Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 4 2008/09

Mødedato:
Mandag den 2. februar 2009 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Vibeke Clement, økonomiansvarlig
Jan Rasmussen Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Torben Rasmussen, aktivitetskoordinator
Lise Vestergaard, foreningskonsulent

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt
Carsten Nielsen, webmaster


Dagsorden: 
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser:
A) fra formanden
B) fra aktivitetskoordinatoren
4) Økonomi
A) Regnskab 2008
B) Budget 2009
5) Oplæg til årsmøde
6) Årskalender
A) Mødeaktiviteter
B) Kurser
C) Stævner
D) Aktivitetsdag
E) Landsdelsmøde
7) Nyt fra foreningerne
8) Eventuelt 


1. Velkomst v/ Valdemar Thomsen 
Valdemar bød de fremmødte velkommen til årets første kredsbestyrelsesmøde.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser
A) Fra formanden:
- Ingen meddelelser

B) Fra aktivitetskoordinatoren:
Kredsstævnernes fremtid var eneste punkt fra aktivitetskoordinatoren. Groft sagt så fungere kredsstævnerne slet ikke. Der havde været problemer med den interne koordinering af stævnet i riffel og pistol i Silkeborg. Dette betød bl.a. at stævnet ikke blev afviklet. Bowlingstævnet i Silkeborg blev ligeledes aflyst mens dartstævnet i Århus blev flyttet til en hverdagsaften. Det eneste kredsstævne der tilsyneladende afvikles er petanquestævnet i Randers.
Der udspandt sig efterfølgende en debat om stævnernes fremtid – eller mangel på samme – og debatten mundede ud i, at hvis der fra foreningernes side ikke er større interesse/muligheder for at motivere idrætsfolkene til at deltage og opbakningen ikke er større, ser kredsbestyrelsen det ikke længere som sin primære arbejdsopgave. Kredsformanden foreslog at kredsen evt. kunne bruge nogle midler på firmaidrætssælgerens første, år til at ”sælge” aktiviteter i foreningerne der efterfølgende kunne bruges som et samarbejde omkring kredsstævner. Forslaget tages op, når vi kender lidt mere til ansættelsestidspunkt m.v.


4. Økonomi
A) Regnskab 2008:
Vibeke gennemgik det fremsendte regnskab. Efterfølgende blev udgifterne til telefon, kontorhjælpemidler, administration og rejser debatteret. Konklusionen blev, at der skal ændres på disse udgifter. Der kan ikke gøres noget med regnskabet men det skal ændres i budgettet for 2009.

B) Budget 2009:
Det fremsendte budget 2009 blev debatteret. Der indstilles til årsmødet at kredsen nedlægges i sin nuværende form fra årsskiftet 2009/2010.
Kredsbestyrelsen nedlægger i forlængelse af årsmødet 2009 funktionerne webmaster, økonomiansvarlig samt aktivitetskoordinator. Sidstnævntes opgaver bliver i fremtiden overdraget som ad hoc opgaver til interesserede/udpegede personer.
Kredsbestyrelsen tager ligeledes stilling til midlernes placering. Indtil da, har Vibeke ansvaret herfor.


5. Oplæg til årsmøde
Årsmødet afholdes tirsdag den 3. marts 2009 kl. 18.00. Der startes med spisning. Mødeindkaldelsen er udsendt.


6. Årskalender
A) Mødeaktiviteter
- Regionsrådsmødet bliver afviklet tirsdag den 10. marts 2009 kl. 18.00. Der startes med spisning. Valdemar og Carsten blev valgt som regionens repræsentanter i kommende ansættelsesudvalg. Carsten meddeler Jan Steffensen valget.
- Næste kredsbestyrelsesmøde bliver sidst i marts eller først i april. Dette aftales på årsmødet.

B) Kurser
- Der er ikke planlagt kurser i 2009. Er der ønsker/behov tages emnet op på næste kredsbestyrelsesmøde.

C) Stævner
- Der er indtil videre to planlagte kredsstævner. Dart i Århus samt petanque i Randers.

D) Aktivitetsdag
Kredsens aktivitetsdag med workshops og faglige indlæg afvikles - som aftalt på augustmødet - lørdag den 25. april 2009. Aktiviteter, foredragsholdere mv. blev drøftet og aktivitetskoordinatoren vil sammen med konsulenten og Carsten P. fremsende et spændende oplæg til kredsbestyrelsen.

E) Landsdelsmøde
Valdemar undersøger hos de andre kredsformænd i landsdelen om mødet skal afvikles. Er det overhovedet interessant/relevant længere. Valdemar skal ikke insistere på, at mødet skal afvikles. Kredsbestyrelsen afventer svar fra Valdemars kontakt.


7. Nyt fra foreningerne
Silkeborg
- Kommunen fastholder den uacceptable store stigning i betaling for brug af haller og lokaler.
- Man har startet aquaspinning op.

Grenaa
- Overvejer aquaspinning med en event i hajcentret i Grenå.
- Har så småt fået skydeaktiviteterne i Ryomgård på plads.

Odder
- Forventer line dance afsluttet den 10. februar p.g.a. tidligere omtalt ballade med en instruktør. Der startes ikke op med nye hold i 2009.

Randers
- Generalforsamling den 11. marts. Bestyrelsen fremsætter bl.a. forslag om at nedlægge håndbold og tennis.
- Muligvis afvikles der futsalstævne på søndag den 8. februar. Der er kun 5 hold tilmeldt hvilket ikke er nok.

Ebeltoft
- Personalegode messe for ansatte i Syddjurs kommune. Foreningen fik en stand på 4 x 12 meter. Der var ca. 600 besøgende på messen. EFFI havde lavet en konkurrence som standens besøgende kunne deltage i. En stor succes for EFFI.
- Ebeltoft på skrump er et TV program hvor EFFI også deltager med div. aktiviteter. DFIF er en aktiv medspiller og det bliver spændende at følge

Århus
- Gokartstævnet den 8. marts tegner til at blive en kæmpe succes. Flere end 40 hold er tilmeldt hvoraf over halvdelen er fra Århus (måske det er en ny lokal aktivitet).
- Økonomisk ser det endelig rigtig fornuftigt ud for ÅFS. En samlet omsætning på mere end 6 mill. blev det til i 2008. Og med et overskud i omegnen af 100.000,- kr. må det siges at være et yders tilfredsstillende resultat.
- ÅFS Styrelsen har på et møde med idrætsformændene fremlagt og fået godkendt en visionsplan for 2009 – 2012. Synlighed og videreførelse af projektet kontaktpersoner er de dominerende emner.


8. Eventuelt
- Konsulenten (Lise V.) Påpegede vigtigheden af at alle husker at indhente børneattester hvis man har med børn og unge under 15 år at gøre.
- Ellers er Lise startet stille og roligt op med de nødvendige friaftner der skal til.


Mødet slut kl. 21.29