Tid og sted:
Afholdt: Lørdag den 14. juni kl. 09.00 – 11.30 på forbundskontoret.

Til stede: Peder Bisgaard, Svend Møller, Tonny Andersen, Kurt Petersen, Knud
Johansen, Ragna Knudsen, Jørgen Pilegaard, Lene Johansen, Ivan Bjærge,
Ulla Staal og Jan Knudsen (referent)

Afbud: Jørn Godt, Svend Mandel og Marianne Rasmussen

Peder Bisgaard indledte med, at byde alle velkommen til dette årlige møde mellem Styrelsen og AU. Dagsorden indeholder nedenstående pkt. og ingen ønskede tilføjelser.

1. Mål- og strategistyring
Peder indledte med at gennem intentionerne, praksis og indhold i målstyringsmodellen. Han supplerede med hovedtrækkene om Ny vision
og indsatsområder

2. Fremtidig struktur
Styrelsen har siden formandsmødet på forskellig vis bearbejdet de tilkendegivelser, som man modtog i forbindelse med indlæg, vejledende afstemninger mm.
Det har bevirket, at man nu er fremkommet med et revideret forslag, som blev fremlagt for AU.
Tankerne bag det evt. kommende nye politiske udvalg ”Idræt og Motion” blev fremlagt suppleret med ”Projektstyringsmodellen”. Styrelsen orienterede om, at der snarest vil blive udarbejdet en profilbeskrivelse af et ”IM-medlem”.
Gennemgangen af det reviderede forslag blev fulgt op af en god og saglig debat, som mundede ud i at AU bakker op omkring det nye forslag, men vil være gerne fastholde at det optimale ville være modellen fremlagt på formandsmødet og at det bør være målet for det kommende repræsentantskabsmøde.

3. AU Indsatsområder 2004 - 2006
Jørgen Pilegaard indledte med at redegøre for den proces AU har været igennem med udarbejdelse af fremtidsscenarier, visionsmøder, udvælgelse af indsatsområder, overordnede handleplaner og nu budgetforslag. En ny proces for udvalget, men med en stor og gennembearbejdet indsats fra alle har udvalget nu nedenstående prioriterede indsatsområder for de kommende år.
• Senioridræt, Friluftsliv, Kampagner, Firmaidrætsfestival 2005, Firmaidræt Bornholm og Focus på foreningerne.
Disse blev drøftet med Styrelsen, som fandt dem i god sammenhæng med deres tanker.

4. AU Budget 2004
Jan K gennemgik ændringer i konti og supplerede de vedlagte kommentarer
for budgetforslaget 2004. Der skal foretages enkelte justeringer, hvorefter det
vil blive fremsendt via Lis Nielsen, som forslag til behandling i Styrelsen.

Tak for god ro og orden.