Møde i:
DFIF – Kreds Østjylland

Mødedato:
Mandag den 5. november 2007 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Thornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Mona Poulsen, Ry Familie og Firma Idræt
Carsten Nielsen, webmaster
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF
Vibeke Clement, økonomiansvarlig

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Torben Rasmussen, idrætskoordinator


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) DFIF repræsentantskabsmøde i Hillerød
5) Funktionsbeskrivelser
6) Meddelelser fra Idrætskoordinatoren
7) Aktivitetsdag (info fra arbejdsgruppen)
8) Økonomi
9) Kredsens årskalender
10) SPOT analyser. Kreds og DFIF v/Lise Vestergaard
11) Kredskurser i 2008
12) Eventuelt. Herunder nyt fra foreningerne


1. Velkomst v. Valdemar
Valdemar bød de fremmødte velkommen.


2. Valg af referent
Carsten P. blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden
Landsdel Nord møde afviklet i Pinenhus. I og M var på besøg fredag mens lørdagen blev brugt på følgende emner:
- DFIF repr. mødet i Hillerød.
- Udviklingsplan for Ebeltofts projekt kontaktpersoner.
- Debat om ”kvinder på toppen”
- SPOT analysen om DFIF i bevægelse. Der afvikles opfølgningsmøder i kredsene i januar.
- Gang i Danmark projekterne i landsdelen.
Formanden meddelte, at han havde modtaget referat fra møde i den af DFIF nedsatte gruppe der skal se på et evt. samarbejde mellem landskredsen og store virksomheder.
Lise Orienterede om projektet.


4. DFIF repræsentantskabsmøde i Hillerød

Det udsendte materiale blev gennemgået. Et særdeles flot materiale.
Enkelte punkter omkring de fremsatte forslag blev debatteret.


5. Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelse for webmasteren blev gennemgået og kommenteret. Godkendte referater sendes også til webmasteren når de sendes til DFIF.
Valdemar sørger for ændringerne og sender funktionsbeskrivelsen til kredsbestyrelsen.
Funktionsbeskrivelse for økonomiansvarlig blev ligeledes gennemgået og kommenteret. Valdemar får tilrettet funktionsbeskrivelsen og sender denne til kredsbestyrelsen.
På alle funktionsbeskrivelserne skal der påføres godkendelsesdato.
Vigtigt!! Da Knud Johansen har sæde i kredsbestyrelsen, kan han ikke længere være revisor. Hvervet overtages af Inger fra Grenå.
På alle funktionsbeskrivelserne skal der påføres godkendelsesdato.


6. Meddelelser fra Idrætskoordinatoren

Idrætskoordinatoren var fraværende men alligevel var der et par meddelelser!!
Der er tilføjet følgende kredsstævner i 2008:
- Petanque bliver i Ebeltoft. Dato er endnu ikke fastsat.
- Skydning (riffel og pistol) bliver i Silkeborg den 26. januar.


7. Aktivitetsdag (info fra arbejdsgruppen)

Lise gennemgik det økonomiske oplæg og de foreløbige aftaler for dagen. Spørgsmål blev besvaret. Det blev aftalt, at der inviteres 8 pers. fra hver forening med på kredsens regning. Derudover betaler foreningerne selv. Det blev ligeledes aftalt, at kredsen ikke skal betale for folk der ikke overholder afbudsfristen eller hvis tilmeldte ikke møder op, så betaler den pågældende forening selv deltagerprisen.


8. Økonomi

Regnskabsbalance og budget 2008/09 blev gennemgået. Efter enkelte rettelser fremsendes nyt budget til kredsbestyrelsen.


9. Kredsens årskalender

Der har endnu ikke været tid til at få set på Årskalenderen. Valdemar og Torben får det gjort, og sender kredsbestyrelsen oplæg. Efter godkendelse fremsendes denne også til webmasteren.

I kalenderen skal følgende aktiviteter indsættes:
- Møde den 15. januar 2008 kl. 17.55 vedr. DFIF i bevægelse. 2 fra hver forening inviteres. Og gerne de samme to som sidst.
- Møde d. 5. februar 2008 kl. 18.00. Kredsbestyrelsesmøde.
- Lørdag den 12. april 2008 aktivitetsdag.
- 26. – 27. april 2008 formandsmøde i DFIF.
- 3. – 4. oktober 2008 stortræf i DFIF.


10. SPOT-analyser. Kreds og DFIF v/ Lise Vestergaard 
Lise orienterede om DFIF analysen der er temmelig omfattende.
Kredsens analyse tages op igen efter kredsens årsmøde i 2008.


11. Kredskurser i 2008

Lise orienterede om en kontakt til AOF og en lærer der til en meget fornuftig pris kan afholde et 6 timers PowerPoint kursus. Lise undersøger muligheden for en afvikling den 1. eller 8. marts 2008.
Lise havde fundet en dato sammen med Per Rasmussen hvor der afholdes lederrekrutteringskursus i kredsen. Det bliver 19. maj hvor vi kl. 18.00 starter med spisning.


12. Eventuelt. Herunder nyt fra foreningerne
Grenå
Futsal stævnet blev aflyst men forsøges afholdt senere.
Har fået en del flere badmintonspillere i denne sæson i forhold til tidligere år.

Ebeltoft
Næste opgave i.f.m. projekt kontaktpersoner bliver til et futsalstævne den 2. marts 2008.
Har haft møde med kulturforvaltningschefen ang. flere haltimer. Vil også gerne starte skydning op, men mangler lokaler.

Odder
Alt er ved det gamle. Skal dog have ny bowlingformand.
Line-Dance går rigtig godt. Har 150 deltagere på 4 hold.

Ry

Intet nyt.

Randers
Alt er som det plejer.

Silkeborg
På opfordring har der været møde om Firmamultimotion. Har også deltaget på et inspirationskursus herom. En evt. afvikling i Silkeborg bliver i september 2008
Futsalstævnet den 3. november blev aflyst men forsøges afviklet den 26. januar 2008.

Århus
ÅFS har 75 års jubilæum i 2008. Dette markeres bl.a. på dagen den 3. juli med reception, et åbent hus arrangement i august, og lotteri samt en jubilæumsfest den 8. eller 15. november.

DFIF
Lise orienterede om, at Idræt og Motion ikke har beachvolley som indsatsområde i 2008. Derimod bliver volleyball indsatsområde.
Kredsbestyrelsen ønsker derfor, at Idræt og Motion melder ud i god tid om hvor stor en indsats der gøres og om kredsene bliver indviet i projektet, da man ønsker at bakke op om de af DFIF fremsatte indsatsområder.


Mødet slut kl. 21.43


Århus N, d. 6. november 2007/CP