Møde i DFIF's aktivitetsudvalg

Tid og sted
Fredag den 23. november 2002 kl. 17.30 - lørdag den 24. november kl. 12.00 på Hotel Silkeborgsøerne i Laven.

Deltagere
Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Ulla Staal, Lene Johansen, og Jan Knudsen.
Endvidere deltog Bo Isaksen i pkt. 1 - 3.

Afbud:
Marianne Rasmussen grundet arbejde.

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 08.02
2. Motion på danske arbejdspladser
    a. AU's rolle
    b. Principper for rekvisitleje
    c. Aktivitetsdage
3. Opfølgning på formands- og ekstraordinært repræsentantskabsmøde
4. Visionsmøde 2003
5. Tema 1
    a. Tour de Pedal jubilæum
6. Tema 2
    a. Kampagnerne i fremtiden
    b. Løbe Touren
    c. Danmark-Stafetten
    d. Tour de Pedal, Panterdag
7. Eventuelt.

 

Ad. 1. Opfølgning på referat nr. 08.02
AU's firmafestivalregnskab er afsluttet og godkendt.
Nedenstående AU-mødekalender 2003 incl. rettelser markeret med kursiv.

Visionsmøde
Fredag 10. januar kl. 17.30 - lørdag 11. januar kl. 16.00 i Nyborg.

Budgetmøde samt forberedelse DFIF's formandsmøde
Fredag 28. marts kl. 17.30 - Lørdag 29. marts kl.13.00 i Laven.

DFIF's formandsmøde
Lørdag 26. april kl. 12.00 - Søndag 27. april kl. 13.00 i Nyborg.

Temamøde - forberede møde med styrelse samt TdP-Jubibesøg
Lørdag 24. maj kl. 14.00 - 19.00 i Laven.
Søndag 25. maj kl. 10.00, fordelt forskellige steder i landet.

Temamøde - møde med styrelse samt TdP-Jubireception
Fredag 13. juni kl. 17.30 - lørdag 14. juni kl. 16.00 i Nyborg.

Temamøde samt forberedelse af DFIF's repræsentantskabsmøde
Fredag 19. september kl. 17.30 - lørdag 20. september kl. 13.00 i Laven.

Temamøde samt Løbe-Træf
Fredag 24. oktober kl. 17.30 - lørdag 25. oktober kl. 17.00 i Nyborg.

DFIF's repræsentantskabsmøde
Lørdag 15. november kl. 12.00 - Søndag 16. november kl. 13.00 i Nyborg.

Oplæg til ledsagerweekend 2003 udarbejdes af Ivan Bjærge og Lene Johansen.

 

Ad. 2. Motion på danske arbejdspladser
AU's rolle fremover omkring projektet "Motion på danske arbejdspladser" vil være at følge projektet på nærmeste hold og bidrage positivt i den udstrækning, det er AU muligt. AU er interesseret i at samarbejde med projektet i videst muligt omfang omkring forskellige aktiviteter i den udstrækning, det tjener forbundet og forbundets foreninger. Budgetmæssigt og indsatsområdemæssigt bortfalder området Virksomheds-Trim i AU under Regnbuen og i udviklingsafsnittet. "Vi cykler til arbejde" kampagnen overføres til projektet.
Bo Isaksen vil ikke længere fremover være tilknyttet AU som aktivitetskonsulent og vil af den grund heller ikke deltage i flere AU-møder.

 

Ad. 3. Opfølgning på formands- og ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Jørgen Pilegaard orienterede om de punkter, der blev behandlet på mødet. Specielt skal fremhæves beslutningen fra formændene i DFIF om at igangsætte projekt "Motion på danske arbejdspladser".
Referat fra formands - og ekstraordinært repræsentantskabsmøde foreligger.

 

Ad. 4. Visionsmøde 2003
En god debat om afviklingsform og indhold resulterede i, at Jan Knudsen laver et udkast til Vision 2004 samt en aktivitetskalender for 2003.

 

Ad. 5. Tema 1 - TdP-Jubilæum
Jan Knudsen har udarbejdet et udkast til markedsføringsplan sammen med PR- og informationskonsulent Jesper Ræbild og den endelige plan vil være på plads medio januar.
Når tilmeldingerne til kampagnen er afklaret, vil der udgå yderligere opfordringer til de foreninger, som ikke deltager i kampagnen, om at deltage i Jubi-dagen.
Det endelige koncept for Jubi-dagen vil blive lagt på nettet medio januar.

 

Ad. 6. Tema 2 - Øvrige kampagner
Øvrige kampagner blev gennemgået grundigt. Alle har været igennem en grundig revidering for dels at up-date materialer, behovsanalysere men i særdeleshed for at afstemme udgifter 2003 med de økonomiske muligheder på budgettet.
Alle kampagnerne er generelt blevet mere ens i "grundpakkerne" til foreningerne og flere produkter skal foreningerne selv producere fremover. Alt kan dog produceres via den service, vi giver over nettet.

 

Ad. 7. Eventuelt
AU debatterede meget det fremsendte debatkatalog om strukturændringer i DFIF. I udvalget er der en bred enighed, om at materialet er meget stereotypt, da der udelukkende fokuseres på det økonomiske aspekt.

 

Referent
Jan Knudsen