Mødet blev afholdt fredag den 10. – lørdag den 11. januar 2003 på Forbundskontoret i Nyborg.

Programmet var følgende:
Fredag
kl. 16.00 Indkvartering
Kl. 16.30 Sandwich, kaffe, vand mm.
Kl. 17.00 Mødestart
Kl. 20.30 Spisning

Lørdag
Kl. 09.00 Mødet genoptages
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 15.30 Afrunding.

Dagsorden:
1. Opfølgning på referat nr. 09.02
• Først en varm velkomst til Ragna Knudsen, som styrelsens tilforordnede deltog i mødet.
• Årsregnskab 2002 er godkendt.
• Beretninger og kampagner er tilgængelige på nettet under de respektive kampagner
• Arbejds- og ansvarsbeskrivelser samt forretningsorden for AU er revideret. Forretningsorden er sendt til godkendelse i Styrelsen.
• Der skal laves et beslutningsreferat fra MpA-møde.
• Udvalget efterlyser referater fra styregruppemøder i Projekt Fyn.

2. Samlet fremtidsscenarie (JP/JK)
Det blev besluttet at dele mødet op i dels 2003 samt i de kommende år – altså en kortsigtet og en mere langsigtet betragtning.
Udvalget havde efter udkast fra JK udarbejdet et fælles fremtidsscenarie. Udvalget havde på baggrund af JK’ oplæg indsendt deres kommentarer, som igen var blevet samlet i et fælles scenarie.
Dette blev nu fremlagt og dannede baggrund sammen med Vision 2003 og Styrelsens debatkatalog for den kommende debat.

3. AU’ nærmeste fremtid
For så vidt angår 2003 blev den endelige prioritering af satsningsområder og til dels handleplaner fastlagt. Disse er vedlagt som bilag.

4. AU og 2004 - ?
Fremtiden tog sit udgangspunkt i en kombineret debat om dels mål og ny organisationsstruktur. Grundlæggende skal der i DFIF være plads til alle – også de som ikke er eller ønsker at være verdensmestre.
AU’ tanker på disse områder vil blive synliggjort gennem artikel i Firmaidræt.

5. Evt.
• Ledsagertur bliver den 16. – 17. august 2003. Lene og Ivan er ansvarlige.

 

Satsningsområder 2003.

1. Senioridræt

2. Kampagner
• Tour de Pedal
• TdP 25 års Jubilæumsarrangementer
• DK-Stafetten + LøbeTræf
• LøbeTouren + LøbeTræf
• PanterDagen + Idræt over Sundet
• Opstart af nye – møder + konsulentbistand

3. Foreningens Dag
• Sønderborg, Viborg og Holstebro
• Møder med PR-Gruppen og IU

4. Friluftsliv
• FriluftsMærke – udvikling og koncept færdig medio juni
• Aktivitetsdage foreninger

5. Samarbejde DFIF, DAI (og FMI) i fremtiden
• Senioridræt
• Idræt om Dagen
• Friluftsliv
• Evt.

6. Projektarbejde
• Multisport Skanderborg
• Kvarterløft, København

7. Aktivitetsdage
• Foreninger

8. Regnbuen
• Behandling af ansøgninger – nogle med krav om konsulentinvolvering

9. Rekvisitter
• Forsendelse, indkøb og vedligeholdelse

10. AU-administration
Mødeindkaldelse, referat, mødepapirer, mødedeltagelse, visionsmøde, ministerielle,
rapporter, ledsagerture, forsendelser mm.

11. Idræt om Dagen (Senioridræt)
• FMI fordelingsudvalg (Bevillinger, opfølgning telefon og besøg)

12. Familieidræt
• Familieaktivitetsture

13. Firmaidræt + website
Udarbejdelse af nyheder, artikler mm. til bladet + redigering og udvikling