Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 3 2008/09

Mødedato:
Tirsdag den 9. december 2008 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Vibeke Clement, økonomiansvarlig
Jan Rasmussen Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Torben Rasmussen, aktivitetskoordinator

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF
Carsten Nielsen, webmaster
Jan Grumstrup, foreningskonsulent DFIF


Dagsorden: 
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser:
A) fra formanden
B) fra aktivitetskoordinatoren
4) Økonomi
5) Den kortsigtede fremtid (2009)
6) Tiden efter 1. januar 2010
7) Oplæg til Årsmøde 2009
8) Årskalender
9) Nyt fra foreningerne
10) Eventuelt


1. Velkomst v/ Valdemar Thomsen 
Valdemar bød den lille sluttede forsamling velkommen til årets sidste kredsbestyrelsesmøde.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser:
A) Fra formanden
- Kredsens tidligere formand Bent E. Sørensen er død. Bent der har været syg i en del år døde 21. november.
- Resultatet af det ekstraordinære repr. møde i DFIF medfører bl.a., at kredsene nedlægges i deres nuværende form ved årsskiftet 2009- 2010.

B) Fra aktivitetskoordinatoren
- Der er planlagt afviklet følgende kredsstævner i 2009.
- Dart i Århus
- Bowling i Silkeborg
- Skydning i Silkeborg. Afventer dog svar på lokaler
- Petanque i Randers. Datoen er fastsat til 20. juni
- Fortsættelse af Kredsens succesrige aktivitetsdag fra 2008 er fastlagt til 25. april 2009. Aktivitetskoordinatoren indkalder konsulent og andre relevante personer til møde først i det nye år.
Interessen for kredsstævnerne blev debatteret og der fandtes enighed om at emnet skal medtages på førstkommende kredsbestyrelsesmøde som et særskilt punkt på dagsordenen. Mail af 28. dec. 2007 fra Carsten P. forsøges gravet frem og medsendes.


4. Økonomi
- Regnskabsbalance gennemgået og ingen bemærkninger.
- Budget 2009 tilpasses den nye kredsstruktur. Vibeke undersøger ved DFIF hvis hun har spørgsmål til tilskud m.v. for 2009. Vibeke retter budgetforslag og fremsender herefter dette til hele kredsbestyrelsen.


5. Den kortsigtede fremtid (2009)
Vi køre uændret. Valdemar tager kontakt til Jan Grumstrup for eventuelle ”HER OG NU” ændringer af vedtægterne, ellers ser vi tiden an frem til sidst på 2009.


6. Tiden efter 1. januar 2010

Som ovennævnte.


7. Oplæg til Årsmøde 2009
Eventuelle ideer til et ændret kredssamarbejde efter 1. januar 2010 fremsendes til hele kredsbestyrelsen, således der kan forberedes optimalt forud for årsmødet 2009.


8. Årskalender
Kalenderen opdateres af aktivitetskoordinatoren og fremsendes til webmasteren.


9. Nyt fra foreningerne
Silkeborg
- Kommunen har vedtaget at der fremover skal betales rigtig meget mere for brug af haller og lokaler. For Silkeborg Firma-Sport er det en stigning fra nul kroner til 70,- kr. pr. time. Ganske uacceptabelt. Formanden vil involvere Jan Grumstrup i sagen.
- Foreningens kasserer stopper på førstkommende repr. møde. Og der er ikke umiddelbart en ny i kulissen.
- Firma Multi Motion afvikles i september 2009.

Grenå
- Har nedlagt riffelskydning i Grenå og starter op med aktiviteten i Ryomgård
- Badminton går igen strygende.

Odder
- Har store problemer med et ansat instruktør i line dance. Instruktøren har opført sig særdeles illoyal ved bl.a. at stifte sin egen forening og ”stjæle” alle deltagerne. Har derudover forsøgt at tilsvine Odder Firma Idræt overfor kommunen.
- Starter muligvis op med nye hold i 2009.

Randers
- Alle aktiviteter kører som de skal.
- Kommunen har haft besøg af MpA (Bo Isaksen) for at afdække behov for bl.a. MpA produkter. Stor ros til Bo for hans optræden. Randers Firma Sport er/bliver involveret i projektet i den udstrækning der er behov.

Ebeltoft
- Har startet op med dart. Og det går fint.
- Indefodbold er startet og det går strygende. Meget større interesse end futsal sidste år.
- Overvejer at købe egne rekvisitter. Det koster meget i fragt hver gang der skal lejes i DFIF, og de bruges oftere nu end tidligere.
- Er inviteret til personalegode messe i Syddjurs kommune. Der opstilles en stand og DFIF er behjælpelige med input. Carsten P. foreslog at der tages kontant til MpA, der har stor erfaring på messe området.
- Er i gang med renovering af klubhus. Spændende opgave!

Århus
- Indefodbold har sprængt alle rammer. 98 tilmeldte hold har gjort at fodboldafd. Har ”købt” badminton og volleyball tider samt spiller på alle frie dage for at kunne nå at afvikle turneringen inden sommerferien 2009.
- ÅFS er sammen med DFIF arrangør af, et gokart PR stævne den 8. marts 2009 i Racehall.
- Projektet kontaktpersoner som ÅFS var deltager i, var så spændende, at der på et visionsmøde i januar skal drøftes muligheder for at gøre dette til en del af visionen for 2009 - 2011.


10. Eventuelt
Intet.

Mødet slut kl. 19.30 herefter blev der serveret julefrokost.