Tid og sted:
Tirsdag den 29. september 2009 kl. 18.00 hos LTFU

Deltagere:
Asger Gaard, Nils Sabroe, Poul-Erik Oppelstrup , Preben Christensen, Sannie Kalkerup og Hans Thomsen

Referent:
HTH


Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Økonomi
3. Kommende aktiviteter
4. Høringssvar vedr. Kløvermarken
5. Eventuelt og næste møde


1. Meddelelser
Hans refererede fra møde i Idrættens Tænketank. På mødet den 2. december er et af emner firmaidræt. Hans vil bede Bo Isaksen om at medvirke med et oplæg. På seneste møde i ISU blev der færdigbehandlet et forslag til en henvendelse til en række idrætspolitikere på kommunalt plan vedr. tilskud til idrætten i regionen efter den 1. januar 2011.

Samarbejdet med DIF og DGI i København fungerer godt. Det ser desværre ud til at DIF vil ophøre med støtte til Københavnerudvalget.

Hans var blevet bekendt med, at der i forbindelse med arbejdet i FOU i København er initiativer til oprettelse af et idrætssamvirke med udgangspunkt i de nuværende lokale idrætssamvirker i enkelte bydele. Firmaidrætten bør være opmærksom på dette initiativ.

Preben oplyste, at IogM nedsætter en arbejdsgruppe til vurdering af fremtiden for IA møderne. Så gerne, at de københavnske unioner blev repræsenteret i denne gruppe.

Poul-Erik meddelte, at han efter skifte af idrætsansvarlig for golf, har meddelt, at han gerne deltaget som kontaktperson. Nævnte ISU konferencen på Kollekolle og anbefalede at deltage for at udbygge kontakten til de forskellige idrætssamvirker.

Sannie erindrede om tilmelding til Øst mødet i Køge den 31.10.09. Omtalte møde den 2.10. med Arriva om indmeldelse af storkøbenhavnsk forening i DFIF. Der er ansættelsessamtale vedr. firmaidrætssælger til Roskildeområdet den 6.10.


2. Økonomi
Preben omdelte status, der kun udviste beskedent forbrug siden sidste møde. Der var enighed om, at der fortsat er en god og sund økonomi.


3. Kommende aktiviteter
Poul-Erik nævnte, at der var et sammenfald mellem det af KFS planlagte kredsstævne i gokart og LTFUs løbende turnering, der afvikles i Sverige. Der var enighed om, at det var uheldigt, men der forventes tilstrækkeligt tilmeldinger til begge arrangementer.
Preben oplyste i tilslutning hertil, at det afviklede DM i gokart havde været en stor succes.

I forbindelse med Københavns Kommunes indkaldelse af indstillinger til årets idrætsforening blev det aftalt, at Sannie og Poul-Erik samarbejder om indstilling af IDA.

Asger meddelte, at KFIU har drøftet invitationens til DFIFs repræsentantskabsmøde, fandt, at der var tale om ualmindeligt højt prisniveau. KFIU har besluttet ikke at deltage i aftenfesten lørdag.

Øvrige deltagere tilsluttede sig KFIUs bemærkninger vedr. prisniveauet.


4. Høringssvar vedr. Kløvermarken
Sannie havde på baggrund af desværre ret få tilbagemeldinger udarbejdet udkast til høringssvar samt høringssvar vedr. Breddefodbold i København – grøn plan 2.

Høringssvaret vedr. Kløvermarken blev gennemgået og tilrettet. Sannie supplerer med statistik og sender svaret til endelig behandling pr mail. Hans sender det færdige svar.

Høringssvar vedr. Breddefodbold behandles på næste møde, da alle endnu ikke havde set materialet fra Kultur og fritid. Sannie undersøger, hvorfor henvendelsen fra Kultur og fritid er sendt til Nyborg og ikke til DFIF Storkøbenhavn.


5. Eventuelt og næste møde 
Næste møde tirsdag den 27. oktober kl. 18 hos KFIU. Julemøde med ledsager den 3. december kl. 18. Der er reserveret plads på restaurant Kronborg.