Tid og sted
Tirsdag den 19. august 2003

Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement Pedersen, Jens Ole Birch, Lene Schmidt

Fraværende
Carsten Nielsen, Torben Rasmussen, Jan Grumstrup

Kopi
DFIF

--------------------------------------------------------------------------------

Dagsorden
1. Godkendelse af forrige referat
2. Meddelelser fra:
   a. Formand
   b. Idrætskoordinator
   c. Konsulenten
   d. Webmaster
3. Økonomi ved kasserer
4. Sager til behandling:
   a. Deltager gebyr
   b. Hvem kan deltage i kredsens møder.
   c. Idrætstemamøde
5. Næste møde.
6. Eventuel

Pkt.1
Referat af den 13. maj 2003 blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2a
Valdemar takkede for opmærksomheden ved hans 60 års fødselsdag.

Der var kun 2 foreninger der havde reageret på tilbudet fra kredsen, om at etablere kursus i Supernova medlemsregistrering og i brug af hjemmesiden. Der er udsendt indbydelse til Landsdelmøde Nord, Jens Ole og Lene deltager fra kredsen. Valdemar kontakter Torben og Carsten for at høre, om de kan deltage. Vibeke beder hver forening afregne(r) for opholdet ved hjemrejse, og ikke som oplyst i indbydelsen.

Valdemar orienterede om hvem der er på valg til repræsentantskabsmødet i november og indstilling til pokaler.

Vi har modtaget invitation fra Friluftsrådet (om) til at deltage i et møde om projekt ”Handicappede og friluftsliv”. Er man interesseret i at deltage, kan man henvende sig til Erik Vandet Skejbyparken 284,1 Århus tlf. 86109940.

Pkt. 2b
Valdemar havde modtaget brev fra Århus firmasport, om bl.a. at der var uoverensstemmelser på vores hjemmeside mellem kommende stævner og kalenderen om hvor DM kvalifikationsstævner skulle afholdes. DM kvalifikation i petanque holdes i Randers 2004, samt sommer skydning. Århus efterlyser kapacitetsbehov for afholdelse af skydning og bowling, Jens Ole tjekker med de foreninger der har afholdt sådanne stævner. Der bliver indbudt til DM kvalifikation i håndbold.

Kan der laves noget ekstra i forbindelse med afholdelse af kvalifikationsstævner? Udspil hertil fra den forening der afholder stævnet hilses velkommen. De øvrige foreninger er også mere end velkommen til at komme med forslag Da alle vinter kvalifikationsstævner vinter 2004 skal holdes i Århus, ønsker man programmet udsendt senest den 25 oktober med tilmelding inden den 15.11.2003. Dette skulle ikke være et problem

Pkt. 2c
Udgået

Pkt. 2d
Udgået

Pkt. 3
Resultatet for første halvår holder i forhold til budgettet. Vibeke henstiller til at foreningerne betaler deres regninger til tiden, således at mellemværende mellem kredsen og foreningerne altid er lig nul minimum hvert kvartal. Samtidig mangler hun dokumentation for halleje, dommer honorar m.v., det er ikke nok man kun udfylder de bilag hun fremsender, dokumentationen skal vedlægges.

Vibekes skærm driller og skal udskiftes, hun tager kontakt til EDB leverandør.

Pkt. 4a
Deltagergebyret til petanque blev ekstra ordinært nedsat. Der opfordres til at alle foreninger indsender de bilag på dokumentation for halleje m.v. der endnu ikke er indsendt senest uge 37, ellers kan Vibeke ikke kommer med et fornuftigt forslag til deltagergebyr for næste år.

Pkt. 4b
Der vil i de kommende mødeindkaldelser fra kredsen fremgå, hvem der kan deltage.

Pkt. 4c
Skal bl.a. omhandle opstramning af stævnerapport, debat oplæg, kursus, seminar 2004 rulleplan, evaluering af sommerens stævner.

Næste kredsbestyrelsesmøde 14. januar 2004.

Referent
Kredssekretær
Lene Schmidt Pedersen