Ordinært årsmøde i Århus Amtskreds

Tid og sted
Tirsdag den 9. marts 2004 kl. 19.00 i Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokale, Paludan-Müllersvej 110, Århus N.

Dagsorden
1. Konstatering af stemmeberettigede personer.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra kredsbestyrelsen.
4. Beretning fra idrætskoordinatoren.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Behandling af budgetforslag.
8. Valg:
   a. Formand Valdemar Thomsen
   b. Sekretær Lene Schmidt Pedersen
   c .Revisor Stewie Hansen
9. Eventuelt.

Valdemar Thomsen bød velkommen til amtskredsens årsmøde 2004.

Pkt.1
Lene Schmidt Pedersen konstaterede, at der var 19 stemmeberettigede.
Bestyrelsen 4, Ebeltoft 2, Grenaa 2, Odder 3, Randers 2, Silkeborg 3, Ry 1 og Århus 2, uden stemmeret deltog Jan Grumstrup og Lise Vestergaard DFIF.

Pkt. 2
Valdemar Thomsen foreslog på bestyrelsens vegne Stewie C. Hansen, Silkeborg som årsmødets dirigent.
Stewie C. Hansen blev valgt, takkede for valget, konstaterede årsmødet rettidigt indvarslet og oplæste dagsordnen.

Pkt. 3
Valdemar Thomsen bad om 1 minuts stilhed til minde om Jens Ole Birch.
Valdemar Thomsen tog sit udgangspunkt i den skriftlige beretning, hvad er der sket i 2003, kredsarbejdet er i høj grand blevet påvirket af forbundsbestemte tiltag, for ca. 1 år siden kom debatkataloget, og der er vedtaget en ny struktur for kredsene, det er dette arbejde vi skal i gang med i 2004.

Jan Grumstrup har i en årrække været tilknyttet Århus Amt, et samarbejde jeg har sat stor pris på, men nu ser det ud til, at vi må sige farvel til Jan, men samarbejdet med Jan forsætter på landsplan. Vi har fået tildelt ny foreningskonsulent og kan byde velkommen til Lise Vestergaard.

Hovedopgaven for kredsen i fremtiden bliver afholdelse af DM kvalifikationsstævner. Afholdelse af kurser er ikke længere en del af kredsens forbundspålagte arbejde, men vi vil fortsætte med at holder de kurser der er behov for blandt vore leder, evt. i samarbejde med nabo kredsene
Sluttelig takkede Valdemar Thomsen bestyrelseskolleger, foreningsformænd for et godt samarbejde i det forløbne år. Endvidere rettede han en tak til alle de lokale ledere, som vi gennem vores arrangementer har trukket store veksel på.

Beretningen blev godkendt

Pkt. 4
Torben Rasmussen savner opbakning/tilstedeværelse af foreningsformændene til DM kvalifikationsstævnerne. Vi har forsøgt os med fri tilmeldelse til kvalifikationsstævnerne, men dette har ikke resulteret i flere deltagere, stævne rapporterne siger heller noget om tilbagegangen..
Århus: Tages op og debatteres på et formandsmøde.
Valdemar: Hvordan gøres de mere attraktive.
Tonny: DM kval. afspejler det samme, prisen skal være så lav som mulig, fri tilmelding til DM kval. for at få flere deltager, hvilket kunne medføre flere deltagere til DM festivalen.
Jan G: Traditionelle idrætsgrene går op og ned. Informationen fra foreningerne til klubberne skal være bedre.

Pkt. 5
Vibeke Clement fremlagde det reviderede og udsendte regnskab og omtalte enkelt udgiftsposter:
Regnskabet blev godkendt.
Knud Johansen roste Vibeke for hendes fine regnskabsføring af kredsens regnskab, roserne var på Stewie og egne vegne.

Pkt. 6
Indkomne forslag:
Fra Jan G.: Forslag til vedtægtsændringer.
Fra Århus Firmasport: Forslag til ansvar for kval. stævnerne.
Fra Århus Amtskreds: Forslag til ansvar for kval. stævnerne.

Kommentarer:
Jan G: orienterede om forslaget til vedtægtsændringer og hvorfor de skal ændres.
Randers: Skal doping figurere i kredsens vedtægter.
Jan G: Nej vi kører efter det regler der er vedtaget på forbundsplan.
Århus: Formandsmøderne skal ikke være med i vedtægterne.
Silkeborg: pkt. 18.2 får den betydning for kredsen.
Jan G: Kredsen skal ikke have brevpapir, kun foreningerne.
Jan G: Mødevirksomhed i kredsen, fastlægges sammen med foreningerne.

Forslaget blev godkendt.

Kommentarer:
Århus firmasport orienterede og uddybede forslaget.
Ebeltoft: Hvornår skal det træde i kraft. Forslaget træder i kraft på vedtagelsesdatoen.
Randers: Enig i forslaget, men ønsker pkt. 2 ændret til 75% til foreningerne.
Odder: Hvis det giver underskud, hvem skal så betale.
Ry: Forslaget er godt, kunne måske være med til at flere vil deltage, eneste ændring i forslaget, at i pkt. 4 ændres tildelt til tilbudt.

Forslaget blev godkendt, med følgende ændringer: Pkt. 2 Århus Amtskreds overfører 50% af modtagende DFIF tilskud, ændres til 75%, de øvrige 50%, ændres til 25%, og pkt. 4 tildelt ændres til tilbudt.

Kommentarer:
Vibeke orienterede og uddybede forslaget.
Valdemar: Administratordisk at regnskabet ligger hos kredsen.
Jan G: kredsen er ansvarlig for regnskabet overfor forbundet.

Kredsens forslaget blev nedstemt.

Pkt. 7
Vibeke Clement fremlagde budgetforslag for 2004, og kommenterede enkelte poster.
Forslaget blev vedtaget, med forbehold for de ændringer, forslaget til afregning af DM kval. stævnerne medfører.
Der udarbejdes nyt budget for 2004 og udsendes senere.
Konsekvenserne af forslaget tages op på først kommende formandsmøde.

Pkt. 8
a. Valdemar Thomsen blev genvalgt.
b. Lens Schmidt Pedersen blev genvalgt.
c. Stewie C. Hansen blev genvalgt.

Pkt. 9
Jan G. takkede for samarbejdet med Århus Amtskreds, men vil stadig være med til landsdelnordmødet og på forbundsplan.
Tonny takkede for deltagelsen ved Jens Ole Birch bisættelse.

Valdemar Thomsen afsluttede årsmødet, takkede for fremmødet og Stewie C. Hansen for hans ledelse af mødet.