Tid og sted
Mandag den 25. november 2002 kl. 19.00 i Randers Firma-Sports lokaler, Gl. Viborgvej 50, Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen og Jens Ole Birch (kredsbestyrelsen),
Carsten Nielsen (webmaster) og Jan Grumstrup (konsulent).
Carsten Pedersen (Århus), Kell Redzin (Odder), Tonny Andersen (Randers), Sten Nørup (Silkeborg), Ib Tornbjerg (Grenaa) og Knud Johansen (Ry).
Forfald: Torben Rasmussen (IK), Jan Rasmussen (Ebeltoft) og Ulla Staal (Skanderborg).

Velkomst og orientering
Valdemar bød velkommen til budgetmøde 2002.

Budgetforslag 2003 og drift m.m.
Vibeke forelagde budgetforslag 2003, og oplyste at budgettet for kvalifikations-stævnerne var udarbejdet efter de modtagne regnskaber for stævnerne 2002.
Vibeke spurgte om holdningen til, at ikke alle kvalifikationsstævner gav overskud.
Valdemar oplyste, at i DFIF' i sit oplæg var af den meningen, at kredsene burde yde mere til idrætten.
Tonny tilsluttede sig, at der blev ydet mere til deltagelse ved kvalifikationsstævnerne.
Carsten P tilsluttede sig Valdemar og Tonny - der skal ikke være deltagerbegrænsning, vi skal have flere med til stævnerne - den manglende tilslutning til sommerstævnerne var fremrykningen af stævnerne.
Sten kunne tænke sig, at der blev lavet en klassificering til kvalifikationsstævnerne, mange klubber var ikke interesseret i at stille til store klø, og måske kun få 1-2 kampe.
Carsten P oplyste, at dette allerede fungerede bl.a. i dart, der blev afviklet efter A-B-C.
Valdemar konstaterede, at vi efterlyser større deltagelse, men der tilmelder sig ikke flere hold/deltagere til kvalifikationsstævnerne.
Der var enighed om, at gøre endnu et forsøg ved kvalifikationsstævnerne sommer 2003.
Jan G synes ikke vi skulle foregøgle idrætsfolkene, at de kvalificerede sig til DM, hvis der var deltagerbegrænsning, men det var en god idé at bringe frem i forbindelse med debatoplægget til formandsmødet i april 2003.
Det blev diskuteret, om anvendelsen af A-B-C systemet ikke ville medfører, at nogle hold/deltagere ville tænkt i placeringer.
Knud oplyste, at det ikke indtil nu havde været noget problem, at der blev spillet efter placeringer
Vibeke foreslog, at vi som et forsøg halverede priserne, for deltagelse ved sommerens kvalifikationsstævner.
Kell appellerede til, at foreningerne sendte flere deltagere til idrætsårsmøderne.
Flere talte for, at det var tidsspilde at sende deltagere til idrætsårsmøderne.
Sten mente det skulle diskuteres ordentlig igennem omkring flere deltagere ved kvalifikationsstævnerne, og han mente man skulle budgettere ud fra det ville ende på nul, og foreslog foreningerne arbejdede mere på, at få tilmeldt flere deltagere.
Valdemar foreslog der kunne nedsættes et hurtigt arbejdende ad hoc udvalg.

Jan G fremlagde herefter -

 1. Lederuddannelse: Kursus tirsdag den 3. december:
  Jan appellerede til, at foreningerne tilmeldte deltagere til kurset, der er godt og bliver rost andre steder det er blevet afholdt.
 2. Seminar 2003:
  Mols Bjerge Feriecenter var blevet droppet, faciliteterne til overnatning var ok, men mødelokaler og aktiviteter var ikke gode. Jan havde derfor arbejdet med seminar på Ry Parkhotel, et seminar lørdag/søndag samt fredag/lørdag.
  Jan arbejder videre med planerne.
 3. Møderotation:
  Jan forelagde kredsens årsplan, og redegjorde for, at bestyrelsesmøderne afholdes hvor kredskontoret er beliggende, mens de øvrige møder kan lægges ude i foreningerne.
  Foreningerne kan diskutere om man vil tilbyde sig til et eller flere møder.
 4. Debatoplæg fra forbundsstyrelsen:
  Jan orienterede om oplægget, og opfordrede foreningerne til at få debat-oplægget diskuteret i bestyrelserne.
  Carsten P foreslog man undersøgte om foreningerne var parate til, at ændre navn.
  Der skal også diskuteres idrætsstruktur, og om DFIF skal gå sammen med DIF og DGI om ens kurser på landsplan, lokal- og kredskurser bør køre som hidtil.
  Carsten P. spurgte om bestyrelsesmedlemmerne i foreningerne ved tilstræk-kelig om DFIF til at deltage i diskussionen om debatoplægget.
  Jan foreslog man brugte januar til bestyrelsesdrøftelser, og så afholde det fælles kredsmøde lørdag den 1. februar.
  Det blev også diskuteret hvad det nye navn evt. skulle være, der var enighed om det ikke måtte blive længere end det nuværende.
  Sten spurgte om det var hele foreningsbestyrelsen der kunne deltage i mødet lørdag den 1. februar.
  Jan mente det lå i oplægget at alle skulle kunne deltage.
 5. Nyt kredskontor og mødeafvikling:
  Valdemar redegjorde for problemets opståen, Randers Firma-Sport ser sig ikke mere i stand til at yde kredsen den service man havde lovet.
  Om mødeafvikling var et gammelt ønske fra foreningerne taget op, så foreningerne kunne få mulighed for at indbyde kredsen til møde.
  Kredsbestyrelsesmøderne burde fortsat ligge der hvor kredskontoret er beliggende, men i et mindre mødelokale; til de større møder skal der bruges et større lokale, hvor vi kan være uforstyrret.
  Århus og Silkeborg blev forespurgt om man kunne huse kredsens aktiviteter.
  Efter en diskussion tolkede Valdemar, at der var et flertal mente Århus var det mest centrale sted.
 6. Kredsbestyrelsens sammensætning:
  Valdemar ridsede op hvilke poster der var dækket i kredsbestyrelse - formand, kasserer, sekretær, idrætskoordinator og et menigt bestyrelsesmedlem.
  Kredsbestyrelsen vil på sit næste møde have dette på dagsordenen, så den kan komme med et oplæg til årsmødet i marts 2003.
  Sten erindrede om, at idrætskoordinatorens arbejde var resultatet af at kredsens nedlagde idrætsudvalget, så vi hele tiden havde en "tovholder" på idrætsområdet.
 7. Motion på danske arbejdspladser:
  Valdemar omtalte forelæggelsen af oplægget til MPDA på formandsmødet, som blev godt solgt af Peter Bisgaard.
  Knud var overrasket over den positive holdning der havde været til projektet på formandsmødet, men havde også taget notater med hjem fra kredsens formandsmøde og bearbejdet dem, så oplægget kunne serveres mere positivt for deltagerne.

Eventuelt
Carsten P fremlagde på ad hoc udvalgets vegne anvisning på hvad og hvordan programmer og resultatlister til DM kvalifikationer skal se ud, og undskyldte forsinkelsen af fremlægningen.
Jens Ole kunne ikke forstå man ikke havde fået ændret forsiden, så den så mere indbydende ud, det var blevet lovet allerede da oplægget blev forelagt.
Jan foreslog, at man lod DFIF' pr-udvalg komme med et forslag til en programforside.

Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 22.15.