Tid og sted
Torsdag den 31. oktober 2002 i Randers Firma-Sports lokaler, Gl. Viborgvej 50, 8900 Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch og Torben Rasmussen (kredsbestyrelsen).
Jan Rasmussen (EFFI), Kell Redzin (OFI), Tonny Andersen (RFS), Knud Johansen (RFFI), Sten Nørup og Stewie C. Hansen (SFS), Ulla Staal (SFFI) og Carsten Pedersen (ÅFS).
Jan Grumstrup (konsulent).
Forfald: Grenaa.

Meddelelser fra formanden
Valdemar havde ikke meddelelser fra DFIF, da alle skulle modtage disse direkte pr. e-mail.
Valdemar oplæste e-mail til kredsbestyrelsen fra Kim, der meddelte, at han stoppede sit virke i kredsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning, da han ikke følte, han havde fået den opbakning han kunne forventet.
Valdemar havde svaret Kim, at han burde overveje sin beslutning endnu engang, da der nu skulle til at ske noget omkring projektet Motion på danske arbejdspladser.
Kim havde svaret, at hans beslutning stod fast.
Valdemar oplyste, der ikke var valgt en suppleant, og ville derfor høre om foreningernes stilling til, at kredsbestyrelsen kørte videre indtil årsmødet.
Kredsbestyrelsen overvejer situationen frem til årsmødet onsdag den 5. marts 2003.

DFIF' formandsmøde og ekstraordinære repræsentantskabsmøde
Det udsendte materiale blev gennemgået; Tonny og Jan G. orienterede om formandsmødet.
Forretningsordenen:
Ok.

Beretninger
Valdemar spurgte hvordan det gik med Koda/Gramex sagen.
Jan G. oplyste, at så længe der ikke er faldet dom, har det opsættende virkning, man påregner ikke der skal ske betaling med tilbagevirkende kraft.
Beretningen var fyldestgørende og kom viden om.
Udvalgsberetningerne fik ingen kommentarer.

Budgetforslag:
Udlodning og tilskud blev diskuteret, hvilket også var tilfældet med registrering af medlemmer.

Det eftersendte forslag
Valdemar orienterede om forslag vedr. Ørestadens Idrætscenter.
Carsten P. spurgte hvad det ville koste DFIF, hvis forslaget blev vedtaget
Tonny og Knud orienterede om de førte forhandlinger og forbundsstyrelsens stillingtagen til projektet i Ørestaden.
Forbundsstyrelsen havde stillet omfattende forbehold og betingelser, bl.a. skulle firmaidrætten tilgodeses på linje med den øvrige idræt.
Jan G. orienterede om hvad DFIF' baggrundsgruppe ville forlange af projektet.
Der blev herefter diskuteret behov for haltimer i København og det øvrige land; det har tidligere vist sig, at når der kom nye lokaliteter ville der opstå nye behov, så de timer man forventede at få, blev spis op af disse nye behov.
Der var enighed om at give forbundsstyrelsen carte blanche til at arbejde videre med projektet, og om fornødent stille garanti på 3 mill. kroner.

Motion på danske arbejdspladser
Valdemar orienterede om workshops og møder de seneste måneder, der var arbejdet stærkt, da man havde erfaret, at der i foråret bliver startet en sundhedskampagne, og vi derfor ikke skulle tabe terræn, det havde været ønskeligt, man havde haft længere tid til at arbejde og fremkomme med oplægget.
Valdemar var skuffet over, at der ved det seneste møde kun havde været en foreningsformand tilstede.
Knud tilsluttede sig Valdemars ønske om længere tid. inden oplægget skulle forelægges, det skulle have været bedre bearbejdet i ½ års tid, inden det blev forelagt.
Knud forelagde en model til det aktieselskab, der skal køre MPDA; DFIF skal have aktiemajoriteten - 51% - og dermed formandsposten.
Der var allerede kommet henvendelser med interesse i deltagelse i MPDA.
Carsten P. spurgte om man havde analyseret, hvorfor folk blev væk fra møder om MPDA, og spurgte om hvorfor man ikke havde omtalt vedtagelserne i workshoppene, når man udsendte materialet til formands-/repræsentantskabsmødet; det fremgår ikke af materialet, at det er DFIF og de lokale foreninger, der skal samarbejdes med.
Knud oplyste at pt. sad DFIF på alle 100%, og det var vore folk der sad i toppen af projektet, men kunne ikke umiddelbart anvise en model til konstruktion af organisationen bag MPDA.
Carsten P. var bange for hvor længe DFIF med en majoritet på 51% kunne modstå presset fra de 49% eksterne investorer.
Vibeke spurgte om det var kredsene der skulle holde for ved finansieringen af MPDA, for så blev det kredsenes endeligt.
Jan G. tog tråden op, og beklagede meget, det sene tidspunkt materialet med oplægget var fremsendt på, og mente der i nær fremtid i kredsene skulle ses på prioriteringen af arbejdsopgaver, bl.a. om der skal indvælges 2 personer i kreds-bestyrelsen, der eksempelvis skal forestå MPDA.
Knud kunne medgive, at det udsendte materiale ikke var fyldestgørende.
Der blev stillet spørgsmål til det udsendte materiale, som Knud besvarede.

Til/fra konsulenten
Jan orienterede om planen for udviklingsseminaret 2003 i Mols Bjerge Feriecenter den 2.-4. maj, han ville tale med kredsbestyrelsen om nedsættelse af et udvalg.

Rundtur i foreningerne
Ebeltoft: Stiller byggeriet lidt i bero.
Tager i weekenden beslutning om man tager skydning på aktivitets-programmet.
Skanderborg: Er i gang med et projekt - multisport 7-12 år - vil lave en analyse.
Silkeborg: Det går godt med byggeriet, har holdt rejsegilde og forventer indvielse den 20. januar 2003.
Der er planlagt 2 idrætshaller i Silkeborg, så man forventer bedre haltider i fremtiden.
Har taget skydning for svagtseende på aktivitetsprogrammet.
Randers: Er i gang med at fremstille en ny informationsfolder, som udsendes til virksomheder og kontorer i Randers.
Odder: Er i gang med at puste nyt liv i indendørs fodbold, der har kørt på vågeblus, har arrangeret et stævne.
Har 96 hold med i bowlingturneringen.
Badminton går godt.
Skal have lavet læskur ved petanquebanerne.
Ry: Har nedlagt indendørs fodboldafdelingen, og koncentrerer sig i stedet om svømning som vinteraktivitet i samarbejde med Silkeborg.
Kommunen har ændret tilskud til idrætten, man har beskåret budgettet med 100.000 kr.

Eventuelt
Jan fortalte, at konsulentgruppen skal holde møde om lederuddannelse i kredsene; skal have møde med PR udvalget onsdag den 6. november.
Konsulenttjenesten anbefaler, at den konsulent der har forfattet kursusmaterialet også kører kurserne i kredsene.
Jan fortalte, at der arbejdes på at genoplive problemløsningsmøderne i en ny model.
Skulle hilse fra Henning H. Jensen.

Mødet slut: kl. 22.25
Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.