Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 2 2009/10

Mødedato:
Tirsdag den 1. december 2009 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Sten Nørup, Firmaidræt Silkeborg
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Jan Rasmussen Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Camilla Jørgensen, foreningskonsulent
Jan Grumstrup, foreningskonsulent
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Erik Andersen, afdelingsleder Idræt og Motion

Afbud:
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt
Torben Rasmussen, aktivitetskoordinator


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) Økonomisk oversigt
5) Oplæg fra Idræt og Motion v/Erik Andersen
6) Ordet frit
7) Eventuelt


1. Velkomst v/Valdemar Thomsen 
Valdemar bød de fremmødte velkommen. En særlig velkomst til afdelingsleder Erik Andersen fra Idræt og Motion der skal underholde under punkt 5.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden
- Orienterede om årsagen til at Torben ikke deltog. Torben har intet haft at lave i år, og synes ikke det længere er relevant at han deltager.
- Aktivitetsdagen i april var en succes og måske der skal afviklet en ny næste år.
- Der har i 2009 desværre kun været 4 kredsstævner – 2 i petanque samt 2 i dart.
- Landsdelsmøde nord blev afviklet i oktober. Det blev af de fremmødte, besluttet at fortsætte dette samarbejde i 2010.
Sten mente at det var besluttet, at aktivitetsdagen igen i 2010 skulle afvikles. Efter mødet kunne Carsten fortælle de tilbageværende, at lørdag den 24. april er afsat til dette.

Jan R. meddelte, at Torben gerne ville hjælpe med dette projekt. Valdemar tager herefter kontakt til Torben.


4. Økonomisk oversigt
Carsten uddelte en balance pr. 1. dec. 2009. Denne udviste et tilfredsstillende underskud. Der er budgetteret med 22.700 i indtægter mens der er kommet 18.278,- kr. ind. På udgiftssiden er der kun brugt 34.881,- kr. mod budgetteret 82.675,- kr. Det mindre forbrug skyldes primært, at der kun er brugt 25 % af de budgetterede administrationsudgifter og det samme gør sig gældende omkring nye tiltag.


5. Oplæg fra Idræt og Motion v/Erik Andersen
- Erik fremlagde det oplæg, der havde været brugt på Landdelsmøderne Øst og Syd. Oplægget gav anledning til en god og nødvendig debat om idrætternes fremtid i firmaidrætten.
- Kredsen glæder sig til formandsmødet i april, hvor emnet sikkert er en del af mødets dagsorden.


6. Ordet frit

Der var intet under dette punkt (julefrokosten trak lidt for meget).


7. Eventuelt
Valdemar indkalder til ekstraordinært årsmøde. Mødet finder sted den 2. februar 2010.

Mødet slut kl. 20.05.