DFIF - Århus Amtskreds

Referat 5-01

Kredsbestyrelsesmøde tirsdag 30. oktober 2001 kl. 18.00 på kredskontoret i Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Kim Jensen, Torben Rasmussen, Jan Grumstrup og Carsten Nielsen (IT).

Godkendelse af sidste referat
Referat 4-01 af 31.5.2001 godkendt uden kommentarer og underskrevet.

Meddelelser fra formanden
Valdemar meddelte, at Poul Mølgaard, Ikast havde haft 25 års jubilæum som foreningsformand.
Valdemar havde ikke kunnet finde noget i vort gaveregulativ der hjemler gaver udenfor kredsens regi, hvorfor der ikke var sendt en opmærksomhed fra kredsen.
Valdemar havde modtaget forespørgsel fra Birgit Vendelbo, Roskilde om kredsen ville være med i en afskedsgave til Tage Carlsen.
Valdemar havde givet tilsagn om vort bidrag til gaven.
Valdemar havde modtaget e-mail fra Sten Nørup med Silkeborgs opbakning til Klaus Franks indstilling til DFIF' idrætsudvalg, efter den rejste kritik på landsdelsmødet.

Meddelelser fra kassereren
Vibeke fremlagde regnskabsbalance, og kommenterede enkelte poster. Der var et større underskud, som ikke skyldtes en budgetoverskridelse for aktivitetsseminaret, da dette holdt sig indenfor den overskridelse der var vedtaget på årsmødet.
Vibeke foreslog, at hun hver måned udsender en regnskabsbalance, når hun modtager tallene fra bank og giro.
Vibeke havde ventet på budgetter fra de foreninger der skal arrangere DM kvalifikationsstævner, men der var opstået fejl, da budgetskemaerne ikke var lagt ud på hjemmesiden, så foreningerne kunne hente skemaerne her.
Budgetskemaer udleveres på formandsmødet til de arrangerende foreninger.
Vibeke foreslog at kredsbestyrelsen bakkede hinanden op, hvis man opdagede forglemmelser, når noget skulle lægges ud på hjemmesiden.

Nedsættelse af nyt ad hoc udvalg
Jan oplyste, at der var nedsat et nyt ad hoc udvalg, og består af Carsten Pedersen (ÅFS), Jan Rasmussen (EFFI) og Lene Pedersen (SFS); udvalget skal bl.a. forestå tilrettelæggelse af aktivitetsseminar 2002.
Udvalget havde væet på besigtigelse i Jespershus Feriecenter, og Jan forelagde forslag til program for seminaret, som ser spændende ud.
Deltagerprisen foreslås uændret kr. 300,00 for 3 dage mod 2 dage i år.
Der havde været lidt skriveri i forbindelse med ad hoc udvalgets nedsættelse, Jan havde troet det var ham der skulle finde folkene til udvalget, mens Valdemar havde ment, at foreningsformændene skulle have mulighed for at bringe sig selv i forslag.

Til/fra konsulenten
Intet til og fra konsulenten.

Næste møde
Tirsdag den 8. januar 2002 kl. 19.00 på kredskontoret.

Eventuelt
Intet til behandling.

Mødet slut: kl. 19.10
Mødeleder: Valdemar Thomsen
Referent: Jens Ole Birch


DFIF Århus Amtskreds

Referat

Formandsmøde i Århus Amtskreds, tirsdag den 30. oktober 2001 i Randers Firma-Sports lokaler, Gl. Viborgvej 50, 8900 Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Kim Jensen, Torben Rasmussen (kredsbestyrelsen) og Carsten Nielsen (webmaster).
Jan Rasmussen (EFFI), Ib Tornbjerg (GFS), Kell Redzin (OFI), Carsten Nielsen og Preben Krogh (RFS), Knud Johansen (RFFI), Sten Nørup (SFS) og Carsten Pedersen (ÅFS).
Jan Grumstrup (konsulent).

Forfald
Ulla Staal (SFFI).

Meddelelser fra formanden
Valdemar beklagede han havde forvoldt en del kaos omkring afholdelsen af det 3. kvartalsmøde, hvorefter det nu er slået fast, at de fastsatte mødetidspunkter skal overholdes uanset om der er forfald.l
Valdemar beklagede, at Ulla Staal ikke var tilstede, da det fremgik af kvartalsmøde-referatet hun skulle undersøge hos DFIF' uddannelsesudvalg omkring kursus i førstehjælp.
Carsten P oplyste, at Ulla var blevet indkaldt til møde i Skanderborg.
Valdemar oplyste at Poul Mølgaard havde haft 25 års jubilæum som foreningsformand i Ikast, men kredsen havde ikke sendt gave, da der ikke var hjemmel til det i kredsens gaveregulativ.
Carsten P foreslog, at kredsbestyrelsen reviderede gaveregulativet, så vi sendte gaver til ledere indenfor landsdel nord.
Gaveregulativet tages op til revision på kredsbestyrelsens næste møde.
Valdemar oplyste at han var blevet konltaktet af Birgit Vendelbo, Roskilde om vi ville være med i en afskedsgave til Tage Carlsen, hvilket han havde givet tilsagn om.

DFIF' repræsentantskabsmøde
Beretning
Valdemar var faldet over omtalen af undersøgelsen af vore forsikringer, som ikke havde givet ændring af vort forsikringsselskab.
Jan G redegjorde for hvordan forsikringsdækningen er.
Der skal ansættes en PR medarbejder, hvorefter Peter Nyeng løses fra sine opgaver med PR/Markedsføring og fortsætter på fuld tid som foreningskonsulent.
Knud oplyste, at det skulle give en styrkelse af redaktøren, da den nyansatte primært skulle tage sig af de tungere sager.
Carsten P kunne ikke se i budgettet, at der ville ske en nyansættelse.
Jan G oplyste, at PR-arbejdet ikke var en konsulentopgave, men burde ligge under administrationen, så de forskellige udvalg m.m. blev mere ensrettede.

Valdemar efterlyste en ligestilling omkring tilskud til foreningsblade, så også kredse og foreninger fik tilskud til hjemmesider.

Valdemar havde bemærket at 2 foreninger i kredsen havde modtaget opstartstilskud.

Budgetter
Budgetterne blev gennemgået, og der var ikke væsentlige kommentarer.

Indkomne forslag
Forslagene blev gennemgået, der blev stillet opklarende spørgsmål og knyttet kommentarer til.

Valg
Der er indstillet 3 kandidater til 2 pladser som suppleant til forbundsstyrelsen.
Der er indstillet 4 kandidater til 3 pladser i idrætsudvalget.
Kandidaterne blev diskuteret, men der var ikke fælles opbakning.

Aktivitetsseminar 2002
Jan G refererede til nedsættelse af et nyt ad hoc udvalg, som består af Carsten P, Jan R og Lene Pedersen, Silkeborg.
Udvalget har allerede været på besigtigelse i Jespershus Feriecenter og fundet forholdene ideelle, og har forhåndsbooked luksushytter i 3 dage. Indbydelser udsendes snarest, med tilmeldingsfrist først i 2002.
Udkast til program for seminaret blev gennemgået, det ser interessant ud!

Rundtur i foreningerne
Odder
Det kører stille og roligt, der har ikke været udendørs fodbold i sommer,
Har tilmelding af 88 hold i bowlingturneringen,
Regner med at starte turnering i petanque i 2002,
Arrangerer stævne i indendørs fodbold.

Ebeltoft
Der er igen kommet gang i petanque i 2001,
Der har været turnering i fodbold,
Har forsøgt med hockeyturnering,
Har været plaget af mange indbrud, men forventer sikring af klubhuset.

Århus
Har overtaget driften af floorballklubbens elitehold,
Det går godt, også centret går det godt med,
Har endelig fået afsluttet den sidste landsretssag, som blev sluttet med forlig.

Silkeborg
Det kører stille og roligt,
Badmintonturneringen er ikke kommet i gang i vinter,
Der har været problemer med udendørs fodbold i sommer.

Grenaa
Det går stille og roligt,
Forsøger at tage tæppecurling på programmet.

Ry
Det er lykkedes at få kultursamvirket til at formulere en idrætspolitik,
Har droppet indendørs fodbold i vinter,
Der køres en del gokart,
Medlemstallet er svagt stigende.

Randers
Situationen er status quo,
Der har været problemer med udendørs fodbold, måtte aflyse grundet økonomiske problemer,
Bowlingudvalget har uden held forsøgt at lærer klubberne, at de skal tilmelde sig uden påmindelser,
Eva og Hardy stopper i cafeteriaet grundet Evas sygdom, så man kan ikke servicere kredsen på samme måde fremover.

Eventuelt
I forbindelse med Tage Carlsen tilbagetræden som formand for DFIF på repræsen-tantskabsmødet, blev det diskuteret om hvordan foreningerne markerede dette, der var kommet forslag om man indbetalte et beløb i en rejsefond.
Sten foreslog man i kredsen købte en gave.
Der var bred enighed om, at indbetale et beløb til rejsefonden.

Mødet slut: kl. 22.00
Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.