Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 1

Mødedato:
Torsdag den 24. april 2008 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Thornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Knud Johansen, Ry Familie og Firma Idræt
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Vibeke Clement, økonomiansvarlig
Jan Knudsen, afdelingsleder DFIF under pkt. 3

Fraværende:
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Torben Rasmussen, idrætskoordinator
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF
Carsten Nielsen, webmaster


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) DFIF i Bevægelse
4) Meddelelser fra formanden
5) Regnskabsbalance
6) Eventuelt


1. Velkomst v/ Valdemar Thomsen
Valdemar bød de fremmødte velkommen.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. DFIF i Bevægelse

Det udsendte materiale blev gennemgået punkt for punkt. Jan Knudsen deltog under dette punkt som repræsentant for den nedsatte styregruppe.

STRATEGISK FUNDAMENT
Formål:
OK
Vision:
Punkt 2 vedr. senioridræt bør omformuleres eller indsættes under punkt 1. Som f.eks. ”Firmaidrætten er arbejdspladserne og seniorernes foretrukne samarbejdspartner på firmaidræts- og sundhedsfremmeområdet”.
Værdigrundlag:
OK

STRATEGISKE MÅL
Mål nr. 1
Principielt ok. men der bør tilføjes ”eller påbegyndt”. Dette giver en større fleksibilitet både for DFIF og foreningerne.
Mål nr. 2
Der bør stå en tidsbegrænset periode – eksempelvis 2012 – og det gælder for arbejdspladserne for ellers er det ikke ændret i forhold til indledningen på side 3. Punktet gav dog anledning til megen diskussion og ikke en endegyldig enighed.
Mål nr. 3
OK
Mål nr. 4
OK
Mål nr. 5
OK
Mål nr. 6
OK
Mål nr. 7
OK
Mål nr. 8
OK
Mål nr. 9
OK
Mål nr. 10
OK
Mål nr. 11
OK
Mål nr. 12
OK
Mål nr. 13
OK
Der var bred enighed i, at det udsendte materiale virker mere gennemarbejdet og bedre motiveret end tidligere fremsendte. Materialet bære præg af, at der er blevet lyttet til deltagerne på høringsmøderne, hvilket kredsen gerne vil rose.


4. Meddelelser fra formanden

- Der er udsendt en foreningsservice hvor der opfordres til at indstille idrætter til fokusområder. Tidsfristen er den 1. maj, hvis der skulle være ønsker herom.
- Inspirationskursus i lederrekruttering er planlagt til mandag den 19. maj (sidste frist for tilmelding er den 12. maj). Valdemar undersøger om dette kan gennemføres nu hvor konsulent Lise Vestergaard stadig er fraværende p.g.a. efterveerne fra en trafikulykke.
- Kredsens aktivitetsdag (12. april) blev en stor succes som bør gentages. Det eneste minus var, at der ikke var deltagere nok. Men det er mest synd for dem, for vi andre havde en fremragende dag/aften. Der var positive tilkendegivelser hele vejen rundt om bordet og enighed i, at dagen skal gentages. På næste møde aftales nærmere, om hvornår og hvor det skal finde sted.


5. Regnskabsbalance
Vibeke udleverede regnskabsbalance for 1. kvartal 2008. Det udleverede gav ikke anledning til spørgsmål.
Der udspandt sig dog en diskussion om egenbetaling vs. Kredsbetaling til diverse stævner. Der var bred enighed i, at der skal ses på dette og det blev besluttet at medtaget emnet som punkt på næste dagsorden.


6. Eventuelt

Intet.


Mødet slut kl. 21.19


Århus N, d. 25. april 2008/CP