Tid
Tirsdag den 1. april 2003

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Jens Ole Birch, Torben Rasmussen, Lene Pedersen, Jan Grumstrup.
Ebeltoft Jan Rasmussen, Odder Keld Redzin, Randers Carsten Nielsen, Silkeborg Sten Nørup, Skanderborg Ulla Staal, Århus Carsten Pedersen.

Fraværende
Carsten Nielsen webmaster, Grenå, Ry

Kopi til
DFIF

Dagsorden
1. Velkomst og orientering
2. Aftens Emne:
   a. DFIF’S formandsmøde
   b. Evaluering af vinterens kvalifikationsstævner 2003
   c. Fordelingsplan
3. Bordet rundt
4. Eventuel

Pkt. 1
Valdemar bød velkommen til mødet, og orienterede om aftens emne, samt mødet med kredsformændene.
Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen: Ad hoch udvalget.

Pkt. 2
Medlemsregistrering.

Der var en del diskussion om forslag til registreringen af alle medlemmer i firmaklubberne, også de der ikke dyrker idræt i firmasporten, DGI og DIF registrer alle medlemmer.

Ebeltoft syntes om ideen da det giver flere medlemmer, Silkeborg Københavner klubberne gør det allerede, Århus mener ikke det er et problem, da de har medlemmer der ikke er registreret, et levn man har kørt videre med fra den tidligere formand. Konsulenten mente ikke medlemsantallet ville stige. Flertallet var for ideen.

Motion på arbejdspladsen
Alle var enige om forslaget.

Forslag til nyt navn
Gav anledning til diskussion. Man mente at det skal ”koste noget” for de foreninger der ikke skifter navn. Silkeborg mente vi skal synliggøre, at vi er åbne for alle, også de der ikke har tilknytning til en arbejdsplads. Konsulenten oplyste at det afhænger af, hvilken form for brochure vi anvender. Århus er klar til at skifte navn fra årsskiftet da det tages op på repræsentantskabsmøde, Odder har 25 års jubilæum i år, og kan dermed starte 25 nye med nyt navn. Alle går ind for et navneskift.

Kredsenes fremtid
Kan point systemet ikke give problemer i de kredse der har få foreninger, konsulenten oplyste at, tilskuddet til kredsene forbliver uændret, og foreningerne skal hjælpe kredsene økonomisk. Konsulenten orienterede om konsekvenserne for de ændringer forbundet har foreslået.

Men Århus amtskreds er gearet til ændringerne.

Nedlæggelse af IA-AU-UU
Hvad er holdningen omkring nedlæggelse at sektionerne, Valdemar oplyste at kredsformændenes holdning er, at sektionerne har overlevet sig selv og bør nedlæggers.

Konklusion: Stort set er oplægget magen til det vi blev enige om, ved møde den 1.2.03. Ændringerne slipper ikke med dette oplæg, men fortsætter i fremtiden med nye tiltag.

Pkt. 2b.
Torben gjorde rede for den diskussion der har været mellem Randers/Århus om afholdelse af DM kval. i Billard, stævnet går på skift mellem de to byer, men afholdes i Århus. Torben pointerede at afviklingen af stævner, skal ske via de retningslinier der forligger, så undgår man disse problemer.

Randers mangler resultatliste over DM kval. stævne i skydning.

Programmet for DM kval. stævner lægges ud på hjemmesiden, hvorfra foreninger der ikke deltager, kan hente materialet.

Bordtennis nedlægges i Århus, pga. ledermangel

Pkt. 2c.
Stævnerne er fastlagt til og med 2005.

Pkt. 2d.
Ad hoch udvalget

Arbejdsgruppen mente at forslaget skal udsættes, til efter repræsentantskabsmødet, for at se hvad der bliver besluttet der.

Pkt. 3
Bordet rundt:

Jan Grumstrup
Indbydelse til seminar I Ry den 2-3. maj er udsendt, der er 34 pladser, foreningsprisen bliver ca. 400,00 pr. person.

Ebeltoft
Har lagt billet ind på afholdelse af DM i håndbold 2005. De har fået hjemmeside. Forventer at få gang i skydning til næste sæson.

Randers
Har afholdt generalforsamling, man kunne ikke få besat sekretær posten, fik bemyndigelse til at finde en sekretær. Indtil videre varetages funktionen af bestyrelsen. De mangler formand til skydeudvalget. Bowling udvalget har trukket sig, men indvilget i at forsætte til nyt udvalg er på plads.

Silkeborg
Har afholdt generalforsamling, alle der var på valg blev genvalgt. Skydecenteret er i økonomiske vanskeligheder, det vides ikke om det kan køre videre, det kan få problemer med DM i skydning 2004, løsningen kan være at det afholdes i Randers. Byggeriet af administrationsbygning er færdig der holdes åben hus den 5.04.03. Tager Tour de pedal på programmet, har opstartet livsstilsklub, og har planer om at starte mini golf samt go-cart

Odder
Har afholdt generalforsamling, og fået nyt bestyrelses medlem uden problemer, Cykling er startet, men man mangler leder til petanque

Skanderborg
Har afholdt generalforsamling hvor bestyrelsen blev væltet, der er indkaldt til ekstra generalforsamling, hvor man regner med at tingene falder på plads.

Århus
Har fået henvendelse fra Århus Kommune om idræts festivalen i 2005 kunne afholdes i Århus, det vil man arbejde videre med. På det kommende repræsentantskabsmøde vil man forslå, at man afskaffer valg til kasserer, og lade forretningsfører overtage jobbet, da han bestrider det i dag. Centret har haft mange arrangementer både idræt, udstillinger, seminar og m.v., er meget optimistisk på centret fremtid.

Pkt. 4
Eventuel:
Jan G. opfordrede til at, kredsen får rettet adressen på hjemmesiden fra Randers til Århus.

Carsten Århus arrangere fælles transport til formandsmøde i Nyborg.

Referent
Lene Schmidt Pedersen
Kredssekretær