Tid og sted:
Tirsdag den 27. oktober kl. 18.00 hos KFIU

Deltagere:
Asger Gaard, Preben Christensen, Sannie Kalkerup og Hans Thomsen

Afbud:
Nils Sabroe, Poul-Erik Oppelstrup

Referent:
HTH


Dagsorden:
1. Meddelelser
2. Økonomi
3. Kredsens fremtid
4. Østmødet og repræsentantskabsmøde
5. Kommende aktiviteter
6. Eventuelt og næste møde


Hans fandt det uheldigt, at der ikke var respekt for deltagelse i kredsmøder, som man selv havde været med til at fastlægge datoen for flere måneder siden.


1. Meddelelser

Hans refererede fra ISU møde, hvor programmet for ISU konferencen den 20.-21. november blev færdigbehandlet. Der arbejdes videre med henvendelse til kommunal politikerne i hovedstads regionen med henblik på opnåelse af videreførelse af de nuværende tilskud til idrætten efter 2011. På repræsentantskabsmødet i TV Lorry blev antallet af repræsentanter fra de enkelte organisationer igen drøftet. Der er fortsat flertal for en reduktion af antallet. Bestyrelsen fremlægger endeligt forslag på næste møde.

Sannie oplyste, at de sidste oplysninger til brug for høringssvar vedr. breddefodbold i København netop var modtaget. Udkast til svar udsendes til behandling pr mail. KFS har indstillet IDA til årets forening i København.

Asger meddelte, at kritikken af proceduren vedr. fordeling af hal kapacitet i København havde resulteret i, at proceduren nu startede i november med henblik på at være færdig med ajourføring af standardkalenderen primo december.


2. Økonomi
Preben oplyste, at der var overført 7.500 kr. til FKBU i forbindelse med aflyst kredsstævne i bowling. Anbefalede, at der ved kommende invitationer og aftaler med haller blev taget hensyn til mulighed for aflysning uden betaling for lokaler.


3. Kredsens fremtid

Hans redegjorde for kredsens nuværende repræsentation i forskellige fora
- årligt møde med KKU og årligt møde vedr valg af årets idrætsforening
- møder med DGI og DIF
- repræsentation i ISU fortsætter i 2010
- repræsentation i Idrættens Tænketank
- medlem af repræsentantskaber i TvLorry via ISU

Oplyste, at der også i 2010 ville blive udbetalt tilskud fra Kulturministeriet via ISU. Der skal for dette tilskud aflægges godkendt og revideret regnskab i 2011.

Fremtiden blev drøftet, der var enighed om at bevare et samtale forum efter kredsens formelle nedlæggelse med udgangen af 2009. Mødefrekvens og form aftales på det afsluttende årsmøde i 2010. Repræsentationen i de forannævnte fora aftales efter behov. Det idrætslige samarbejde i form af fællesstævner foreslås videreført i 2010. Fordeling af fælles stævner foretages på næste møde. Oplæg udsendes inden mødet. Det blev aftalt, at der også i 2010 ydes tilskud efter ansøgning.


4. Østmødet og repræsentantskabsmødet

Sannie orienterede kort om dagsorden for østmødet. Der var pæn tilmelding til hele arrangementet.

Repræsentantskabsmødet gav ikke anledning til mange bemærkninger. Der orienteredes om unionernes holdninger til personvalg.


5. Kommende aktiviteter
Der var ikke nye aktiviteter i den nærmeste fremtid.

Asger orienterede om situationen for sammenlægningen af de københavnske unioner.


6. Eventuelt
og næste møde
Næste møde. Julemøde med ledsager den 3. december kl. 18. Der er reserveret plads på restaurant Kronborg.