Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland - møde nr. 1

Mødedato:
Tirsdag den 9. februar 2010 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Dirigent:
Stewie Hansen

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Firmaidræt Silkeborg
Knud Johansen Ry Familie og Firmaidræt
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Stewie Hansen, Firmaidræt Silkeborg

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Camilla Jørgensen, foreningskonsulent Firmaidrætten


Dagsorden:
1) Konstatering af stemmeberettigede
2) Valg af dirigent
3) Beretninger
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
5.1 Nedlæggelse af DFIF Kreds Østjylland
5.2 Aftale om fremtidigt samarbejde indenfor den hidtil eksisterende kreds.
5.3 Anvendelse af saldo pr. 31.12.09 i regnskabsopgørelse for DFIF Kreds Østjylland.
6) Definering af samarbejdsaktiviteter indenfor pkt. 5.2 for året 2010.
7) Eventuelt


1. Konstatering af stemmeberettigede
Valdemar Thomsen konstaterede at der var 9 stemmeberettigede. Alle de tilstedeværende!


2. Valg af dirigent
Stewie Hansen blev valgt uden modkandidater.


3. Beretning fra kredsbestyrelsen
- Med beslutningen på det ekstraordinære Rep. møde i november 2008, om at den daværende kredsstruktur skulle nedlægges/fjernes pr. 31-12-2009, har vi jo hele året vidst, at pr. 1. januar 2010 var det slut med DFIF Kreds Østjylland. – I hvert fald som officiel del af Forbundets organisationsstruktur.
Det er altså nu slut med, at vi som samlet kreds kan hente forbundsmidler til økonomisk støtte til fælles arrangementer.
I henhold til vor egen beslutning på Årsmødet marts 2009 skulle DFIF Kreds Østjylland i 2009 fortsætte med de Kredsstævner, der kunne findes opbakning til fra Foreningerne og afholde bl.a. Aktivitetsdag for Foreningernes bestyrelser/udvalg i april 2009.
Når året var omme gøres situationen og ”boet” op.
- På Aktivitetssiden påtog Torben Rasmussen sig at varetage opgaven som ”Aktivitetskoordinator” med det lønlige håb, at der ville blive noget at koordinere.
- På Økonomisiden blev ansvaret for den daglige regnskabsførelse for Kredsen overført til Århus Firma Sport med Carsten Pedersen som Økonomiansvarlig overfor Kredsen.
- Kredsens hjemmeside på nettet blev opsagt, da der alligevel ikke var nogen, der gjorde brug af den.
- Og hvad blev det så til:
Ja, det blev – siger og skriver – 4 Kredsstævner. – 2 i Petanque samt 2 i Dart. Bowling og skydning måtte aflyses på grund af manglende tilmelding.
- Aktivitetsdagen i april blev, som den foregående i 2008, en rigtig god oplevelse for deltagerne, og der er tilkendegivet ønske om, at der igen i 2010 bliver afholdt en sådan Aktivitetsdag i april. – Fastsat til den 24. April 2010 i ÅFS Centret.
- Landsdelssamarbejdet blev videreført med afholdelse af og deltagelse i Landsdelsmøde Nord mødet 23.-24. Oktober. Her var der bred tilslutning til, at dette møde skal fortsætte – i hvert fald også i 2010.
- Økonomisk viser resultatet et mindre underskud end budgetteret. Et udslag af at aktivitetsniveauet ikke nåede den ønskede højde.
- Ved vort seneste kredsbestyrelsesmøde i december 2009 havde vi besøg af Erik L. Andersen, Afd. Leder for I&M, som præsenterede I&M´s debatoplæg om Idrættens fremtid. Det gav en virkelig god debat, som måske kan danne baggrund for et fortsat aktivitetssamarbejde indenfor vor Kreds.
Det er en diskussion, som vi skal have på vort ekstraordinære Årsmøde her i starten af februar 2010.
Spørgsmålene er: Hvad? Hvordan? Hvorledes? Og hvad skal der ske med de økonomiske midler, der stadig er til rådighed?

- Her til slut i min sidste årsberetning for DFIF Kreds Østjylland skal der rettes en stor tak til Vibeke for det mangeårige arbejde, hun har lagt i kassererarbejdet for Kredsen frem til Årsmødet 2009.
Ligeledes en stor tak til vor Webmaster Carsten N for hans utrættelige arbejde med at lave en ”levende” hjemmeside for Kredsen. Desværre blev den ikke udnyttet efter fortjeneste, hvilket så absolut ikke kan lastes Webmasteren.
Også en stor tak til Torben for hans varetagelse af AK-posten. Desværre lidt af en ”Urias-post”. Ikke mindst i 2009.
Stor tak også til Torben og Carsten P for deres arrangement af Aktivitetsdagen i april 2009 (også 2008). Vi håber på gentagelse i 2010.
Og sidst, men ikke mindst, en generel tak til foreningsformændene for et fortrinligt samarbejde i Kredsbestyrelsen.
Glemmes skal dog heller ikke vore konsulenter, ”Grumme”, Lise, Camilla og Henrik, som alle har været os en god støtte og gode kammerater. - I kortere og længere tid.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Da der ikke havde været den store gang i aktiviteterne, var der ingen beretning fra aktivitetskoordinatoren.


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Carsten Pedersen foretog en KORT gennemgang af det udsendte regnskab. der udviste et underskud på godt 26.000,- kr. 33.000,- kr. bedre end forventet, som primært skyldtes, at der er sparet 22.000,- kr. på nye tiltag, samt besparelser på administration, aktivitetskoordinatoren samt telefon til kredsbestyrelsen.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


5. Indkomne forslag

Dirigenten forslog alle punkterne 5.1, 5.2 og 5.3 drøftes sammen og at der slutteligt er afstemning enkeltvis. Forsamlingen bakkede op om dirigentens forslag.
Der udspandt sig en god og saglig debat og mange konstruktive forslag blev vendt. Diskussionen stod mellem om kredsen skulle nedlægges og midlerne deles mellem de 8 foreninger eller om kredsen fortsætter under nyt navn og med nye enkle vedtægter.

Punkt 5.1 Nedlæggelse af DFIF Kreds Østjylland
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 5.2 Aftale om fremtidigt samarbejde indenfor den hidtil eksisterende kreds
Følgende blev foreslået og vedtaget. Der oprettes et nyt Samarbejde de otte foreninger mellem. Der udarbejdes et sæt vedtægter. En stiftende generalforsamling finder sted i forlængelse af regionsmødet den 3. marts 2010.

Punkt 5.3 Anvendelse af saldo pr. 31.12.09 i regnskabsopgørelse for DFIF Kreds Østjylland
Følgende blev foreslået og vedtaget. Midlerne - fratrukket faktura der er indfriet siden 1. januar 2010 samt faktura for afvikling af dette årsmøde – overføres til ny forening.


6. Definering af samarbejds-aktiviteter indenfor pkt. 5.2 for året 2010
Der udarbejdes et oplæg der fremlægges på stiftende generalforsamling.


7. Eventuelt
Den afgående kredsformand takkede for godt samarbejde gennem mange år. Takkede dirigenten for hans ledelse af mødet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet slut kl. 21.00