Aktivitetsudvalget - Referat nr. 08.02

Referat af møde i Aktivitetsudvalget samt fællesmøde med PR-Gruppen fredag den 25. oktober 2002 kl. 17.30 - lørdag den 26. oktober kl. 13.00 på Ledernes UddannelsesCenter i Odense.

I mødet deltog
Jørgen Pilegaard (JP), Marianne Rasmussen (MR), Ivan Bjærge (IB), Ulla Staal (US), Lene Johansen (LJ) og Jan Knudsen (JK).

Fra PR-Gruppen deltog Freddy Juhl (FJ) og Jesper Ræbild (JR) samt i punkterne vedrørende fremtidige satsningsområder med IU deltog Anette Hvidtfeldt.

Dagsorden
1. Opfølgning på referat nr. 07.02
2. Fremtidig mødestruktur og mødekalender i AU
3. Formands- og ekstraordinært repræsentantskabsmøde
4. Gennemgang af mødet med PR-Gruppen
5. Møde med PR-Gruppen
6. Opfølgning på mødet med PR-Gruppen
7. Tema 1: Friluftsmærket
8. Tema 2: Tour de Pedal jubilæum
9. Evt.

1. Opfølgning på referat nr. 07.02
Besluttet at lagerstyre tøj, præmier mm. Jan K tager action sammen
med Nete L og Lis N.

2. Fremtidig mødestruktur og mødekalender i AU.
God idé med fremtidige temamøder, hvor oplæg både kan fremlægges og være forberedt af konsulent såvel som udvalgsmedlemmerne.
Ansøgninger er fremtidig en sagsbehandling mellem ansvarlig konsulent og ansvarlig politiker.
Elektroniske meddelelser fungerer principielt udmærket. Nete frem-sender de aktuelle mailadresser (pr/arb) på udvalgets medlemmer, sekretær samt konsulenten.

AU - Mødekalender 2003.

Visionsmøde,
Fredag 10. januar kl. 17.30 - lørdag 11. januar kl. 16.00 i Århus

Budgetmøde samt forberedelse DFIF, Formandsmøde,
Fredag 28. marts kl. 17.30 - Lørdag 29. marts kl.13.00 i Århus

DFIF, Formandsmøde,
Lørdag 26. april kl. 12.00 - Søndag 27. april kl. 13.00 i Nyborg

Temamøde, forberede møde med Styrelse samt TdP-Jubibesøg,
Lørdag 24. maj kl. 14.00 - 19.00 i Århus
Søndag 25. maj kl. 10.00, fordelt forskellige steder i landet

Temamøde, møde med Styrelse samt TdP-Jubireception,
Fredag 13. juni kl. 17.30 - lørdag 14. juni kl. 16.00 i Nyborg

Temamøde samt forberedelse af DFIF Repræsentantskabsmøde,
Fredag 19. september kl. 17.30 - lørdag 20. september kl. 13.00

Temamøde samt Løbe-Træf,
Fredag 24. oktober kl. 17.30 - lørdag 25. oktober kl. 17.00 i Nyborg

DFIF, Repræsentantskabsmøde,
Lørdag 15. november kl. 12.00 - Søndag 16. november kl. 13.00 i Nyborg

Oplæg til ledsagerweekend 2003 udarbejdes af Ivan Bjærge og Lene Johansen.

3. Formands- og ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.
Dagsordenen og emnerne for mødet blev gennemgået.
JP's indlæg/beretning blev debatteret. JP's indlæg vil indeholde hovedpunkterne TdP-Jubilæum 2003, "Motion på recept" for seniorer og koncept for afvikling af "Minifestivaller" (evt. i samarbejde med IU).
Modtageren af KFIU-pokalen blev valgt.

4. Gennemgang af mødet med PR-Gruppen.
En kort gennemgang af oplæg fra AU ved JP og JK

5. Møde med PR-Gruppen.
Jesper R indledte med udgangspunkt i det udleverede materiale, at informere om PR-Gruppen's medlemmer, strategi 2003 og mulige
relationer til AU.

Markedsføringsplan og der til hørende produkter for Senioridrætskonferencen 2003 udarbejdes af Jesper R og Jan K i fællesskab - skal godkendes af DAI og FMI inden offentliggørelse.

Markedsføringsplan og der til hørende produkter for TdP-Jubilæumsdagen søndag den 25. maj udarbejdes i et samarbejde mellem AU og PR-Gruppen. Jesper R og Jan K udarbejder oplæg til godkendelse i PR-gruppen og AU. Oplægget i hovedtræk skal være klar til Formandsmødet fredag/lørdag den 8/9. november.

AU, IU og PR-Gruppen skal udarbejde fælles idéoplæg til udvikling af "Minifestivalarrangementer", Fiskefestival i Kolding 2003 (supplement med AU-aktiviteter), Mountainbikeløb, Adventureløb mm.
Oplæg til "Minifestivalarrangementer" skal i hovedtræk være udarbejdet som indlæg på Formandsmødet fredag/lørdag den 8/9. november.

6. Opfølgning på møde med PR-Gruppen.
Et særdeles udbytterigt og konstruktivt møde med energien lagt på fremtiden. AU vil gerne rette en tak til de øvrige deltagere for flotte fremlæggelser og et stort engagement.

7. Tema 1: FriluftsMærket.
US gennemgik formål, idégrundlag, idé, handlingsplan, budget mm. Der udspandt sig en god dialog/brainstorming om forskellige præmisser for udvikling og senere implementering og afvikling af FriluftsMærket - i den forbindelse skal materialet udarbejdet af desktopperen have stor ros.
Det endelige koncept forventes færdigt primo september 2003. De foreløbige tanker og budget blev vedtaget. Uddybende oplæg kan udleveres efter henvendelse til konsulenten.

8. Tema 2: Tour de Pedal Jubilæum 2003.
Hovedtankerne i oplægget blev gennegået og vedtaget. Ivan B afholder møde i Nyborg fredag den 8. november med Nete L og JK hvor de endelige detaljer fastlægges.

9. Evt.
I forbindelse med ovenstående TdP-møde mellem Nete L , IB og JK gennemgås alle præmisserne for samtlige kampagner. Resultatet af dette møde skal indeholde et oplæg til AU vedrørende de fremtidige kampagners indhold, service mm. til gennemgang på AU's Visionsmøde 2003.

JK søger opstart af pilotprojekt med Aalborg SeniorSport og KFS vedr. "Motion på recept" for seniorer. Kort udkast er vedlagt referatet.

JK er blevet involveret I udarbejdelse af website for Livsstilklubberne. Oplæg fra Lars B vedlagt referatet.

Referent
Jan Knudsen