Tid
Mandag den 24. november 2003 kl. 19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Deltagere
Ebeltoft, Grenå, Odder, Randers, Silkeborg, Århus, Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Jens Ole Birch, Jan Grumstrup, Lene Schmidt.

Fraværende
Skanderborg, Ry, Torben Rasmussen, Carsten Nielsen

Emne
Budgetter og driftsmidler

Dagsorden
1. Velkomst og orientering
2. Aftens Emne
  a. Budgetter og driftsmidler
  b. Mødevirksomhed
  c. Fordelingsplan
3. Bordet rundt nyt fra foreningerne.
4. Eventuel

 

Pkt.1.
Valdemar bød velkommen til årets sidste møde i Århus Amtskreds. På repræsentantskabsmødet blev der vedtaget nye bestemmelser for kredsene. Vi skal have udarbejdet nye bestemmelser, men da vi er frit stillet skulle det være det store problem.

Sten: Vi skal køre videre som hidtil.
Jan: Vi kører et år mere som hidtil.
Carsten: Uenig efter årsmødet skal vi holde os til min. bestemmelserne
Keld: Vi kører et år mere
Valdemar: Skærer vi ned på møde aktivitet, sparer vi penge.
Tonny: Uddybede styrelsen ide med ændringer for kredsene.
Jan G: Hvilke ting skal kredsen tage sig af? Formandsmøder, seminar, årsmøde, DM kvalifikations stævner, skal mødeaktiviteterne nedsættes?
Carsten: Det er alligevel foreningerne der laver kvalifikationsstævnerne , der bliver ikke sat nye ting i gang.
Jan G: Det er foreningerne er skal komme med forslag, til nye ting og samme med kredsbestyrelsen, føre dem ud i livet. Kredsbestyrelsen kan også reduceres ved naturlig afgang, ændringerne i vedtægterne bliver ikke noget problem.
Carsten: 4 møder om året uden dagsorden og et årsmøde.

Kredsbestyrelsen udarbejde et udkast til hvordan kredsbestyrelsen kan se ud, forslaget sendes ud til foreningerne, så det kan tages med på årsmødet i uge 11 2004.

Pkt. 2a.
Vibeke fremlage forslag til budgettet for 2004.

Jan G. Det skal afsættes beløb til ad hoc opgaver, får foreningerne tilskuddet til afholdelse af kvalifikationsstævner, nej men foreninger får udgifterne dækket.
Carsten: Tager kontakt til leverandør af præmier, for at få tilbud til Århus Amtskreds, det er så meningen at hver forening selv bestiller de præmier man har brug for. Der nedsættes et udvalg med Carsten, Jan og Jens Ole, til at lave standard for hvor mange præmier der skal være ved de forskellige idrætsgrene inden for de rammer der er i DFIF præmie bestemmelser.

Pkt. 2B.
Det blev besluttet at der holdes 3 formandsmøder, årsmøde og seminar i 2004. Kredsen har mulighed for at indkalde til ekstra møde såfremt behovet opstår.

Pkt. 2C
Carsten gjorde opmærksom på at hjemmesiden ikke er opdateret med hensyn til programmerne for DM kvalifikationsstævne, selv om at Århus indsender hver gang

Fordelingen af kvalifikationsstævner er ok til og med vinter 2005, der bliver ingen i sommeren 2005 på grund af festivalen. Jan foreslog at der laves petanque stævne over 3 gange (kredsturnering).Vinter og sommerstævnerne for 2006 er også plads. Jens Ole sender en separat liste til foreningerne med hvor de forskellige stævner skal afholdes og samtidig lægges den ud på hjemmesiden.

Bordet rundt.
Ebeltoft: Har fået henvendelse om man ville starte bordtennis op, kan ikke skaffe lokaler, så bliver ikke til noget, men man starter billard op i 2004.

Århus: Indbydelserne til DM kvalifikation sendes ud mellem den 14 og 19. december. Har købt motionsudstyr af Rufi centeret, etablere motionsrum hvor billard er nu, billard flyttes så til lokaler ude i byen. Det går strygende med udlejning af hallen. Har haft indbrud, så nu forsøger man med at sættes gitter for alle vinduer og døre.

Odder: Har haft indendørs stævne i fodbold med 7 hold, badminton turneringen kom ikke i gang, man forsøger næste år. Afslutning i bowling, der 96 hold tilmeld næste år.

Silkeborg: Har deltaget i møde på Gjern Søhøjland, et fortsættelse af mødet med temaet Silkeborg i bevægelse. Takkede for at Århus Amtskreds havde indstille os til titlen som årets forening.

Eventuel
Valdemar har modtaget forespørgsel fra Finn Christensen Århus, om vi var interesseret i et samarbejde om en hal på 800m2 til petanque, dette blev givet videre til Århus Firmasport, umiddelbar er vi ikke interesseret. Carsten opfordrede til at man altid melder til/fra til møderne. Der var enighed om at dette års repræsentantskabsmøde var professionel lavet, det virkede rigtig godt med storskærme og den elektroniske afstemning. Carsten opfordrede til at man fortæller foreningerne hvor DFIF midler kommer fra (tipsmidlerne) for gives det frit, hvad sker der så?. Jan G: på næste stortræf vil Idræt og motion også være med.

Referent

Lene Schmidt