Tid
Tirsdag den 10. juni 2003 kl.19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Jens Ole Birch, Carsten Nielsen, Lene Schmidt Pedersen, Jan Grumstrup
Ebeltoft Jan Rasmussen, Odder Keld Retzin, Rander Tonny Nielsen, Århus Carsten Pedersen

Fraværende
Torben Rasmussen, Grenå, Ry, Silkeborg, Skanderborg

Kopi
DFIF

Dagsorden
1. Velkomst og orientering
2. Aftens emner:
    a. Forslag til DFIF’s repræsentantskabsmøde Nov. 2003.
    b. Kredsvirksomhed og opgavefordeling i kredsbestyrelsen.
    c. Kredsens hjemmeside: Udbredelse og kendskab? (forslag til kursus).
    d. Stævner: ABC-stævner/kredsmesterskaber. Idrætstemamødernes fremtid/indhold.
    e. Kredsens årsplan, mødevirksomheden og kaffeklub?
3. Bordet rundt ( nyt fra foreningerne).
4. Eventuel

--------------------------------------------------------------------------------

Pkt. 1
Valdemar bød velkommen til mødet, og orienterede om aftens emner, Valdemar var skuffet over deltagerantallet. Valdemar forespurgte om de byer, fakkelkæden var kommet igennem havde gjort noget, dette var ikke tilfældet, pga. tidspunktet på dagen samt manglende resurser. Valdemar oplyste at, det nu var besluttet at der bliver en ny idrætsfestival i 2005, foreningerne har mulighed for at ligge billet ind på afholdes af idrætsfestivalen, der bl.a. vil indeholde DM stævne, åbne stævne og meget andet. Århus Sport Advent og Århus firmasport har holdt møde om muligheden for at afholde det i Århus, der arbejdes videre på sagen. Ebeltoft opfordre til at DM kvalifikationsstævnerne i 2005 bliver holdt så tidligt, at deltagere kan komme med til DM på idrætsfestivalen 2005.

Pkt. 2
Carsten Århus gjorde rede for sin mening omkring formandsmødet, han havde indtryk af at næsten alle var enige om ændringerne, og var derfor skuffet over udfaldet.

Tonny oplyste at styrelsen ikke har drøftet et navneskift, og mener ikke tiden er inde, måske på et senere tidspunkt, men styrelsen bakker om idéen, forslaget fra stillet af PR gruppen. Samtidig orienterede han om styrelsens møde med IU vedrørende et fælles oplæg til fremtidig strukturoplæg for IU, AU, UU.

Jan Grumstrup fortalte at forslaget til kredsenes fremtid skulle justeres lidt, bl.a. tilskuddet til kontorudstyr.

Konklusionen blev at Århus amtskreds ikke kommer med ændringsforslag til repræsentantskabsmødet i november. Valdemar var indstillet på det, men det er nu op til foreningerne.

2b
Den overordne opgave fordelingen i kredsbestyrelsen er:

Valdemar Thomsen: Formand med de overordnede opgaver

Vibeke Clement: Økonomi

Lene Schmidt Pedersen: Sekretær, postmodtager

Jens Ole Birch/ Torben Rasmussen: Idrætskoordinator, stævneafvikling

Carsten Nielsen: Hjemmeside vedligeholdelse, udsendelse af reminder

Jan Grumstrup: Seminar / lederkursus

Er der andre opgaver bestyrelsen skal tage sig af, må det komme fra foreningerne.

Jan G. oplyste om at det nye forslag til kredsbestyrelse, bliver bl.a. at kredsbestyrelsen skal bestå af 3 personer, Århus amtskreds kan kører videre med den nuværende bestyrelse indtil videre.

2c
Vibeke: Kredsbestyrelse har talt om, det ikke var en god ide at afholde et kursus i brug af hjemmesiden, hvordan er den opbygget?, hvordan tilmelder man sig? o.s.v. Kursuset skal være for alle idrætsleder i foreningerne. Carsten vil stå for undervisningen, som enten kan foregå en aften eller en lørdag af ca. 3 timers varighed, Vibeke finder egnede lokaler og vil i den forbindelse gerne have tilbagemelding, på om det har interesse, inden den 1. august 2003. Jan G. sørger for ansøgningsskemaer om tilskud fra forbundet. Samtidig vil Vibeke gerne vide om man i foreningerne er interesseret i at der holdes kursus i medlemsregistrering, hun ville gerne have tilbagemeldinger om dette inden den 30. juni 2003. Det er nu op til foreningerne, om man er interesseret i at Vibeke arbejder videre med tilrettelæggelse af kursusene.

2d
Jens Ole fremlagde sit oplæg til diskussion om, hvordan gør vi idrætstemamøder og stævner bedre, så vi får flere deltagere, oplægget blev meget positivt modtaget. Det blev besluttet at det udsendes til foreningerne, det er så meningen at foreninger tager det op til diskussion med Deres idrætsleder, oplægget tages op på næste idræts temamøde i kredsen.

Valdemar havde modtaget brev om, at man var utilfreds med prisen for at deltage i petanque. Ebeltoft spurgte om hvorfor det var steget, når der sidste år havde været overskud.

Vibeke opfordrede til at man kontakte hende, hvis man mente prisen for at deltage ikke var korrekt. Kredsbestyrelsen ser på problemet, Vibeke nedsatte prisen for at deltage i petanque med kr. 20,00, dette kunne nås inden regningerne udsendes.

2e
Jan G. har vi for mange møder i kredsen, skal der skæres ned på udviklings/tema møderne, og i stedet holde 3 møder og 1 uformel (strikkeklub) møde uden dagsorden. Planen for møderne køre videre indtil mødet i oktober, hvor det tages op til diskussion, kredsbestyrelsen tager emnet op på et bestyrelsesmøde.

Seminaret den 5-6. juni 2004 bliver på Ferskvandscenteret i Silkeborg, Jan har forhandlet sig frem til en pris på 1455,- ekskl. drikkevare, foreningers egen betaling bliver ca. 400,00 pr. person, der kan deltage ca. 5 personer fra hver forening.

Pkt.3 Bordet rundt

Odder
Programmet for afholdelse af DM kvalifikationsstævner er færdig, derudover er der gang i cykling, men ingen udendørs fodbold i denne sæson.

Silkeborg
Udendørs fodbold er i fuld gang, det samme gælder livsstilsklubben, hvor den lokale avis følger 3 personer med hvordan det går med vægttabet.

Århus
Har ansat ny køkkenleder, og haft bibelstævne i pinsen, men dette var en fiasko, man regnede med 400-800 personer pr. dag, men der kom kun 500 på 4 dage, deltagerne var meget tilfredse med faciliteterne og servicen.

Ebeltoft
Har kørt Tour de pedal, gang i petanque, regner med at starter billard op, har fået DM håndbold i 2004, idræt om dagen søger om flere hal timer.

Randers
Har 33 hold i petanque, 14 hold i udendørs fodbold. De er blevet kontakter af en mulig køber af Deres klubhus, køberne vil udbygge det med hal, fodboldbaner for 30-40 mil. Randers får mulighed for at leje sig ind hos den nye ejer.

Grenå
Jan G. oplyste er der gøres et nyt forsøg på, at få en bestyrelse på plads, så man udgår nedlæggelse.

Referat

Kredssekretær
Lene Schmidt Pedersen