Ordinært kredsbestyrelsesmøde - Århus Amt

Referat 5-02

Tid og sted
Torsdag den 16. maj 2002 kl. 19.00 på kredskontoret i Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Kim Jensen, Torben Rasmussen, og Jan Grumstrup (konsulent).
Forfald: Carsten Nielsen (webmaster).

Godkendelse af sidste referat
Referat 4-02 af 16.5.2002 blev godkendt og underskrevet.

Meddelelser fra formanden
Valdemar refererede fra generalforsamling i Århus Firma Sports Center A/S. Repræsentanter for Århus Firma Sport havde afholdt møde med DFIF' styrelse umiddelbart inden generalforsamlingen.
Alt synes tilfredsstillende.

Meddelelser fra kassereren
Vibeke forelagde regnskabsbalance, og kommenterede posterne.
Der mangler stadig regninger for afholdte DM kvalifikationsstævner 2002.
Vibeke har haft problemer med installation af anti virus program.
Kontakter DFIF for at få løst problemet.
Vibeke gennemgik de indkomne stævneregnskaber for DM kvalifikationsstævner, der viste store udsving i forhold til budget.

Meddelelser fra idrætskoordinatoren
Torben kunne oplyse, at det ikke havde givet forøget deltagelse, at der var indført fri tilmelding til DM kvalifikationsstævnerne.
Der undersøges hvordan tilmeldingerne til stævnerne har været de sidste 5 år.
Afvikling af DM kvalifikationsstævner blev diskuteret, men der kan ikke ses noget fremskridt siden kredsen nedlagde idrætsudvalget, men der er sket en mærkbar forøgelse af stævneomkostninger i forhold til de lagte budgetter.
Det blev foreslået, at foreningskassererne kunne mødes, så man ad denne vej kunne koordinere budgetlægning og stævneregnskaber, så alle kan overholde den fastsatte tidsfrist for afregning på 14 dage.
Stævnedeltagelse, stævneregnskab og stævneafregning tages op på et senere møde med foreningsformændene.

Landsdelsmøde 2002
Dagsordenen blev gennemgået. Af deltagerlisten kan ses at hele kredsbestyrelsen og kredsens foreninger er tilmeldte.
Jan gav et eksempel på hvad en aktivitet kunne være.

Motion på danske arbejdspladser
Valdemar refererede fra deltagelse i workshop om Motion på danske arbejdspladser, som vi havde regnet med vi skulle have været godt i gang med planlægningsarbejdet af, men planerne var blevet ændret, så der sker en koordinering og det bliver landsdækkende.
Workshoppen havde været afholdt i Kolding, hvor alle deltagere havde været meget et positive.
Grupperne havde fået stillet 4 spørgsmål, som man skulle diskuterer og komme med holdning til.
Valdemar omtalte resultatet af diskussionen i den gruppe han selv havde været deltager i, men alle grupper var stort set nået frem til samme konklusion.
Der afholdes workshop i Nyborg samme weekend som stortræffet.
Valdemar regnede ikke med, at det bliver det næste års tid Århus amtskreds skal i gang med at arrangerer.

TV2/Østjylland - vor repræsentation
Jens Ole refererede til brev han havde sendt til TV2/Østjylland, da han ikke var blevet indkaldt til det seneste repræsentantskabsmøde. Havde modtaget svar, at der var sket nyvalg til repræsentantskabet, og da vi ikke havde meddelt ny repræsentant regnede man med vi ikke ønskede repræsentation.
Jens Ole kunne oplyse, at repræsentantskabsperioderne var 4 år, og der skete nyvalg efter 2 perioder af andre repræsentanter, han har allerede siddet 2 perioder.
Jan fortalte hvordan man i Nordjyllands amtskreds klarede forskellige repræsentative opgaver.
Jens Ole fortsætter som kredsens repræsentant, men bringer sagen op på årsmødet i marts 2003.

Til/fra konsulenten
Jan fortalte om aktiviteterne omkring idrætsfestivalen.
Valdemar spurgte om man havde indtryk af, at det var den samme undskyldning der blev brugt for ikke at tilmelde sig idrætsfestivalen.
Var det fordi man skulle tage hele pakken.
Jan oplyste det var forskellige begrundelser der blev brugt.
Jan fortalte, at der kunne blive problemer med datoen 3. december for instruktøren Torben Laursen til kurset "Kend din organisation".
Jan taler med Torben Laursen om alternativ dato 16. januar 2003.
Kurset "Kommunikation og samarbejde" - instruktør Sannie Kalkerup - foreslås afviklet onsdag den 12. marts 2003 i Randers.
Jan taler med Sannie om datoen.
Jan henledte opmærksomheden på Seminar 2003 - 23.-25. maj - var placeret var placeret uheldigt, da DFIF søndag den 25. maj kl. 10.00 markerer Tour de Pedals 25 års jubilæum med et landsdækkende arrangement, og det må forventes at flere af vore foreninger er involveret i dette arrangement.
Jan undersøger anden dato - 9.-11. maj.
Jan oplyste, at Nordjyllands amtskreds har bygget deres hjemmeside op efter samme læst som vores hjemmeside.
Carsten Nielsen fungerer som webmaster.
Jan oplyste, at der var et meget interessant program til "Stortræf 2002"
Tilmelding skal ske gennem foreningen, også kredsens deltagere.

Næste møder
Idrætstemamøde, torsdag den 26. september kl. 19.00 i Randers (3. kvartalsmøde).
Formandsmøde, torsdag den 31. oktober kl. 19.00 i Randers (DFIF' formandsmøde).

Eventuelt
Der var intet til behandling.

Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 21.50.