Tid og Sted
Fredag d. 28 marts – lørdag d. 29 marts 2003 på Hotel Silkeborgsøerne, Laven

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Lene Johansen, Ulla Staal, Ivan Bjærge og Jan Knudsen.

Dagsorden

 1. Opfølgning på referat fra Visionsweekend nr. 01.03

 2. Ny forretningsorden, ansvarsbeskrivelse mm.
 3. Budgetopfølgning 2003
 4. Fremtidens struktur i DFIF
 5. Indsatsområder 2004 – 2006
 6. Budget 2004
 7. TdP Jubilæum 2003
 8. Rekvisitter – indkøb, lejepris, booking, bogføring mm.
 9. Udvalgets elektroniske kommunikation mellem møderne
 10. Evt.

1. Opfølgning på referat fra visionsweekend
Ingen kommentarer

2. Ny forretningsorden, ansvarsbeskrivelse mm.
Godkendt af udvalg og styrelse.

3. Budgetopfølgning 2003
Ingen kommentarer

4. Fremtidens struktur

 • JP fremlagde hovedtankerne i strukturoplægget

 • Kun positive kommentarer til navneændring
 • Godt oplæg og god idé med den nye struktur. Udvalget ønsker en klarere præcisering af hvilke forpligtigelser ”Idræt og Motion” har i relation til visionsarbejdet. Udvalget skal forpligtiges på at udvise antenneadfærd og være katalysator i relation til nye idræts- og motionsstrømninger i idrætslivet.
 • Stor enighed om oplægget vedr. kredsene.

5. Indsatsområder 2004 – 06
Udvalget lavede en brainstorming på mulige indsatsområder i fremtiden. Udvalget skal næste møde søge at prioritere de udvalgte indsatsområder.
Der startes med et kort oplæg om hver indsatsområde.

6. Budget 2004
Udsættes til næste møde grundet opgaverne i forbindelse med pkt. 5.

7. TdP Jubilæum 2003
Arrangementet i København er desværre tonet kraftigt ned, da vi ikke ønskede at konkurrere med 3 store traditionelle motionsklub i området samme dag.
Udvalget finder nye muligheder for at markere jubilæet.
Foreningerne kontaktes med ideer og historier til jubilæumssiderne i Firmaidræt.
Jubilæumsreceptionen på forbundskontoret er aflyst. Der arbejdes med nye ideer.

8. Rekvisitter
Udvalget mener ikke at den nuværende rekvisitleje skal pålægges en indirekte stigning på 25% gennem momsen. Derfor må den fremtidige pris være henholdsvis kr. 450,00 og kr. 1000,00 incl. moms. Udvalget forholder sig udelukkende til prisniveauet i forhold til foreningerne og den frivillige arbejdskraft, der lægges i arrangementer, hvor der lejes rekvisitter hos DFIF.

9. Udvalgets elektroniske kommunikation mellem møderne
Udvalget opfordrer gensidigt hinanden til at udveksle informationer over mail mellem møderne. Ved særlige punkter forsøges etableret et telefonmøde.

10. Evt.

 • JK og MR gennemgik indhold og struktur til det interne seminar om Senioridræt med DAI lørdag den 5. april.

 • AU-Møde 24. maj er flyttet til lørdag 26. april kl. 09.00
 • Konsulenternes månedsrapporter sendes fremover månedsvis elektronisk til udvalget.
 • Udvalget opfordrer foreningerne til at bakke op om Sundhedsstyrelsens kampagne Fakkelkæden med spændende aktiviteter. Der kan søges tilskud fra Regnbuen.
 • Ivan B tager kontakt til Brønderslev FFI vedr. Vendelbo Skaters deltagelse i TdP.
 • Ansøgning fra Slagelse Firma Sport vedr. tilskud til Åben Hus-dag.
  Udvalget tog en principiel beslutning om, at der i fremtiden skal differentieres mellem Åben Hus-dage og Foreningens Dag i tildelingen af midler. Foreningens Dag har højeste prioritet.
  Slagelse Firma Sport blev bevilget kr. 16.500,00. Det påhviler Slagelse Firma Sport efter arrangementets afholdelse gennem Firmaidræt at udbrede idé og erfaringer.
 • Ivan B indtræder i ny styregruppe som skal administrere TRIM’ tidligere Motionsløbe- og cykelkalender.
 • Udvalget ønsker at få tilsendt løbende status på Regnbuetildelinger på mail.
  Nuværende status mailes.