Referat 1-03

Tid og sted
torsdag den 16. januar 2003 kl. 19.00 i Århus Firma Sports mødelokale.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Torben Rasmussen og Jan Grumstrup (konsulent).
Forfald: Carsten Nielsen (webmaster).

Dagsorden
1. Godkendelse af forrige referat.
2. Meddelelser fra:
  a. formand,
  b. idrætskoordinator,
  c. konsulenten,
  d. webmaster.
3. Økonomi ved kassereren.
4. Sager til behandling:
  a. Hvad er kredsens opgaver?
  b. Debatmøde 1. februar.
  c. Idrætstemamøde 4. februar.
5. Diverse til drøftelse:
  a. Årsmøde 2003.
6. Næste møde
7. Eventuelt.

Valdemar bød velkommen til kredsens nye mødested hos Århus Firma Sport.
Carsten P. deltog i mødets start, så det videre samarbejde kunne fastlægges.
Der var enighed om, at såfremt Randers Firma-Sport kunne godkende det ville kredsen beholde sin officielle adresse i Randers.

Ad 1.
Referat 6-02 af 20.11.2002 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2a.
Valdemar refererede stor aktivitet på e-mails, hvor Bo Isaksen, DFIF havde ringet til ham med en idé om at MPDA skulle sættes i gang i Århus amt.
Valdemar havde bedt Bo kontakte foreningerne, da det er foreningerne, der er bestemmende over aktiviteterne i deres område.
Alle foreninger havde tilkendegivet, at det ville være for hektisk en opstart, hvilket Valdemar var enig i, så i stedet havde Valdemar foreslået et møde, så Bo kunne redegøre for sine planer inden noget blev sat i gang.
Valdemar havde mailet til Bo om et evt. møde, men endnu ikke modtaget svar.

Ad 2b.
Torben erindrede om, at han skulle have stævnerapport fra alle afholdte kvalifikationsstævner, han havde modtaget en.
Torben havde fra flere foreninger fået henvendelse vedr. bowling om spilletid, afbud til kvalifikationsstævne og deltagelse i DM.
Torben havde svaret, at spilletiden var den arrangerende forenings afgørelse, men efter reglerne; hvad angik afbud og deltagelse i DM var der her fastsatte regler.
Jens Ole havde indtryk af, at det var manglende information i foreningerne, der var årsag til disse henvendelser.
Torben havde registreret en mindre tilbagegang i deltagelsen i kvalifikationsstævnerne, og mente ikke alle idrætsledere vidste, at der nu var fri tilmelding.
Vibeke havde modtaget mail fra Preben Krogh om hun ville indkøbe præmier til kvalifikationsstævnet i dart.
Vibeke havde mailet tilbage til Preben, at den arrangerende forening selv indkøbte præmier til stævnerne.
Jan opfordrede Torben til at tage emnerne op på idrætstemamødet samt andre sager han har været involveret i.

Ad 2c.
Jan havde fået henvendelse fra Århus kommunes fritidskonsulent vedr. ældre idræt, og primært om Aalborgs "Ud af røret" projekt.
Der afholdes møde med Århus og Aalborg.
Formandsmødet i april vil bl.a. omhandle opfølgning af formandsmødet i november, DFIF' debatoplæg samt et foredrag om at tackle opgaver.

Ad 2d.
Ingen meddelelser.

Ad 3.
Vibeke forelagde foreløbigt årsregnskab, der var ikke tilskrevet renter. Enkelte poster blev kommenteret.
Vibeke spurgte om priser til udviklingsseminaret i Ry, og undrede sig over tilskuddet fra DFIF ikke var som det budgetterede i 2002.
Jan mente det skyldtes der kun var regnet med 1 overnatning, hvor vi havde haft 2.
Vibeke kontakter Lis Nielsen, DFIF.
Vibeke spurgte om det seneste kredskursus ikke var tilskudsberettiget, hun kunne ikke se vi havde modtaget tilskud.
Jan oplyste, at det var instruktøren der skulle indberette deltagerantal og -navne.
Vibeke forelagde budgetforslag, og kommenterede enkelte poster.

Ad 4a.
Valdemar spurgte hvad kredsens opgaver er?
Vibeke mente det var hvad foreningerne bad kredsbestyrelsen beskæftige sig med, og de opgaver man bad om der skulle varetages.
Kredsbestyrelsen skal ikke mere beskæftige sig med kvalifikationsstævner, der efter vedtagelsen af den nye idrætsstruktur er lagt ud til de arrangerende foreninger.
Får vores hjemmeside til at fungere, og sørge for alle relevante oplysninger og papirer vedr. kvalifikationsstævner findes her og er opdateret.

Ad 4b.
Oplæg og styring af forhandlingerne varetages af Knud Johansen og Jan G.

Ad 4c.
Der var enighed om at mødet kun skal beskæftige sig med idrætslige temaer.
Torben laver oplæg, og styrer forhandlingerne.
Vibeke laver transparenter om de enkelte idrætsgrenes tilmeldinger til kreds- og kvalifikationsstævner de seneste 5 år.

Ad 5a.
Torben meddelte, at han overvejer ikke at modtage genvalg som idrætskoordinator.
Kredsbestyrelsen opfordrede Torben til at tænke det grundigt igennem, og melde ud hvis han ikke ønsker genvalg.
Posten som menigt kredsbestyrelsesmedlem blev diskuteret, og evt. emner fundet.

Ad 6.
Debatmøde, lørdag den 1. februar kl. 10.00 i Århus (indbydelse er udsendt).
Idrætstemamøde, tirsdag den 4. februar kl. 19.00 i Århus (indkaldelse udsendes).
Bestyrelsesmøde, onsdag den 19. februar kl. 19.00 i Århus.
Ad 7. Der var intet til behandling.

Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 22.15.