Tid
Mandag den 22. september 2003 kl.19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Deltagere
Ebeltoft, Odder, Silkeborg, Århus, Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Jens Ole Birch, Lene Schmidt, Jan Grumstrup.

Fraværende
Grenå, Randers, Ry, Skanderborg, Torben Rasmussen, Carsten Nielsen.

Dagsorden
1. Velkomst ved idrætskoordinatoren
2. Aftens emner:
  a. Debat oplæg, ABC stævner
  b. Stævnerapport, skal den på hjemmesiden?
  c. Udviklingsseminar.
  d. Kursus supernova medlemsregistrering/hjemmesiden.
  e. 2-årig rulleplan for stævner, evaluering af sommerstævner
3. Bordet rundt ( nyt fra foreningerne).
4. Eventuel

Pkt.1
Jens Ole bød velkomme til idrætstemamødet, og orienterede om aftenens emner.

Pkt. 2a
Debat oplægget havde ikke været diskuteret ude i foreningerne, Århus holdning var at idrætslederne måtte komme med forslag, hvis noget skal ændres, skal vi har ABC stævner må det komme fra forbundet, amtskredsen indkøber præmierne, Ebeltoft bakkede op om den ide, og uddybede med, at ABC stævner ikke giver flere deltagere til DM kvalifikationsstævner.

Hvad skal vi med idrætstemamøderne, holder vi for mange møder? Hvorfor den ringe tilslutning: Jan G. 4 møder om året og årsmøde samt muligvis en aktivitetsdag, hvor vi afprøver en ny aktivitet. Silkeborg: Tidspunktet for dette møde var dårligt valgt, sæsonen er lige startet, Ebeltoft: Idrætslederne har nok i sine egne møder. Valdemar: Interessen er ikke stor for at deltage i møderne, enten er der ikke brug for dem, eller har man ingen interesse i at deltage, efter repræsentantskabsmødet i november kan vi eventuel nedlægge idrætstemamøderne og koncentrere os om DM kvalifikations stævnerne, og måske lave kredsmesterskabsstævner. Vi vedtog for 3 års at lave en stævne rapport efter hvert stævne, til gavn for kommende arrangør af stævner, men det er så som så med at overholde det, dette kunne være et rigtig god stykke værktøj. Århus: Ændre vores møder til den gamle strikkeklub model. Det må være kredsens opgave at rykke for stævnerapporterne. Da Århus skal afholde alle vinterstævnerne kunne vi godt tænke os, nogle bedre præmier eller måske en ekstra præmie til en af deltager f. eks et weekendophold, da stævnerne jo har givet et pænt overskud. Silkeborg: Det skal ikke kun være denne gang præmierne bliver bedre, men fremover. Ebeltoft: Brug pengene på gebyr nedsættelse i stedet. Vibeke: Præmierne bliver som hidtil, indtil efter repræsentantskabsmødet. Jan G. Der kommer et konkret forslag til kredsene fra forbundet, tilskuddet til stævner sættes op 2.500, medens det fast tilskud nedsættes. Firmaklubberne skal op at køre igen, vi kan registrere alle medlemmer i firmaklubben hos os, også dem der ikke dyrker sport hos os.

Konklusion: Det er ikke præmier/gebyr der er afgørende for, om man deltagere i DM kvalifikationsstævner, men udbyttet af sport og samvær, virksomhederne har ikke mange ansatte mere, og derfor svære ved at stille hold. Aflys stævner der ikke har mange deltagere.

Pkt. 2b
Torben og Jens Ole fremsender fremover rykker til foreningerne hvis stævnerapporten ikke er indsendt til tiden. Århus: Kunne godt bruge en kolonne mere i stævnerapporten til registrering af tidsforbruget på aktiviteten. Vibeke: Udsender rykker for manglede bilag, men får ingen respons/tilbagemelding. Jan G: Gjorde opmærksom på at en faktura på hele beløbet, for afholdelse af stævnet var nok til regnskabet, den afholdende forening har pligt til at gemme underbilagene, i tilfælde af at revisionen vil have fakturaen udspecificeret, vi skal følge gældende retningslinier. Valdemar: Kredsbestyrelsen tager dette op ved næste møde om vi kan have underbilag eller ej.

Pkt. 2c
Udviklingsseminaret i 2004 er fastlagt til Aqua i Silkeborg den 5-6. juni

Pkt. 2d
Foreningerne er interesseret i kursus om medlemsregistrering. Vibeke tjekker hvornår der kan holdes, og vender tilbage med en dato. Foreningerne skal undersøge om Deres idrætsleder er interesseret i et kursus i brugen af hjemmesiden.

Pkt. 2e DM kvalifikationsstævnerne er booket, man mangler bookning af sommerstævner 2005. Jens Ole sender forespørgsel ud til alle foreninger, for at høre hvem der vil afholde hvad, stævnerne skal holdes tidligere en normalt af hensyn til, at DM skal afholdes i forbindelse med festivalen 2005. Forbundet fremsætter forslag til repr.møde om, at der ikke skal afholdes kvalifikations stævner i det år hvor festivalen afholdes. Rulleplanen suspenderes til efter repr.mødet.

Pkt. 3
Odder: Har 25 års jubilæum i år, får muligvis indendørsfodbold op at stå i vinter.

Silkeborg: Go carts startes muligvis op i oktober med to hold bestående af 12 personer.

Århus: Holder møde med DFIF og Århus arrangementer om muligheden for at afholde festivalen 2005, der slås bl.a. på at alle aktiviteter kan foregå i en radius af 3 km, og kan stilles bl.a. telt, busser, campingplads m.v., samt rådhuset til rådighed.

Ebeltoft: Har fået DM håndbold i 2005, hal faciliteterne er på plads, den lokale håndboldforening hjælper til med afvikling. Har fået henvendelse om at starte cykling op, skydning er undervejs, klubhus byggeriet ligger stille p.g.a. af konsulenten ikke har resurser til at hjælpe på nuværende tid.

Pkt. 4
Valdemar: Århus Amtskreds bakker op om motion på arbejdspladsen, foreningerne skal kontaktes før man laver annoncering. Århus Amts Sundhedsfremmeenhed har opstartet nyt projekt, ”Krop, mad og bevægelse, Valdemar tager kontakt til Jane DFIF, da det spænder over mere end foreningerne er gearet til.

Der var stor utilfredshed over den høje pris for at deltage i repræsentantskabsmødet.

Referent
Kredssekretær
Lene Schmidt Pedersen