DFIF - ÅRHUS AMTSKREDS

Referat K/F 3/01

Møde mellem kredsbestyrelsen og foreningsformændene (3. kvartalsmøde) i Århus Amtskreds, mandag den 17. september 2001 kl. 19.00 i Randers.

Deltagere
Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, og Torben Rasmussen (kredsbestyrelsen).
Kell Redzin (OFI), Tonny Andersen (RFS), Sten Nørup (SFS), Ulla Staal (SFFI), Carsten Pedersen (ÅFS), Carsten Nielsen (webmaster) og Jan Grumstrup (konsulent).

Afbud
Valdemar Thomsen, Kim Jensen, Jan Rasmussen (EFFI), Ib Tornbjerg (GFS) og Knud Johansen (RFFI).

Jens Ole bød velkommen til kredsens 3. kvartalsmøde og undskyldte det påstyr mødeind-kaldelsen havde afstedkommet, ligesom dagsordenen til mødet ikke var korrekt, fejlen var alene hans.

Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt uden kommentarer.

Stævnemappen og rulleplan
Vibeke havde arbejdet med oplæg til budgetskemaer for hver enkelt idrætsaktivitet, som lovet på udviklingsseminaret.
Skemaerne blev gennemgået og rettelser foretaget, for fodbold og håndbold laves såvel inden- som udendørsbudgetskema.
Skemaerne vil blive lagt ud på hjemmesiden.
Torben opfordrede foreningerne til at tilbyde sig som arrangører af de kvalifika-tionsstævner der endnu ikke var tildelt.

Udviklingsseminar
Udviklingsseminaret 2002 afholdes i Jesperhus feriecenter, 24.-26. maj 2002.
Jan foreslog, at temaerne for seminaret ikke skal være de samme som har været på programmet i 2000 og 2001, og gav eksempler på hvad de nye temaer kunne være.
Ved evaluering af seminar 2001, var der enighed om at temaerne havde være i orden, der blev sat spørgsmålstegn ved om alle fik noget med hjem?
Havde tilrettelæggerne været klædt godt nok på til opgaven?
Skal der være en ny ad hoc gruppe?
Til næste kredsbestyrelsesmøde kommer Jan G med forslag til arbejdsopgaver for en ny ad hoc gruppe.

Kurser på kreds-/foreningsplan
Ulla foreslog en henvendelse til uddannelsesudvalget om kursus i førstehjælp på kredsplan.
Der var enighed om det var et godt forslag, da alle kan komme i den situation, at stå overfor at skulle yde førstehjælp, hvorfor Ulla på kredsens vegne retter henvendelse til uddannelsesudvalget.

Evaluering af kvalifikationsstævner
Torben efterlyste stævnerapporter fra de afholdte kvalifikationsstævner, som skal indsendes at stævnearrangørerne - stævnerapporten findes i stævnemappen på hjemmesiden.
Næste møde
Næste møde afholdes i Randers tirsdag den 27. november kl. 19.00.

Eventuelt
Jan omtalte det uheldige i at ændre en fastsat mødedato, da alle var bekendt med den, og havde kunne tilrettelægge efter det. Det var oplægget fra ad hoc gruppen, at kvartalsmøderne blev afholdt i de vedtagne uger.
Carsten P. oplyste, at ad hoc gruppens tanke med kvartalsmøderne var, at det skulle være et samtaleforum (strikkeklubmøde) mellem kredsbestyrelsen og foreningsformændene, der skulle ikke være nogen egentlig dagsorden og laves referat.

Mødeleder: Jens Ole Birch.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 22.00