Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland Møde nr. 4

Mødedato:
Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 18.30

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Dirigent:
Stevie Hansen

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Johannes Sørensen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Egon Glerup, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Stevie Hansen, Silkeborg Firma-Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Jytte Ibsen, Århus Firma Sport
Ib Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Lis Tornbjerg, Grenaa Firma Sport
Gert Engelbrechtsen, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Vibeke Clement, økonomiansvarlig
Torben Rasmussen, Idrætskoordinator

Fraværende:
Skanderborg Firma og Familie Idræt
Ry Familie og Firma Idræt
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF


Dagsorden:

1) Konstatering af stemmeberettigede
2) Valg af dirigent
3) Beretning fra kredsbestyrelsen
4) Beretning fra Idrætskoordinatoren
5) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Behandling af indkomne forslag
7) Behandling af budgetforslag
8) Valg:
A) Formand for 2 år. På valg er Valdemar Thomsen
B) Revisor for 2 år. På valg er Stevie Hansen
C) Revisor for 1 år. På valg er Knud Johansen
9) Eventuelt


1. Konstatering af stemmeberettigede
Valdemar Thomsen konstaterede at der var 15 stemmeberettigede.


2. Valg af dirigent
Stevie Hansen blev valgt uden modkandidater.


3. Beretning fra kredsbestyrelsen
År ét efter kommunalreformens ikrafttræden, hvor amterne forsvandt, og hvor vi som følge heraf fik ændret strukturen, fik nyt navn ”DFIF Kreds Østjylland” og fik nye vedtægter for Kredsen.
Ny struktur. Ja, kredsbestyrelsen fik en ændret sammensætning, hvor det nu direkte er foreningsformændene, som er beslutningstagere for, hvad der skal ske i Kredsen. En sådan flad struktur skulle være i stand til at sikre mere dynamik, og få implementeret nye tiltag.
Har det så vist sig at være tilfældet? – Jeg tror ikke, jeg vil blive uenig med ret mange, når jeg hævder, at vi ikke har oplevet denne effekt. – ENDNU!!!
Fri tilmelding til DM-stævner fjernede et aktivitets lag i Kredsen – nemlig DM-kvalstævnerne.
Disse stævner havde i forvejen voldt os nogle kvaler p.g.a. vigende deltagerantal; men da de så forsvandt helt, lød meldingen: ”Der mangler noget”! Det blev derfor besluttet, at videreføre Kredsstævner i de kategorier, hvori der afholdes DM-stævner. (Hvor disse var repræsenteret på foreningernes program).
Men vi har måttet konstatere, at vore foreningsformænds ambitioner tilsyneladende ikke helt står mål med deres aktive udøveres i deres respektive foreninger. Det er i hvert fald meget begrænset succes, vi indtil videre har haft med udbydelse af disse stævner. Det har derfor været drøftet, om Kredsen helt skulle stoppe med at udbyde Kredsstævner. Vi har dog valgt fortsat at udbyde stævner i de idrætsgrene, hvor der endnu er interesse for disse fra foreningernes medlemmer.
Som konsekvens af den manglende interesse for idrætsstævnerne, fremsættes nu forslag på Årsmødet om, at ændre ”Idrætskoordinator” til ”Aktivitetskoordinator”.
Kredsen vil som mål for det kommende år søge at koble sig på Forbundet og satse på de aktiviteter, der er vedtaget i Forbundets indsatsområder. Det bliver A-koordinatorens hovedopgave, at forsøge, i samarbejde med foreningerne, at få igangsat aktiviteter indenfor de pågældende områder.
Har vi så slet ikke lavet noget i det forgangne år? Jo, vi har i hvert fald gjort ihærdige forsøg.
• Vi har da udbudt kredsstævner. Hvilke og med hvilket resultat, vil jeg overlade til IK at fortælle om.
• Vi forsøgte at koble os på Forbundets indsatsområde, ”Beach Volley”; men måtte konstatere, at dette var alt for sent ude, til at det kunne gennemføres på fornuftig vis.
• Vi har aktivt deltaget i Forbundets høringer vedr. ”DFIF i Bevægelse”. Det bliver spændende at følge fortsættelsen.
• Et udvalg har arbejdet ihærdigt med oplæg til ”Aktivitetsdag for Bestyrelses- og Udvalgsmedlemmer”. Indbydelse hertil med et virkeligt interessant program er udsendt for afvikling den 12. april, 2008 i ÅFS Centret.
• Samme dato, desværre, blev der udbudt et løbearrangement på Jyllands Ringen. ”Ringløbet”. Et arrangement ”født” af løbsarrangør Henrik Lund, ”Running Denmark”, som Kredsen på opfordring fra forbundskonsulent Ann Baunbæk har indgået aftale om at være partner i sammen med ”Running Denmark” og SAK 77 Silkeborg.
Det har dog nu vist sig, at deltagerinteressen har været så lav, at løbsarrangøren har truffet beslutning om at aflyse arrangementet.
Det er således ikke længere en konkurrent til vort eget arrangement.
• På kursusfronten er der også arbejdet på at få noget op at stå, og et kursus i PowerPoint er blevet udbudt til afholdelse den 1. marts 2008. Desværre var deltagerinteressen her også for lille til, at dette kunne gennemføres.
Et inspirationskursus i Lederrekruttering er netop blevet udbudt til afholdelse mandag den 19. maj 2008.
• Som vanligt har vi da også deltaget i det årlige Landsdel Nord møde på Pinenhus forud for Forbundets Repr. møde i november 2007.
Tilbage står for mig så blot at takke mine kolleger i Kredsbestyrelsen, Kredsens tilforordnede for Økonomi, Idræt og IT samt Kredens konsulent for et godt samarbejde i det forløbne år. Også en tak skal der lyde til alle dem i Jeres foreninger, som også har været med til at samarbejde om at få noget i gang i vor Kreds. Endvidere en tak til vort Forbund for velvillig assistance og stillingtagen til vore henvendelser af forskellig art i det forløbne år.

Beretningen blev genstand for en mindre debat over emnet Ringløbet, årsagen til aflysningen, den for tidlige aflysning, mulige konkurrenter o.m.a.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.


4. Beretning fra Idrætskoordinatoren
Året 2007 var et nyt år hvor den nye kredsbestyrelse bestod af foreningsformændene.
Måske ikke så ringe tænkte jeg for så var de da tættere på, når vi skulle debattere sporten.

Århus var de første på banen. De holdt nytårs cup i dart som forløb meget godt.
Så var det silkeborgs tur. De skulle afvikle skydning. Dette stævne blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger.
Randers var i juni vært ved petanque som vanen tro forløb uden de store problemer.

I juni havde vi – sammen DFIF - nedsat et ad hoc udvalg som havde til opgave at få et beachvolley stævne stablet på benene. Der bliv lagt mange kræfter i planlægningen for stævnet skulle allerede afvikles i august. Dette stævne blev desværre også aflyst.

Endelig har vi et ad hoc-udvalg i gang i øjeblikket. Udvalget har til opgave, at planlagt kredsens aktivitetsdag. Denne dag er planlagt til den 12. april 2008.
Udvalget har fået sammensat et rigtig godt program, men her 14 dage før deadline for tilmelding er der kun modtaget 11 navne.
Husk nu, at få jer tilmeldt.

Det er trist med alle disse aflyste stævner. Måske vi bare skulle afvikle dem uanset hvor mange tilmeldte der er.

Har også i løbet af året være i Grenå og prøve at hjælpe dem i gang med et futsal stævne, været i Århus og se et futsal stævne der fungerede. Futsal er bestemt et godt alternativ til den almindelige fodbold.

Vil til sidst sige tak til dem i foreningerne som har gjort et stort stykke arbejde for at prøve og at få div. stævner sat i gang.
En tak til kredsbestyrelsen for deres opbakning samt deres måde at, påtage sig opgaverne.

2 emner fra Idrætskoordinatorens beretning blev genstand for debat.
De mange aflyste stævner samt aktivitetsdagen. Johannes Sørensen kunne bl.a. berette om et stort arbejde fra Ebeltofts side i.f.m. deres Futsal tiltag, men kun 5 hold tilmeldte sig.
Enighed i, at kredsbestyrelsen på næste bestyrelsesmøde skal dæmpe ambitionerne vedr. de mange kredsstævner. Valdemar Thomsen supplerede med forslag om, at når en forening starter en ny aktivitet op, så efterfølgende lave et PR stævne for de andre foreninger og på den måde få udbredt kendskabet til nye aktiviteter. Dette vil blive behandlet på næste kredsbestyrelsesmøde.
Silkeborg har p.g.a. Ringløbet ikke gjort noget særligt for at tilmelde sig denne aktivitetsdag. Det vil man nu gøre noget ved.
Grenaa har først emnet til behandling på næste bestyrelsesmøde.


5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Vibeke Clement fremlagde det udsendte regnskab. Hvilket kun gav anledning til nogle få kommentarer.
Sten Nørup roste opstilling og resultat.
Carsten Pedersen udbad sig en forklaring på telefonudgifterne til kredsbestyrelsen. Det er kun formanden der får telefonpenge. Vibeke Clement forklarede, at det ikke var kredsbestyrelsen, men derimod formanden, webmasteren og økonomiansvarlig der fik telefonpenge. Fra i år, ændres teksten så det er deres navne der står opført i regnskabet.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.


6. Behandling af indkomne forslag

Valdemar Thomsen fremlagde, på kredsbestyrelsens vegne, forslag til ændring af idrætskoordinatorens titel til Aktivitetskoordinator. Denne titel er mere passende til fremtidens arbejde.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


7. Behandling af budgetforslag

Vibeke Clement gennemgik det fremsendte budgetforslag. Det fremlagte gav anledning til en mindre debat om prioritering af udgifter til idrætter og hvor mange idrætter.
Carsten Pedersen foreslog at der bruges en del mere på eksempelvis 4 – 5 udvalgte idrætter hvortil der blev gjort en indsats for at flere tilmeldinger.
Valdemar Thomsen gik skridtet videre og foreslog at det kunne være gratis at deltage i disse stævner. Dog uden en forringelse for den arrangerende forening.
Torben Rasmussen foreslog, at der sættes flere penge af til indendørs aktiviteter frem for udendørs. Herefter blev der debatteret en del om hvilke aktiviteter, gebyrer m.v. Der var enighed i, at modellerne skal afprøves.
Carsten Pedersen foreslog, at der på næste kredsbestyrelsesmøde – hvis det bliver nødvendigt – at der nedsættes et udvalg der skal se på mulighederne.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.


8. Valg
A) Valg af formand for 2 år. Valdemar Thomsen blev genvalgt uden modkandidater.
B) Valg af revisor for 2 år. Stevie Hansen blev genvalgt uden modkandidater.
C) Valg af revisor for 1 år. Knud Johansen kan i sin egenskab af foreningsformand ikke være revisor. Ny revisor for 1 år blev Inger Sørensen.


9. Eventuelt
Valdemar Thomsen
- Næste kredsbestyrelsesmøde er tirsdag den 6. maj. Resten af kredsbestyrelsens møder for 2008 – 2009 bliver fastsat den 6. maj.
- Fremtidens kredsbestyrelsesmøder skifter mellem mandage, tirsdage, onsdage og torsdage.
- Nyhedsbrev fra DFIF vedr. VCTA. Foreslog at der laves en konkurrence mellem kredsens foreninger. Forslaget faldt ikke i god jord p.g.a. den ulige konkurrence.
Carsten Pedersen
- Foreslog at man hellere gjorde en stor indsats for MpA’s Arbejdspladsen Motionere. Dette kunne jo være kredsens eget indsatsområde i 2008.
Dirigenten takkede for god ro og orden og overlod det sidste ord til kredsformanden, der takkede for valget og samtidig takkede dirigenten for indsatsen.


Mødet slut kl. 20.45