Deltagere
Valdemar Thomsen, Vibeke Clement, Torben Rasmussen, Jan Grumstrup, Lene Schmidt
Fraværende: Lise Vestergaard

Tid
Tirsdag den 24. august 2004 kl. 19.00

Sted
Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokaler

Dagsorden for kredsbestyrelsesmøde:
1. Godkendelse af forrige referat
2. Meddelelser fra:
a. Formand
b. Idrætskoordinator
c. Konsulenten
d. Webmaster
3. Økonomi ved kasserer
4. Næste møde.
5. Eventuel

Pkt. 1
Forrige referat blev godkendt og underskrevet

Pkt. 2a
Valdemar bød velkommen om orienterede om de meddelelser han havde modtaget, bl.a. indbydelse til presse og informationsmøde i Ålborg omkring idrætsfestival 2005.
PR gruppen og MPA ønsker at holde informationsmøde omkring idrætsfestivalen og motion på arbejde, disse emne tages op på formandsmødet den 25.10.04 for at finde en dato, mulig dato den 23.11.04.

Pkt. 2b
Torben havde lavet udkast til indbydelser til DM kvalifikationsstævner, disse har været til gennemsyn i forbundet. Datoen for aktivitetsdagen for bestyrelsesmedlemmer er ændret til den 12.03.2005 nærmere herom senere.
Vibeke har fået programmer for DM kvalifikationsstævner.
Torben har ikke modtaget materiale/stævnerapport fra de foreninger der har afholdt DM kvalifikationsstævnerne, trods adskillige henvendelser, han rykker igen foreningerne.
Torben undersøger muligheden for at lave instruktør kursus i stavgang.

Pkt. 2c
Jan oplyste på vegne af Lise at, der er udarbejdet 3 nye inspirationskursus af 3 timers varighed, samt under udarbejdelse nye kursus på 6 timers varighed og weekendkursus, indholdet vil bl.a.
være sportskursus, årsplanlægning i foreningen og bestyrelse som et team.
Programmet for seminaret er på plads, og sendes ud til foreningerne.

Pkt. 2d
Udgik

Pkt. 3
Vibeke fremlagde regnskabet for 2004, der havde ikke været de store bevægelser siden sidst. Kredsen har udstående fra en forening for 2003.
Vibeke mangler regnskaber fra foreninger der har afhold DM kvalifikationsstævner.

Pkt. 4
Næste bestyrelsesmøde den 18.01.2005.

Referent
Lene Schmidt