i Linedans.
Der er tilbud om en Sundheds Cafe, tag godt imod dette tilbud.
Vi har 2 kandidater til styrelsen: Ragna Knudsen som næstformand og Flemming Odde, Struer som suppleant. Vi opfordrer alle til at støtte vore 2 kandidater.


Referent
Pia Krintel
Holstebro Firmaidræt
Kredsledelsens beretning for perioden marts 2006 til marts 2007.

Mødet afholdt i Ringkøbing den 29. marts 2007


Indledning
Dette er beretningen for kredsledelsens arbejde i det forløbne år.

Kredsen
Siden sidste årsmøde er der afholdt 2 kredsbestyrelsesmøde.

Aktivitetsniveauet har ikke været særligt stort i kredsen i det forløbne år. DM-kvalstævne i skydning sommer 2006, blev desværre aflyst, da der ikke var interesse fra foreningerne. Her fra 2007 er DM-kvalstævnerne en saga blot, da der nu er direkte tilmelding til DM-stævnerne.
Trods dette er det lykkedes at afholde kredsstævne i bowling her i januar 2007 i Lemvig, men det er også det eneste stævne der er blevet afholdt.
Interessen er der simpelt hen ikke længere, og idrætsgrene som bowling og skydning har stadig mod på også at mødet på kredsplan.
Desværre er der også en stor tilbagegang i tilmeldinger til DM-stævnerne, man lad nu den nye stuktur på idrætsområdet få en chance, og lad os så se hvordan det står til.

Vor årlige aktivitetsdag blev i 2006 flyttet til maj måned, grundet flere omstændigheder, som f.eks., en formands jubilæum. Der kom også langt mindre til aktivitetsdagen sidste år, men vi havde sørme en god dag. 2 udendørs aktiviteter, nemlig minigolf og ikke mindst petanque viste sig at køre udmærket sammen med fint samvær
I form af rødvin til spillet. Aftenfesten kunne de godt 70 personer sagtens udfylde rammerne omkring, og da vi havde vort husorkester ”It takes 2” så kunne det ikke andet en blive en succes.

I forrige weekend var der kredsformandsmøde, hvor vi blandt andet diskuterede kredsenes fremtidige opgaver, for der stor enighed om, at vi skulle bevare kredsene. Nogle kredse er i dag for små og her kunne en sammenlægning være en løsning, så alle kredse havde min. 5 foreninger. Alle var enige om, at kredsene skulle være et samtale- og udvekslingsforum for foreningerne.
DFIF fremlagte nogle betragtninger omkring storbysatsningen. Der er ideer fremme om, at oprette centre i storbyerne, hvortil der bliver tilknyttet en aktivitetskonsulent en foreningskonsulent samt noget sekretærhjælp. Den forkromede struktur på dette område med f.eks. 7 centre, hvori bl.a. Herning kunne indgå, var de fleste af formændene varme på. Hele drøftelsen omkring dette vil komme op på formandsmødet i april. I det hele tages havde vi en spændende weekend i Fredericia.

Kredsen havde sat fulde sejl til for at afholde et Motionstræf lørdag den 20. maj i ROFI.
Desværre blev det er stort flop, da der trods det store forarbejde at Rikke (vor vikar for Lise) kun var kommet ganske få tilmeldinger, da fristen var udløbet, og vi måtte derfor skride til en aflysning.
Kredsen havde i første omgang bevilliget 5000 kr. til arrangementet, og da boet blev gjort op skulle der bruges ca. 1700 kr. mere af kredsens formue, for at få tingene til at gå i nul.

Idrætsskolerne i Ikast
Ja lidt skal jeg berette omkring skolerne. I øjeblikket er der igen udvidelsesplaner, denne gang med en ny elevfløj, så vi kan få bedre vilkår for de ca. 800 golfkursister der hver år besøger skolen. Der er også lidt mere omfattende planer, som bl.a. omfatter en wellness-afdeling, men det har nok lidt længere udsigter til at blive realiseret. Skolen kommer i år ud med et mindre underskud.

Afslutning
Hvad skal der så ske med kredsen fremover?

Kredsens fremtid er jeg ikke så bange for. Der er altid brug for, at kunne samles og udveksle erfaringer.
Det vil givet blive mere løst det samarbejde der kommer fremover i kredsene, men helt uden nogen form for styring/retningslinier kan det ikke fungere.

Opstart af en ny forening i kredsen er måske også lige forestående. Der har gennem længere tid været arbejdet på, at få Brande med igen blandt os. Når jeg siger gennem længere tid, ja så er det faktisk ca. 1 år siden de første møder fandt sted med evt. interesserede i Brande. Hvis alt går som vi håber, kan vi nok se Brande som ny forening i løbet af sommeren.

Skulle alt anden glippe, så har vi da vor aktivitetsdag at samles om, og det er i grunden heller ikke så galt endda. Desværre bliver der ikke nogen Aktivitetsdag i 2007, vi var ganske enkelt for sent på den med at leje lokaler her i ROFI, og vi vil gerne tilbage til februar måned for afholdelse, selv om de der var med sidste år i maj, havde en god dag.
Det er dog ganske vist, at der bliver en aktivitetsdag i 2008 for ROFI er booket, ”It takes 2” ligeså, så det er bare ud af starthullerne til aktivitetsdag 2008, som bliver den 23. februar.

Til slut vil jeg gerne, som traditionen byder – takke alle foreninger, og ikke mindst mine kollegaer i kredsledelsen for et godt og positivt samarbejde, og håbe på at vi også i fremtiden er med til, at skabe gode forhold for de mange medlemmer der dyrker idræt og motion under Dansk Firmaidrætsforbund.