Tid og sted
Onsdag den 5. marts 2003 kl. 19.00 i Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokale, Paludan-Müllersvej 110, Århus N.

Dagsorden
1. Konstatering af stemmeberettigede personer.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra kredsbestyrelsen.
4. Beretning fra idrætskoordinatoren.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Vision og temadrøftelse.
8. Behandling af budgetforslag.
9. Valg: a. Kasserer – Vibeke Clement Pedersen.
  b. Idrætskoordinator – Torben Rasmussen.
  c. Sekretær – Jens Ole Birch.
  d. Bestyrelsesmedlem – Vakant.
  e. Revisor – Knud Johansen.
10. Eventuelt.

Valdemar Thomsen bød velkommen til amtskredsens årsmøde 2003, og glædede sig over stort fremmøde.

Ad 1 Jens Ole Birch konstaterede, at der var 22 stemmeberettigede.
Bestyrelsen – 4, Ebeltoft – 2, Grenaa – 5, Odder – 2, Randers – 2, Silkeborg – 3, Skanderborg 2 og Århus – 2; uden stemmeret deltog konsulent Jan Grumstrup, DFIF. Der var afbud fra Ry og Torben Rasmussen.

Ad 2 Valdemar Thomsen foreslog på bestyrelsens vegne Stewie C. Hansen, Silkeborg, som årsmødets dirigent.
Stewie C. Hansen blev valgt, takkede for valget, konstaterede årsmødet rettidigt indvarslet og oplæste dagsordenen.
Valdemar Thomsen bad om tilladelse til at ændre på valgproceduren, hvor bestyrelsen gerne ville omrokere på posterne i bestyrelsen.

Ad 3. Valdemar Thomsen tog sit udgangspunkt i den skriftlige beretning, som han uddybede og spurgte: Har vi indfriet vore egne forventninger til 2003, og hvad havde vi forventet?
En af vore forventninger havde været, at idrætsstrukturen nu var blevet indarbejdet, og kun skulle finpudses. Der var nedsat et ad hoc udvalg til dette arbejde, der var blevet længerevarende end beregnet.
Alle relevante papirer/blanketter kan nu hentes på vores hjemmeside, forenings-formændene er inde i proceduren, så ledere i foreningerne kan hente hjælp lokalt.
Vi havde forventet, at vi skulle have været med fra starten af Motion på danske arbejdspladser; en veltalende konsulent havde ikke arbejdet så hurtigt, og i den retning han havde givet udtryk for han ville.
Der var på DFIF’ formandsmøde blevet afsat penge til kampagnen og en styregruppe var blevet nedsat, kredsen har Knud Johansen og Carsten Pedersen med i styregruppen.
Kredsen har nu en god og velfungerende hjemmeside, og mange informationer kan hentes her.
DFIF’ nye formand havde indfriet forventningerne vedr. sine tanker om kredsenes status i DFIF, deres funktion og berettigelse.
DFIF havde fremlagt et debatoplæg, som havde været til behandling i kredsen lørdag den 1. februar; konklusionen af mødet havde han forelagt på et møde mellem forbunds-styrelsen og kredsformændene. (vil blive omtalt under pkt. 7).
Kredsbestyrelsen havde håbet på, at vi i 2002 ville kunne servicere vore foreninger, men kredsbestyrelsen blev hurtigt reduceret til 4 medlemmer, og senest havde idræts-koordinatoren måtte melde fra til møderne grundet stor arbejdsmængde.
Torben Rasmussen klarer arbejdet hjemmefra, og det er tanken, at Jens Ole Birch skal bistå ham i hans arbejde.
Vi er kommet godt i gang med kredskurser, der er allerede afholdt to kurser i 2002, og det næste afholdes onsdag den 12. marts i Århus.
Der havde været mange deltagere fra kredsens foreninger til Firmaidrætsfestivalen i Kolding. Idrætsfestivalen havde været vellykket.
Grundet firmaidrætsfestivalen havde landsdel nord flyttet sit landsdelsmøde en uge, hvilket ikke havde indvirket på opbakning og indhold.
Kredsens udviklingsseminar var afholdt i maj 2002 i Jesperhus Feriecenter, det havde været 3 gode dage, men mødefaciliteterne havde ikke levet op til vore forventninger og det vi var blevet stillet i udsigt.
Udviklingsseminar 2003 afholdes på Ry Parkhotel i weekenden 3.-4. maj; indbydelse og reminder udsendes snarest.
Vi forsøgte i 2002, som et tiltag, med fri tilmelding til DM kvalifikationsstævnerne, deltagerantallet var ikke forøget, men vi forsøger igen i 2003, og vil forsøge med ABC cup, hvor det kan lade sig gøre, og vil forhører hos DFIF, hvor det er muligt at afvikle DM stævner efter ABC cup.
Slutteligt takkede Valdemar Thomsen bestyrelseskolleger, foreningsformænd og lokale ledere ude i foreningerne, der hver især har været med til at fremme kendskabet til firmaidrætten i Århus amt.
Beretningen blev godkendt.

Ad 4 Torben Rasmussen var ikke tilstede, men havde sendt sin beretning skriftlig, så Valdemar Thomsen kunne oplæse den.
Torben Rasmussen undskyldte han ikke kunne være tilstede, men arbejdet kom i første række.
Tiden var også fløjet afsted i 2002, men de fleste ting var blevet nået. Ville ikke gå i dybden om DM kvalifikationsstævnerne, blot konstatere der havde været mange gode stævner, som foreningerne havde lagt et stort arbejde i at afvikle efter den nye struktur; det var synd, der ikke blev større deltagelse efter det arbejde der var lagt i det. Arbejdet er jo lige stort om der er mange eller få tilmeldinger.
Der var i 2002 forsøgt med fri tilmelding, men det hjalp ikke noget, så han var glad for de deltagere der trods alt tilmeldte sig, og takkede klubberne for deres medvirken til at gøre stævnerne til en oplevelse at deltage i.
Takkede sluttelig foreningsformændene for deres store arbejde for at få kvalifikations-stævnerne afviklet samt en tak til kredsbestyrelsen for deres måde at være på.
Idrætskoordinatorens beretning blev godkendt.

Ad 5 Vibeke Clement fremlagde det reviderede og udsendte regnskab og omtalte enkelte udgiftsposter.
Kommentarer:
Finn Jespersen, Århus spurgte vedr. telefonpenge til kredsbestyrelsen, der var overskredet i forhold til budgettet.
Vibeke Clement svarede, at nu alt postgang går elektronisk var beløbet til bestyrelsen blevet hævet til maksimumbeløbet.
Jan Rasmussen, Ebeltoft spurgte om grunden til den store forskel på budget og regnskab for idrætstemamøder.
Carsten Pedersen, Århus konstaterede, at vi i 2002 havde et overskud på 25%, og mente ikke vi skulle spare op, pengene skulle bruges på idrætten.
Vibeke Clement svarede, at ad hoc udvalget havde foreslået, at der skulle tilflyde idrætten flere penge, men forslaget var kommet sent og vi havde også fået det ekstraordinære tilskud sent.
Valdemar Thomsen mente ikke det store tilskud skyldtes vi var blevet mere aktive, men snarere at andre kredse ikke var så aktive, ligesom vi i første omgang kun havde fået udbetalt tilskud for 2 dages seminar.
Vibeke Clement oplyste, at vi kun havde budgetteret med 8.000 kr. i tilskud til idræts-temamøder, men havde modtaget 49.000 kr., det var her overskuddet var gemt.
Tonny Andersen redegjorde for styrelsens tilskudsregler.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Stewie C. Hansen bad om ordet og roste Vibeke for hendes fine regnskabsføring af kredsens regnskab; roserne var på Knuds og egne vegne.

Ad 6 Der var ikke indkommet forslag til årsmødet.

Ad 7 Valdemar Thomsen fremlagde den konklusion vort debatmøde var nået til, og som han havde forelagt på kredsformændenes møde med styrelsen.
Konklusionen fra kredsformændenes møde:
Nyt navn: Der var stort set enighed mellem kredsformændene, alle var på linie med os i at navne burde være ”Firmaidræt” og det fremherskende, der var dog ikke enighed om navneændringen skulle være total, det ville hovedsageligt være foreningerne, der ville være utilfredse.
Fremtidig struktur for idrætter, aktiviteter og uddannelse: Der var blandt kredsformændene enighed om, at idræts- og aktivitetsudvalget kunne sammenlægges.
Idrætssektionerne skulle nedlægges, der var utilfredshed med deres virke, og foreningerne kan udmærket klare at afvikle DM stævner.
Uddannelsesudvalget skal nedlægges og erstattes af et uddannelsessekretariat.
Kredsenes fremtidige opgaver: Der var blandt kredsformændene delte meninger om kredsenes fremtid, nogle vil bevare kredsene som nu, andre som et samtaleforum, der får et administrationstilskud til en kredsledelse, mens foreningerne selv skal stå for det økonomiske i forbindelse med kvalifikationsstævner, seminarer m.m.
Tonny Andersen roste Valdemar Thomsen for hans reelle måde at fremlægge kredsens konklusion på.
Styrelsen havde endnu ikke diskuteret debatoplægget, men skulle i gang med at finde sin holdningen til debatoplægget og resultatet af mødet med kredsformændene.
Tonny var skuffet over kredsformændenes holdning til at nedlægge kredsene.
Carsten Pedersen roste Valdemar Thomsen for hans fremlæggelse af drøftelserne på kredsformændenes møde.
Jan Grumstrup omtalte drøftelserne på mødet, og advarede om, at pengene nok ikke helt ville tilflyde foreningerne i den målestok man forventer.
Jan Grumstrup orienterede om planlægningen af udviklingsseminaret, han er langt fremme i arbejdet, og der er nogle ting der skal afklares med kredsbestyrelsen.
Gav eksempler på aktiviteter og emner til seminaret.
Til efterretning.

Ad 8 Vibeke Clement fremlagde budgetforslag for 2003, og kommenterede enkelte poster.
Hovedparten af kvalifikationsstævnerne er afholdt, så ad hoc udvalget forslag vil først slå igennem i 2004.
Foreningsformændene opfordres til at diskutere i egne bestyrelser om tiltag, der kan laves i forbindelse med kvalifikationsstævnerne.
Carsten Pedersen opfordrede til, at det næste formandsmøde behandlede ad hoc udvalgets oplæg vedrørende idrætten.
Budgettet blev godkendt.

Ad 9
a. Vibeke Clement genvalgt med akklamation.
b. Torben Rasmussen genvalgt med akklamation.
c. Lene Pedersen blev nyvalgt som sekretær for 1 år.
d. Jens Ole Birch blev nyvalgt som menigt bestyrelsesmedlem for 2 år.
e. Knud Johansen genvalgt med akklamation

Ad 10 Carsten Pedersen opfordrede til at man stemte på Axel Pedersen til DFIF’ idrætsudvalg.
Jan Rasmussen foreslog at man fremover udsender årsmødes dagsorden pr. e-mail.
Dagsorden, beretninger, evt. indkomne forslag og regnskabet udsendes fremover pr. e-mail – regnskabet vil ikke være underskrevet.
Hermed var dagsordenen udtømt, og Valdemar Thomsen afsluttede årsmødet med at takke for stor talelyst.
Takkede for fremmødet og Stewie C. Hansen for hans ledelse af mødet.

Årsmødet slut: kl. 21.00.

Stewie C. Hansen, dirigent. Jens Ole Birch, referent.