Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 1 2009/10

Mødedato:
Torsdag den 16. april 2009 kl. 17.30

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Sten Nørup, Firmaidræt Silkeborg
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Jan Rasmussen Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Jan Grumstrup, foreningskonsulent

Fraværende:
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Kell Redzin, Odder Firma Idræt


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) Kredsens køreplan for 2009
5) Eventuelt


1. Velkomst v/ Valdemar Thomsen
Valdemar bød de fremmødte velkommen til det første kredsbestyrelsesmøde i denne sæson.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden
Der er ansat en Firmaidrætssælger i regionen. Valget faldt på Henrik Brandt der kommer fra Randers området. Henrik tiltræder stillingen den 1. maj 2009.
Der bliver afholdt møde onsdag den 13. maj 2009 kl. 18.00, hvor Henrik bliver kastet for løverne. 


4. Kredsens køreplan for 2009
Jan Grumstrup orienterede kort om processen for ansættelse af ny Foreningskonsulent efter Lise Vestergaard. Planen er, at den nye konsulent starter den 1. juni 2009.

Ellers havde dette punkt kun et enkelt emne, varetagelse af økonomi og aktiviteter for 2009. Der blev debatteret om kredsen ønskede at bibeholde den nuværende dækning af telefon tilskud m.v.
Deltagerne fandt enighed i, at kredsformanden meddeler aktivitetskoordinator og økonomiansvarlig at vi for hele 2009 vil betale 800,- kr. pr. person til dækning af telefonudgifter. Derudover betales efter forbrug for afholdte kørselsudgifter til planlagte arrangementer og møder i kredsen hvortil personen inviteres.
Hvis økonomiansvarlig ikke ønsker at fortsætte under de nævnte betingelser, overdrages kredsmidler m.v. til ny fuldmagtshaver. Dette aftales mellem kredsformand og økonomiansvarlig.

Næste møde i kredsen blev i øvrigt aftalt til torsdag den 18. juni kl. 18.00, hvor det er meningen, at vi skal hilse på den nye foreningskonsulent.


5. Eventuelt
- Valdemar meddelte at kredsens hjemmeside blev opsagt den 24. marts.
- Valdemar ønskede på vegne af kredsbestyrelsen at høre om landsdelsmødet bliver afviklet i fremtiden. Jan G. kunne meddele at, i 2009 gør det. På 2009 mødet kan deltagerne jo så drøfte om det skal fortsætte og under hvilke betingelser dette skal ske.
- Tonny kunne meddele, at petanque stadig afvikles i Randers i år.
- Sten orienterede om, at der til efteråret bliver forsøgt med kredsstævne i bowling og skydning igen.

Mødet slut kl. 20.08