Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 1

Mødedato:
Tirsdag den 3. marts 2008 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Dirigent:
Tonny B. Andersen

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Egon Glerup, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Mona Poulsen, Ry Familie og Firmaidræt
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
René Moody Nielsen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Lis Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Vibeke Clement, økonomiansvarlig
Torben Rasmussen, Idrætskoordinator
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt

Fraværende:
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF


Dagsorden:
1) Konstatering af stemmeberettigede
2) Valg af dirigent
3) Beretning fra kredsbestyrelsen
4) Beretning fra aktivitetskoordinatoren
5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Behandling af indkomne forslag
7) Behandling af budgetforslag
8) Valg:
A) Revisor for 1 år. På valg er Inge Sørensen
9) Eventuelt


1. Konstatering af stemmeberettigede
Valdemar Thomsen konstaterede at der var 14 stemmeberettigede.


2. Valg af dirigent
Tonny B. Andersen blev valgt uden modkandidater.


3. Beretning fra kredsbestyrelsen
Her, år to efter kommunalreformens ikrafttræden, hvor vi som følge heraf fik ændret struktur, navn og vedtægter, kan jeg tage min et år gamle beretning frem, og jeg kunne stort set kopiere den.
Jeg må nok konstatere, at den flade struktur ikke har afhjulpet vore problemer med deltagere til vore kredsstævner. Vi har stadig ikke tilstrækkeligt fat i vort bagland til at få opildnet medlemmerne til at have den samme interesse herfor, som formændene i foreningerne selv har. For intentionerne og interessen blandt formændene er stadig til stede; men det er, som jeg ser det, leddet mellem formændene og ud til klubberne, der ikke formår at udvise samme gejst som formændene.
Fjernelsen af Kredsstævner som DM-kval stævner, skulle være for at øge deltager-antallet til DM-stævnerne. Er det så blevet tilfældet. Så vidt jeg kan se: Nej. Jeg tror ikke, at der er nogle af foreningerne i vor kreds, som kan melde om øget deltagelse fra deres forening til DM-stævnerne.
Vi havde som mål for det forløbne år, at vi skulle forsøge at koble os på og satse på aktiviteter, der var vedtaget i Forbundets indsatsområder.

Og hvad har vi så opnået:
• For at tage det mest succesrige først, afholdt Kredsen den 12. april en ”Aktivitetsdag for Bestyrelses- og Udvalgsmedlemmer” den 12. april i ÅFS Centret. Det skulle være en inspirationsdag til ”nye” tiltag, kendskab til ”nye” aktiviteter samt lejlighed til at komme til at kende mere til hinanden under hyggelige former. Det var en dag, som det nedsatte planlægningsudvalg høstede mange roser for. En virkelig god dag for deltagerne. At vi så ikke i tiden efter har set de pågældende ”nye” aktiviteter på programmerne, betyder ikke, at de nødvendigvis er glemt. Der er jo en vis inkubationstid, også på noget sådant.
Succesen var så stor, at Kredsbestyrelsen som bekendt har besluttet at afholde et lignende arrangement i april i år. Det bliver den 25. april.

• Vi forsøgte i Kredsen at koble os aktivt ind i kampagnen ”Arbejdspladsen Motionerer” og havde i den anledning besøg af Jakob Thøger Michelsen på vort kredsbestyrelsesmøde den 12. august. Der kom positivt tilsagn fra flere af vore foreninger; men hvad blev resultatet?

• Vi har også igen udbudt Kredsstævner i de kendte idrætter. Beretningen herom overlader jeg til aktivitetskoordinatoren.

• Så skal det da heller ikke udelades, at en masse kræfter og tid er blevet brugt på videreførelse af ”DFIF i Bevægelse”. Heri indgår Forbundets regionssatsning.
Det udmøntede sig jo i et ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i november, hvor forslaget om regionscentre med ansatte ”Firmaidrætssælgere” blev vedtaget.
I den forbindelse blev også Forbundets kendte Kredsstruktur ophævet med virkning fra årsskiftet 2009-2010, og som resultat heraf fremsætter Kredsbestyrelsen her på vort ordinære Årsmøde forslag om at nedlægge DFIF Kreds Østjylland formelt med virkning fra 1. januar 2010.
Der etableres nogle nye Regionsråd, hvor foreningerne repræsenteres med en repræsentant hver. Foreningskonsulenten vil være ansvarlig for mødeindkaldelser hertil.

• Vi udbød i foråret 2008 et kursus i Power Point; men blev nødsaget til at aflyse, grundet manglende tilmelding.

• Et inspirationskursus i ”Lederrekruttering” planlagt til den 19. Maj 2008 blev vi ligeledes nødt til at aflyse. Dette var på grund af Lise’s sygemelding, og der var ikke nogen til umiddelbart at tage over.

• Som vanligt har vi da også deltaget i det årlige Landsdel Nord møde på Pinenhus forud for Forbundets ekstraordinære Repr. møde i november 2008.

Tilbage står for mig så blot at takke mine kollegaer i Kredsbestyrelsen, Kredsens tilforordnede for Økonomi, Aktivitet og It samt Kredens konsulenter for samarbejdet i det forløbne år. Også en tak skal der lyde til alle dem i Jeres foreninger, som også har været med til at samarbejde om at få noget i gang i vor kreds.
Carsten Pedersen supplerede formandens beretning med et resume af samarbejdet med MpA omkring kampagnen ”Arbejdspladsen Motionerer”. Samtidig orienterede Carsten om at konsulent Lise Vestergaard desværre er sygemeldt. Dette gjorde, at kredsbestyrelsen opfordrer til, at det planlagte møde i det nye Regionsråd den 10. marts bliver udsat. Dette meddeler Carsten Generalsekretær Jan Steffensen hurtigst muligt.
Der var bred enighed om, at der ikke er opbakning nok til de mange planlagte kredsstævner og det pt. er formålsløst for en bevarelse af aktivitetskoordinator funktionen.
Der blev spurgt ind til om Landsdelsmødet skal fortsætte. Valdemar har talt med Jan Grumstrup, der ikke mener dette møde behøver at nedlægges p.g.a. de nye regioner. Valdemar undersøger ved andre kredsformænd om deres syn på sagen!
Beretningen blev herefter taget til efterretning.


4. Beretning fra aktivitetskoordinatoren
Der er godt nok ikke meget at berette om. Der har kun været afviklet 2 kredsstævner i 2008 og forsøgt en del flere.
Aktivitetsdagen var en kæmpe succes, med masser af positive tilbagemeldinger. Der er allerede planlagt en igen i 2009.
Torben og Carsten fremlagde herefter nogle tanker for afviklingen og efterfølgende underholdning. Dette blev pænt modtaget og der arbejdes videre med ideerne.
Foreningsformændene skal nu huske at sende Torben en mail med 3 – 5 stikord/historier om kredsen og/eller foreningerne. Disse skal bruges til en lille overraskelse den 25. april.


5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Vibeke Clement gennemgik det udsendte regnskab.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


6. Behandling af indkomne forslag

Valdemar Thomsen fremlagde, på kredsbestyrelsens vegne følgende:
Kredsbestyrelsen foreslår: ” DFIF Kreds Østjylland nedlægges i sin nuværende form fra årsskiftet 2009-2010. Den siddende kredsbestyrelse 2009 tager stilling til de i Kredsen på dette tidspunkt værende midlers placering.”

Begrundelse: DFIF har fra dette tidspunkt nedlagt de nugældende kredse som en del af forbundets officielle struktur for at overgå til en regionsopdeling. Dermed bortfalder også den økonomiske støtte til kredsens drift.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


7. Behandling af budgetforslag
Vibeke Clement gennemgik det fremsendte budgetforslag. Der var ingen spørgsmål til dette, hvorfor budgettet blev enstemmigt godkendt.


8. Valg
A) Valg af revisor for 1 år. Inge Sørensen, Grenå er på valg. Da Inges fremtid i Grenå er uvis blev René Moody Nielsen, Århus foreslået og valgt.


9. Eventuelt
Valdemar Thomsen, kredsformand 
- Tager initiativ til indkaldelse af første kredsbestyrelsesmøde. Beslutning om kredsens skal fortsætte med aktivitetskoordinator og økonomiansvarlig drøftes dog snarest muligt. Dette kan ske i form af mail.
- Meddeler kredsens webmaster, at domænet nedlægges. Dette skal se senest 1. april.

Carsten Pedersen, Århus
- Gav en kort orientering om Xtreme Mandehørm der finder sted lørdag den 10. oktober i skovene omkring Jysk Væddeløbsbane.

Jan Rasmussen, Ebeltoft
- Kunne berette om en succes i Ebeltoft. EFFI der deltager i DR programmet ”Ebeltoft på skrump” er ved at have det sidste på plads, bl.a. med mange aktiviteter.
- På den netop afviklede generalforsamling besluttede man at søge lån hos DFIF til at få fjernvarme og udskiftet taget.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod det sidste ord til kredsformanden, der takkede for fremmøde og indlæg samt takkede dirigenten for indsatsen.

Mødet slut kl. 20.30