Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland. Møde nr. 4

Mødedato:
Tirsdag den 5. februar 2008 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Thornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Mona Poulsen, Ry Familie og Firma Idræt
Carsten Nielsen, webmaster
Vibeke Clement, økonomiansvarlig

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Torben Rasmussen, idrætskoordinator
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) Meddelelser fra Idrætskoordinatoren
5) Økonomi/budget
6) Ordinært årsmøde 2008
7) ”DFIF - Kreds Østjylland i Bevægelse” – Hvordan?
8) Kredsens årskalender
9) Kredskurser i 2008
10) Eventuelt. Herunder nyt fra foreningerne


1. Velkomst v. Valdemar Thomsen
Valdemar bød de fremmødte velkommen.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden

- Konsulent Lise Vestergaard er desværre fraværende p.g.a. efterveerne fra en trafikulykke sidste mandag. Kredsen har sendt Lise en buket blomster.
- Møde vedr. DFIF i Bevægelse afviklet i Silkeborg. Forud for dette møde havde kredsen selv afviklet et lignende møde. Begge møder blev debatteret kredsbestyrelsen.
- Ringløbet i Silkeborg der finder sted den 12. april 2008, har pt. næsten 100 tilmeldte løbere. Der er udsendt to pressemeddelelser. I går mandag blev der holdt møde i arrangørgruppen. Her blev bl.a. gennemgået den organisatoriske plan.
- Kredsens aktivitetsdag (12. april) blev igen debatteret. Der er intet nyt fra ad hoc gruppen, men datoen blev drøftet med henblik på en flytning. Dette afventer tilmeldingsinteressen fra foreningerne.


4. Meddelelser fra Idrætskoordinatoren
- Idrætskoordinatoren var fraværende. Torben har generelt problemer med møder om tirsdagen.
Torben meddelte – via Valdemar - følgende:
- Der er endnu ikke kommet tilmeldinger til aktivitetsdagen.
- Kredsstævnerne køre ikke for godt. Dette blev debatteret. Enighed om, at kredsen måske bliver nød til at droppe disse stævner. Siden DFIF ændrede kravene for deltagelse til DM stævnerne har kredsen stort set ikke afviklet kredsstævner med undtagelse af dart og petanque. Kredsstævner, som stadig har medlemmernes interesse, vil dog fortsat blive afholdt.


5. Økonomi/budget
Vibeke gennemgik det fremsendte budget. Enkelte spørgsmål blev besvaret. Enighed i, at budgettal vedr. kurser og Ringløbet skal korrigeres således de følger det faktiske. Vibeke foretager ændringerne og fremsender nyt eksemplar til kredsbestyrelsen.


6. Ordinært årsmøde 2008
- Årsmødet den 5. marts starter mede spisning kl. 18.30.
- Valdemar er på valg og er villig til genvalg.
- Stewie Hansen der er revisor er villig til genvalg.
- Inger Sørensen opstiller som revisor i stedet for Knud Johansen der ikke kan være revisor da han er en del af kredsbestyrelsen.
- Valdemar tilsender Carsten Pedersen kredsens gældende vedtægter, således de kan komme med dette referat ud.
- Valdemar udfærdiger forslag til årsmødet om ændring af Idrætskoordinatorens titel til Aktivitetskoordinator. Denne titel er mere passende til fremtidens arbejde.


7. ”DFIF - Kreds Østjylland i Bevægelse” – Hvordan?

- Valdemar: Skal der sættes noget i gang? Idræt, aktiviteter m.v.
- Carsten P.: Vi skal være bedre til at følge op på forbundets indsatsområder og dermed være en del af disse. Det må også være i forbundets interesse. Valdemar kontakter I/M og undersøger mulighederne.


8. Kredsens årskalender

Valdemar gennemgik årskalenderen. Tilføjelserne sørger Valdemar selv for og sender en opdateret årskalender til kredsbestyrelsen.
Valdemar undersøger ved Jan Grumstrup om hvornår Landsdelsmødet finder sted og sætter datoen i kalenderen inden fremsendelse til kredsbestyrelsen.
Carsten Pedersen foreslog at afviklingen af fremtidige kredsbestyrelsesmøder skifter mellem mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det er uholdbart at Idrætskoordinatoren ikke kan deltage fordi det altid er en tirsdag. Dette forslag var der bred enighed om at forsøge.


9. Kredskurser 2008

Til power point kurset den 1. marts er der kun 5 tilmeldte. Vi skulle gerne op på min. 8. Alle gør en indsats for at finde de resterende.
Der er planlagt afviklet et kursus i ”Lederrekruttering” til 19. maj 2008


10. Eventuelt. Herunder nyt fra foreningerne
Grenå
- Påtænker at opstarte pot skydning i Pindstrup.
- Der er fortsat fremgang i badminton

Ebeltoft
- Arbejder hårdt på nye petanquebaner. Emnet har lige været omtalt i avisen og er i aften til høring i Teknik & Miljø.
- Har travlt med kontaktperson projektet under DFIF. Har bl.a. sendt 100 invitationer ud nye virksomheder vedr. et futsalstævne senere på måneden.
- Er blevet kontaktet af kommunens fritidskonsulent med henblik på et tættere samarbejde.

Odder
- Har indgået aftale med Samsø kommune vedr. samarbejde om opstart af en livsstilsklub på øen. I den forbindelse vil OFI’s cykelafdeling forsøge sig med et samarbejde med beboerne på Samsø i forbindelse med deres traditionsrige cykelløb på øen.
- Spektrum i Odder indvier den 1. marts deres nye hal – hal 3 – og er i den forbindelse inviteret til indvielse. Håber dermed der bliver lidt mere plads til firmaidrætten i Odder.

Ry
- Spinning går rigtig godt. Er i år oppe på 6 hold mod 2 hold sidste år. Derudover er der etableret et firma hold.

Randers
- Der er desværre kun tilmeldt 8 hold til futsal stævnet den 10. februar. Men stævnet gennemføres alligevel.
- Der har været en sag mellem Randers kommune og Rander Firma Sport i forbindelse med at RFS var slettet af listen vedr. Randers Idrætspris. Dette fik formanden op ad stolen, og i samarbejde med Jan Grumstrup blev der fremsendt en klage. Denne er nu taget til følge og RFS er igen at finde på listen. Prisen uddeles til DM vindere og Randers havde netop vundet DM i billard.

Silkeborg
- Futsal stævnet den 26. januar blev desværre aflyst p.g.a. manglende tilmelding. Koordinationen mellem Silkeborg Firma-Sport og DFIF havde ikke været den bedste. Dette må kunne gøres bedre.
- Masser af opgaver i.f.m. Ringløbet til april.

Århus
- Er ligesom Ebeltoft deltager i projekt kontaktpersoner under DFIF. Rigtig god dialog mellem de 5 foreninger i projektet. Gode input og meget spændende arbejde. ÅFS har udfærdiget et nyhedsbrev hvortil mere end 2/3 af alle medlemsklubber har tilmeldt sig.
- Er i øjeblikket i færd med at undersøge muligheden for at få adgang til 5 – 6 virksomheders intranet med vores tilbud.


Mødet slut kl. 21.03