Tirsdag den 06. marts 2007 kl. 19.00 i Idrætscentret Århus Firma Sports mødelokale, Paludan-Müllersvej 110, Århus N.

Dagsorden:
1. Konstatering af stemmeberettigede personer.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning fra kredsbestyrelsen.
4. Beretning fra idrætskoordinatoren.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
a. Vedtægter.
7. Behandling af budgetforslag.
8. Valg:
a. Kasserer Vibeke Clement Pedersen
b. Idrætskordinator Torben Rasmussen
c. Revisor Knud Johansen
9. Eventuelt.


Valdemar Thomsen bød velkommen til amtskredsens årsmøde 2006.


Pkt.1
Lene Schmidt konstaterede, at der var 16 stemmeberettigede.
Bestyrelsen, Ebeltoft 2, Grenaa 4, Randers 3, Silkeborg 2,
og Århus 1, uden stemmeret deltog konsulent Lise Vestergård


Pkt. 2
Valdemar Thomsen foreslog på bestyrelsens vegne Carsten Pedersen Århus som årsmødets dirigent.
Carsten blev valgt, takkede for valget, konstaterede at årsmødet var rettidigt
indvarslet og oplæste dagsordenen.


Pkt. 3
Valdemar Thomsen tog sit udgangspunkt i den skriftlige beretning, hvad er der sket i 2006, Det blev året hvor DM kval. blev afskaffet for at give fri tilmelding til DM. Dette har umiddelbart bevirket et kraftigt fald i de tværgående idrætsaktiviter.
Kredsen har afholdt kredsseminar i Laugesens Have ved Videbæk, hvor der blev udarbejdet en spot analyse af kredsen.
På formandsmødet i Nyborg blev der diskuteret mellem formændene i Århus amtskreds om, hvad skal vi med Kredsen. Det resulterede i en gruppe der fik til opgave at komme med et forslag til ændring af kredsstrukturen for den nye kreds indenfor den etablerede nye region.
Carsten Pedersen har accepteret at forlænge sit mandat som kredsens repræsentant i TV2 Østjylland
Sluttelig takkede Valdemar Thomsen bestyrelseskolleger og foreningsformænd for et godt samarbejde i det forløbne år. Endvidere rettede han en tak til alle de lokale ledere, som vi gennem vores arrangementer har trukket store veksler på.

Beretningen blev godkendt.


Pkt. 4
Der har ikke været den store aktivitet i idrætsaktiviteterne i 2006, Århus har afholdt Dart og billard stævne, Odder fodbold/håndbold, Randers bowling, Silkeborg riffel og pistolskydning.
I 2007går vi tilbage til rulleplanen for idrætterne 1½ år frem. Det er foreningerne, der laver materialet til udsendelse. Inden udsendelse sendes det omkring idræts koordinatoren til gennemsyn.
På hjemmesiden kan man løbende holde sig ajour med, hvem der afholder og hvornår der afholdes stævne, og hvilke stævner der er ledige?

Beretning blev godkendt.


Pkt. 5
Vibeke Clement fremlagde det reviderede og udsendte regnskab.
Der har været et underskud på kr. 15.555,29. Kredsen har en beholdning på kr. 158.302,14.
Regnskabet blev godkendt.


Pkt. 6
Vedtægtsændring
De væsentlige ændringer er:
§ 1 Kredsen skal have nyt navn. Foreslået DFIF Kreds Østjylland.
Ny § 6 Kredsens ledelse. Kredsen ledes af en kredsbestyrelse sammensat af formændene i de tilsluttede forening eller deres stedfortræder, samt en på årsmødet valgt formand.
Ny § 10.3 Årsmødet kan vælge personer til varetagelse af specialfunktioner efter indstilling fra kredsbestyrelsen.

Vedtægtsændringen blev vedtaget.


Pkt. 7
Udgik p.g.a. vedtægtsændringerne da de har indflydelse på budgettet, dette tages op på næste formandsmøde i Kredsen.


Pkt. 8
a. Udgik p.g.a. vedtægtsændringerne
b. Udgik p.g.a. vedtægtsændringerne
c. Revisor Knud Johansen blev genvalgt.


Pkt. 9

Knud Johansen har sendt meddelelse ud, om at han trækker sig fra forbundsstyrelsen p.g.a. af arbejdet, men stiller op som suppleant, Kredsens støtter hans kandidatur. Tonny stopper i forbundsstyrelsen på næste repræsentantskabsmøde.
Grenå forespurgte, om de andre foreninger ville lave navneændring i forbindelse med de nye regioner. Grenå ændrer navn til Norddjurs Firmaidræt.
Ebeltoft har lavet vedtægtsændring, så de har mulighed for at optage nye firmaer i Syddjurs kommune.
De andre foreninger vil vente til efter repræsentantskabsmødet med at tage stilling til det.
Valdemar gjorde opmærksom på, at Kredsen på nuværende tidspunkt ingen økonomiansvarlig og idrætskoordinator har. Vibeke og Torben indvilgede til at køre videre indtil næste formandsmøde.
Konsulenten: 5 foreninger er med i et projekt ”netværk på virksomhederne” der løber til den 01.05.08. Dette projekt skulle gerne skulle give flere medlemmer. Der holdes møde med 2 medlemsvirksomheder og en 1 ny, om hvordan vi kontakter hinanden, via mail, brev m.v.
Webmaster: Skal hjemmesiden ændre navn nu, hvor kredsens navn er ændret. Carsten står gerne til rådighed med hjælp.

Carsten Pedersen afsluttede årsmødet og rettede på forsamlingens vegne en tak til de, grundet vedtægtsændringer, nu afgåede bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde/samarbejde.
Valdemar fulgte op, takkede for fremmødet og Carsten Pedersen for hans måde at afvikle årsmødet på.

Næste møde den 10.04.2007.


Referent
Lene Schmidt


________________________________   _________________________
Carsten Pedersen dirigent.                     Lene Schmidt referent