ÅRHUS AMTSKREDS * Referat K/F 4/01

Møde mellem kredsbestyrelsen og foreningsformændene (4. kvartalsmøde) i Århus Amtskreds, mandag den 27. november 2001 kl. 19.00 i Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Jens Ole Birch, Kim Jensen og Torben Rasmussen (kreds-bestyrelsen).
Jan Rasmussen (EFFI), Tonny Andersen (RFS), Sten Nørup (SFS) og Carsten Pedersen (ÅFS), Carsten Nielsen (webmaster) og Jan Grumstrup (konsulent).
Afbud
Vibeke Clement Pedersen, Kell Redzin, Knud Johansen (RFFI) og Ulla Staal (SFFI).

Efter Valdemars velkomst blev det diskuteret om temaerne ikke havde været til behandling på det 3. kvartalsmøde.
Nogle af temaerne havde været behandlet på sidste møde.

Stævnebudgetter
Carsten P. henledte opmærksomheden på budgetlægningen til DM kvalifikations-stævnerne og det uheldige i den korte frist til indsendelsen. Foreslog nedsat et ad hoc udvalg bestående af kassereren, idrætskoordinatoren samt 1-2 medlemmer, som udarbejder retningslinjer, forslog endvidere, at budgetskemaer fra kredsen var påført alle relevante beløb, så foreningerne kun skulle påføre f.eks. halleje o.lign.
Arbejdsgruppen består af Vibeke, Torben, Carsten P. og Carsten N., der mødes i ÅFS' idrætscenter, og indkaldes af Torben.
Ad hoc udvalget fremlægger resultatet på 2. kvartalsmøde 2002 (maj).

Mødeindkaldelser
Carsten P. foreslog der blev faste retningslinjer for møderne, enten skal der meddeles om man deltager eller ikke deltager.
Der skal fremover kun meddeles, hvis man ikke deltager i møder, dog skal der til årsmøde og formandsmøde meddeles, hvor mange der deltager fra foreningen.
Det er uheldigt, at kun halvdelen af foreningerne er repræsenteret ved mødet og der var enighed om, at der skal meget vægtige grunde til, hvis foreningerne ikke lader sig repræsentere på fastsatte møder.
Se mødeplan for 2002 på hjemmesiden.

Kurser på kredsplan
Jan G. oplyste at DFIF' kursusfolder er udsendt.
Kredsen arrangerer lederkurset "Jeg en dirigent" tirsdag den 22. Januar 2002 i Randers.
Foreningerne undersøger hvor mange deltagere man har.
Valdemar spurgte om Ulla havde været i kontakt med UU om førstehjælpskursus.
Jan G. havde talt med Jane Have der intet havde hørt, men kurset var ikke på DFIF' kursusprogram.
Jan G. er instruktør på kurser om idrætsskader, og der var stemning for, at kredsen forsøger at afholde kursus om idrætsskader i Randers lørdag den 6. April 2002.
Hver forening kan max. Tilmelde 3 deltagere, og kursusprisen er kr. 125,00.

Nye tiltag
Valdemar spurgte om det var en idé med et prøvestævne i floorball.
Der var enighed om, at det sikkert ikke var nogen god idé med et propagandastævne.
Andre forslag til fælles tiltag i kredsen:
Tour de Pedal og Ældreidræt/Senioridræt
Aerobictræf og minigolftræf (stævne)
Carsten P. oplyste, at ÅFS arrangerer familiestævne i floorball.
Vedr. aerobic tager Jan R. kontakt til UU (Jane Have).
Kredsen indbyder AU konsulenter til idrætstemamødet i februar 2002 til et foredrag (1 time).

Kredsens Hjemmeside
Der skal gøres mere brug af kredsens hjemmeside til annoncering af møder, kurser, stævner, seminarer m.v., ligesom webmasteren på alle e-mail gør opmærksom på hvad nyt der findes på hjemmesiden.

Udviklingsseminar 2002
Temaer til seminaret blev drøftet, og der forsøges med:
Stress, positiv/negativ Knud Johansen
Arbejdsmiljø
Konflikthåndtering Henning Olsen
Foreningsjura Jan Grumstrup
Fællesemne: DM kvalifikationsstævner
Arbejdsgruppen tager sig af det praktiske.

Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 21.45