Tid
Tirsdag den 13. maj 2003

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Lene Schmidt Pedersen og Jan Grumstrup.

Fraværende
Carsten Nielsen, Torben Rasmussen

Kopi
DFIF

Dagsorden:
1. Godkendelse af forrige referat
2. Meddelelser fra:
   a. Formand
   b. Idrætskoordinator
   c. Konsulenten
   d. Webmaster
3. Økonomi ved kassererne
4. Sager til behandling:
   a. Funktionsbeskrivelse for kredsbestyrelsen
   b. Kredsens debat- og udviklingsmøde.
   c. Seminar 2004
5. Næste møde.
6. Eventuel

Pkt. 1
Referat af den 19. februar 2003 blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2a
Valdemar orienterede fra formandsmødet den 26-27. april, hvor udfaldet blev et andet end forventet. Han undrede sig over det, da han havde opfattelsen af, at man rundt om i kredsene var så godt som enige om ændringerne i debatkataloget. Valdemar opfordre til, at Århus Amtskreds indsender forslag til ændringer med henblik på det kommende repræsentantskabsmøde. Det netop overståede seminar i Ry, var rigtig godt, med en god kombination af foredrag og aktiviteter, men han savnede flere deltagere. Valdemar havde modtaget et spørgeskema fra institut for idræt ved KBH. universitet og kulturministeren der forsker i køns fordelingen i idrætsforeninger.

Pkt. 2b
Indbydelserne til de kommende kvalifikationsstævner er udsendt til foreningerne. En forening syntes at udsendelser kom for tidlig i forhold til afviklingen, samt at deltagere gebyret var for højt, disse spørgsmål tages op på næste idrætstemamøde. Der er uddelt karantæner til bowling spiller for udeblivelse, en til et kvalifikationsstævne og en til et DM stævne.

Pkt. 2c
Generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og seminar er ved at være overstået for denne gang. Der er køre nogle byggesager både nye og tilbygninger. Jan oplyste at Tonny Randers tager 4 år mere i forbundsstyrelsen, og Kurt Pedersen stopper efter næste repræsentantskabsmøde samt at Ragna Knudsen er kandidat til forbunds- styrelsen. Det er nu besluttet at der skal være idrætsfestival i 2005, flere byer som har lagt billet ind på det.

Pkt. 2d
Da Carsten ikke var tilstede, oplyste Valdemar fra Carsten, at hans arbejdsopgaver er at, vedligeholde hjemmesiden med det materiale han får, udsendelse af reminder m.m.

Pkt.3
Der er kommet tilskud for forbundet til Valdemars PC skærm. Det netop overstået Kredsseminaret er betalt, Vibeke sender regninger til foreningerne på egen betalingen, alt i alt kommer seminaret til at koste Århus Amtskreds ca. 14.000,-. Kredsen har et udestående med Århus på 11.666,- men når kredsen har betalt for leje af lokaler til Århus, skulle det være ude af verden. Der er overskud fra idrætterne i år, dette gemmes til næste år, da det er forskellig fra forening til forening om der skal betaltes baneleje.

Pkt. 4a
Funktionsbeskrivelse for kredsbestyrelsen. (De overordnede opgaver)
Valdemar: Formand med de overordnede opgaver.
Vibeke: Økonomi
Lene: Sekretær, postmodtager
Jens Ole/Torben: Idrætskoordinator, stævneafvikling
Carsten: Hjemmeside vedligeholdelse
Jan: Seminar/lederkurser

Pkt. 4b
På det kommende debat- og udviklingsmøde, skal der bl.a. drøftes om udfaldet af afstemningen fra formandsmødet. Hvor mange møder skal der holdes i kredsen, hvad skal de indeholde, hvem gør hvad og hvornår.

Pkt. 4c
Næste seminar er fastlagt til den 5-6. juni 2004. Lene havde fremskaffet materiale fra potentielle muligheder i Silkeborg. Jan tager kontakt til Ferskvandscenteret med hensyn til prisen.

Pkt. 5
Næste møde kredsens debat- og udviklingsmøde den 10. juni 2003

Pkt. 6
Jan foreslog at kredsen laver et oplæg til afholdelse af ABC stævner, et alternativ til kvalifikationsstævnerne, ABC stævnerne skal køre selvstændig med eget budget, Vibeke udfærdiger et budget.

Referent
Kredssekretær
Lene Schmidt Pedersen