Mødedato:
Tirsdag den 4. september 2007 kl. 18.00

Mødested:
ÅFS Centret, Paludan – Müllers Vej 110, 8200 Århus N

Mødeleder:
Valdemar Thomsen, kredsformand

Referent:
Carsten Pedersen, Århus

Mødedeltagere:
Valdemar Thomsen, kredsformand
Torben Rasmussen, idrætskoordinator
Jan Rasmussen, Ebeltoft Firma- og Familie Idræt
Kell Redzin, Odder Firma Idræt
Sten Nørup, Silkeborg Firma-Sport
Carsten Pedersen, Århus Firma Sport
Ib Thornbjerg, Grenaa Firma Sport
Tonny Andersen, Randers Firma Sport
Mona Poulsen, Ry Familie og Firma Idræt
Sussi Knop Madsen, Ry Familie og Firma Idræt

Fraværende:
Ulla Staal, Skanderborg Firma og Familie Idræt
Carsten Nielsen, webmaster (afbud)
Lise Vestergaard, foreningskonsulent DFIF (afbud)


Dagsorden:
1) Velkomst v/Valdemar Thomsen
2) Valg af referent
3) Meddelelser fra formanden
4) Funktionsbeskrivelser
5) Meddelelser fra Idrætskoordinatoren
6) Aktivitetsdag (info fra arbejdsgruppen)
7) Økonomi
8) Kredsens årskalender
9) SPOT-analyser
10) Kredskurser i 2008
11) Eventuelt (herunder nyt fra foreningerne)


1. Velkomst v. Valdemar
Valdemar bød de fremmødte velkommen. En særlig velkomst til Mona og Susi fra Ry. Kort præsentation af alle mødedeltagerne.


2. Valg af referent
Carsten blev valgt uden modkandidater.


3. Meddelelser fra formanden
Orientering om DFIF repr. møde i Hillerød til november. Valdemar gennemgik listen over personer på valg.
Knud Johansen, Ry ønsker at stille op til formandsposten i Kommunikationsafdelingen og som suppleant til Forbundsstyrelsen.
Bred opbakning til formandsposten, mens der foreslås at Ry selv opstiller Knud til suppleantposten, da der var nogen skepsis fra de fremmødte til at Knud bliver suppleant.
26. – 27. oktober 2007 afvikles årets Landsdelsmøde Nord i Pinenhus.
Der er nu nedsat en arbejdsgruppe til at varetage opgaverne i forbindelse med DFIF i bevægelse. Valdemar gennemgik planen for forløbet.
Har modtaget indbydelse til kurser i riffel og pistol.
Der er foretaget ændringer i skattefri godtgørelse. Satserne blev gennemgået.
Fra Tonny blev følgende meddelt:
Næste års formandsmøde i DFIF afholdes i dagene 26. – 27. april i Fredericia.
Stortræf afvikles i Nyborg i dagene 3. – 4. oktober.
Aksel Sørensen formand i Viborg er desværre død og der er bisættelse onsdag d. 5. september.
DM stævnerne får nyt navn. Navnet kendes dog endnu ikke.
Der er foretaget ændring i repræsentationen til idrætsårsmødet. Fremover må der deltage 2 fra hver forening og begge har stemmeret.


4. Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelse for Idrætskoordinatoren blev gennemgået. Valdemar sender den til kredsbestyrelsen.
For den økonomiansvarlige er der intet nyt endnu. Valdemar tager en snak med Vibeke.


5. Meddelelser fra Idrætskoordinatoren
Petanque kredsstævnet i Randers forløb rigtig godt.
Skydestævnet i Silkeborg måtte desværre aflyses.
Der mangler desværre stadig at blive skabt kontakt til bowlingformanden i Grenaa.
Beachvolley som er et indsatsområde i DFIF kunne desværre ikke samle deltagere i Østjylland, hvorfor stævnet blev aflyst. Der er dog allerede fundet en ny dato. Det bliver lørdag den 30. august 2008.
Det bliver planen at der skal være en række træningsaftner hen over sommeren afsluttende med stævnet den 30.
Kredsstævner i 2008:
- Dart bliver den 5. januar i Århus
- Badminton bliver den 5. og 6. januar i Århus
- Petanque bliver sandsynligvis i Ebeltoft
- Skydning bliver i Silkeborg
- Bowling bliver i Silkeborg
- Indendørs fodbold bliver i Silkeborg
- Udendørs fodbold er ikke fastsat
- Billard er ikke fastsat


6. Aktivitetsdag (info fra arbejdsgruppen)

Der har ikke været afholdt møde. Der er heller ikke fundet en dato. Dette vil ske inden næste kredsbestyrelsesmøde.


7. Økonomi
Valdemar gennemgik kort den af Vibeke fremsendte økonomioversigt. Ingen kommentarer.


8. Årskalender
Der har desværre ikke været tid til – for de to ansvarlige – at få set på Årskalenderen.


9. SPOT-analyser
DFIF analysen blev gennemgået af formanden.
Kreds analysen afventer konsulentens tilstedeværelse.


10. Kredskurser i 2008
Konsulenten arbejder på et rekrutteringskursus. Vi venter i spænding.
Carsten foreslog at kredsen – i samarbejde med DFIF – arrangerede kurser i f.eks. Power Point, Excel m.v. Valdemar sætter Lise på sagen.


11. Eventuelt (herunder nyt fra foreningerne)
Grenå
Panterdag arrangeres den 8. september. Desværre med meget få deltagere fra Grenaa mens der er pæne tilmeldingstal fra omegnskommunerne.
Opstart af Futsal
98 deltagere til flugtskydning. Fantastisk deltagerantal.

Ebeltoft
Der er kommet indsigelser fra beboer i.f.m anlæggelse af nye petanquebaner. Der er nu indledt en fornuftig dialog med kommunen.
Er deltager i DFIF gruppe om kontaktperson netværk. Skal snart have møde med udvalgte klubber.
Forhandler med Syddjurs kommune om et samarbejde om aktiviteter.

Odder
Er lige startet på bowling turneringen. 96 3-mands hold er tilmeldt.
Line-Dance starter op med 2 dag á 2 hold.
Er kommet lidt i karambolage med kommunen omkring fordeling af haltimer. Der er dog lys forude.

Ry
Har opstartet KROLF.
Spinning er under vejs.
Nye tiltag indenfor løb & motion. Bl.a. med foredrag.

Randers
14 fodboldhold i udendørsturneringen har været en fremgang på 4. Så vi er på rette vej.
Der har været 3 rækker med petanque.
Klubhuset bliver godt benyttet. Så det økonomiske i forbindelse med udlejning til forskellige andre ser fornuftig ud.

Silkeborg
65 hold i udendørs fodbold slutter om en uge.
Alle indendørsaktiviteterne starter løbende op i september.
Ombygning i bowlinghallen giver 16 baner.
Nyt idrætscenter er åbnet, med et væld af muligheder.
På grund af en fjernelse af kommunalt tilskud stiger bowlingen ret meget i løbet af de næste to sæsoner.

Århus
Er blevet opfordret til at afvikle prøve DM i gokart.
Har afholdt et godt fodboldstævne hvor bl.a. spillerne selv skulle dømme alle de indledende kampe. Det gav dem et indblik i et ”dommerskøn” og hvor svært det kan være at være dommer.
147 fodboldhold i udendørsturneringen slutter om 3 uger.
Har søgt DFIF om afviklingen af dart DM i 2010.


Mødet slut kl. 21.03

Århus N, d. 4. september 2007/CP