Tid og sted
Onsdag den 20. november 2002 kl. 19.00 på kredskontoret i Randers.

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch og Jan Grumstrup (konsulent).
Forfald: Torben Rasmussen og Carsten Nielsen (webmaster).

Dagsorden
1. Godkendelse af forrige referat.
2. Meddelelser fra:
  a. formand,
  b. idrætskoordinator,
  c. konsulenten,
  d. webmaster.
3. Økonomi ved kassereren.
4. Sager til behandling:
  a. Årsplan 2003,
b. Lederuddannelse 3. december.
5. Diverse til drøftelse:
  a. Lederseminar 2003,
  b. Kredsbestyrelsen (sammensætning).
6. Næste møde.
7. Eventuelt.

Jan G. fremlagde forslag til ny fast dagsorden for kredsbestyrelsesmøder, som blev godkendt.

Ad 1.
Referat 5-02 af 22.8.2002 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2a.
Valdemar refererede samtale med Tonny, hvor Tonny ikke kunne love den samme service til kredsen fremover omkring møder; Tonny havde foreslået man forhørte sig ved Århus Firma Sport.
Det blev diskuteret om det var tiden, at vi igen lagde møder og kurser ud til foreningerne, der har tidligere været fremsat ønske om dette, endvidere blev det diskuteret om kredsen skal opretholde kredskontoret i den form det har nu.
Forelægges for foreningsformændene på formandsmødet mandag den 25. november.

Ad 2c.
Jan spurgte om kredsbestyrelsens mening om fremlæggelse af oplægget omkring Motion på danske arbejdspladser.
Der var enighed om, at oplægget ikke havde været tilstrækkelig gennemarbejdet til fremlæggelse, og det havde forvirret at der blev vist reviderede tal, som ingen af repræsentanterne havde kendskab til.
Jan ville gerne have at debatoplægget fra DFIF blev diskuteret på formandsmødet mandag den 25. november.
Jan kommer med oplæg til hvordan det videre skal gribes an frem til forelæggelsen på formandsmødet i april 2003.
Jan fortalte, at man var ved at være færdige med evalueringen af firmaidræts-festivalen, reaktionen havde gennemgående været meget positiv.

Ad 3.
Vibeke forelagde regnskabsbalance, og kommenterede posterne.
Der blev stillet spørgsmål, som Vibeke besvarede.
Vibeke havde endnu ikke fået alle regninger ind for afholdelse af kvalifikationsstævner.
Vibeke mailer til de berørte foreningsformænd, og beder om at få regningerne på formandsmødet mandag den 25. november.
Vibeke havde modtaget e-mail fra Torben, som var blevet kontaktet vedr. prisen på single i badminton, det var en trykfejl, der var kommet et 1-tal for meget med, den korrekte pris er 80 kr.

Ad 4a.
Jan G. havde revideret årsplan 2003, og de manglende datoer blev fastsat.
Jan G. indføjer de fastsatte datoer, og sender dem til foreningerne; mødestederne er ikke fastsat endnu, men formændene bliver forelagt planen.

Ad 4b.
Lederkurset "Kend din organisation" afholdes i Randers tirsdag den 3. december kl. 19.00, Jan havde kun fået reaktion fra 2 foreninger.
Sender reminder ud til formændene pr. e-mail.

Ad 5a.
Jan R. havde været på besigtigelse på Mols Bjerge Feriecenter, og havde fundet overnatningsfaciliteterne fine, mens undervisningslokalerne ikke var så gode.
Jan R. havde forespurgt om man kunne tage formandsmødet mandag den 25. november, men da man hørte der kun kom ca. 15 personer var man ikke interesseret, men havde siden ombestemt sig.
Jan G. havde da bedt Jens Ole reservere plads til mødet i Randers.
Jan G. viste hjemmesiden fra Mols Bjerge Feriecenter og Ry Parkhotel. Priserne ser overkommelige ud i Ry, og overnatnings- og mødefaciliteterne er fine.
Jan G. arbejder videre med en evt. flytning af seminaret til Ry.
Der blev snakket om forskellige forløb af seminar og aktiviteter i Ry.

Ad 5b
Kims bratte afgang fra kredsbestyrelsen blev diskuteret.
· havde kredsbestyrelsen givet ham den opbakning han havde behov for?
· havde Kim fået den tilbagemelding på det han forelagde?
· havde vi givet ham ordentlig besked om hans arbejdsopgaver?
Kims aktiviteter stilles i bero til efter årsmødet 2003, kredsbestyrelsen suppleres ikke.
Det blev diskuteret, hvordan kredsbestyrelsen skal sammensættes fremover, og afholder vi for mange møder, der synes mange løse ender endnu, men det skal givetvis tages op med foreningsformændene.

Ad 6.
Formandsmøde, mandag den 25. november kl. 19.00 i Randers (budget, drift m.m.)
Bestyrelsesmøde, torsdag den 16. januar 2003 kl. 19.00 (mødested ikke fastsat).

Ad 7.
Der var intet til behandling.

Mødeleder: Valdemar Thomsen.
Referent: Jens Ole Birch.
Mødet slut: kl. 23.00.