Dansk Firmaidrætsforbund Storebæltsvej 11, 5800 Nyborg tlf. 65 31 65 60 18.1.2000/BW Referat Nr. 1.00 Aktivitetsudvalget Tid og sted Den 14.1.2000 på Middelfart Ferieby. Deltagere Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Birte Westing. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat nr. 8.99 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Ansøgninger 4. Tour de Pedal i Vejle 5. Danmark-Stafetten i København 6. Vinterferie i Norge 7. Eurofestival i Italien 8. AU-kalender 9. AU-info 10. Åbent for tilføjelser Mødet startede med at Jørgen Pilegaard bød Ulla Staal velkommen i udvalget. Ad. 1. Godkendelse af referat 8.99 Bo: Ad. Pkt. 6, Vi cykler til arbejde. Der er sket en opstramning af samarbejdsaftalen med Dansk Cyklist Forbund vedr. økonomien, ligesom begge forbund står for kampagnen som ligeværdige parter. Jan: Vedr. mountainbikes. Cyklerne er indkøbt og er allerede i gang. Det fungerer fint. Ny oppustelig Actionbane er ankommet, men endnu ikke afprøvet. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: * Den nye Actionbane er i hus. Der er lavet ny liste over rekvisitter til udlån, udvalget fik udleveret en. * Vi har fået ryddet op i rekvisitrummet, hvilket har givet bedre overblik over rekvisitterne. * Har arbejdet med markedsføring af Virksomheds-Trim. Der er lavet ny folder, som er sendt ud til kontaktpersonerne fra Vi cykler til arbejde sammen med et følgebrev. Der bliver især lagt vægt på sundhedsfremme på arbejdspladsen. * Har været til styregruppemøde i Vi cykler til arbejde sammen med Peder Bisgaard omkring budget. Direktøren i Dansk Cyklist Forbund har fået nyt arbejde fra medio februar. *I sin månedsrapport nævner Bo et møde i Vejle Amt om sundhedsfremme. Man valgte at arbejde videre med tilbud til sindslidende ældre, dampbørn og lignende grupper, hvorfor det ikke var relevant for os at være repræsenteret. Der er sendt besked til Svend Bjørnbak, som havde introduceret Bo, om at vi trækker os, da det ikke er relevant for os. ** Har efter ønske sendt regnskab for Virksomheds-Trim til Henning Olsen, Bent Stendorf og Steen Iversen. Jan Knudsen Jans månedsrapport gennemgået. * Oplæg vedr. senioridræt sat på dagsordenen under Åbent for tilføjelser. Marianne Rasmussen: * Har været til konference i Odense i anledning af afslutningen på FN’s Ældreår. Det var hyggeligt, men flyttede ikke mange bjerge. Det er de samme der møder op hver gang med de samme emner. Ulla Staal: Har været på besøg på forbundskontoret for at få kort introduktion til AU’s arbejde. Ivan Bjærge: * Har været til ideudvalgsmøde i Idrætsmærket og skal til revision i Idrætsmærket. * Hvis der er arrangementer og møder i Københavnsområdet kan Ivan deltage, da han er udstationeret der de næste 5-6 mdr. Jørgen Pilegaard: *Skal med til møde omkring Festival 2002. * Er indkaldt til møde med Landsdel Nord i Randers d. 7.2. Marianne Rasmussen, Ivan Bjærge, Ulla Staal, Jan Knudsen og Bo Isaksen deltager også. * Skal til markedsføringsmøde i Nyborg d. 19.1. kl. 18.00. Birte Westing: Har travlt med kampagnerne. Det er tid for bestilling af materialer, og de fleste arrangører er blevet gode til at bestille indenfor tidsfristerne. Der er dog stadig nogle, der skal rykkes. Imidlertid ser alt ud til at gå planmæssigt. Regnskabsoversigt: Der er indkøbt rekvisitter på forskellige konti. Kampagnerne går i minus, men slutresultatet er + 135.000,-. Actionbanen flyttes tilbage til AU’s regnskab. Marianne Rasmussen: Konto 8190. Beløbet trukket til FN’s Ældreårkonference skulle kun være kr. 1.500,-. Der er trukket kr. 1.800,-. Seniorsportskonferencens regnskab går i 0. Af overskuddet er der betalt kr. 24.000,- aconto for videoproduktion, kr. 10.000,- til indstik i FMI-avisen og de resterende 600,-overført til AU’s konto. Der er i 1999 realiseret kr. 212.269,- på AU’s regelbestemte tilskud. Især Opstart- og Senioridrætspuljerne er blevet benyttet flittigt. Virksomheds-Trim og Idepuljen er mindre søgte. Ad. 3 Ansøgninger Vestfyns Firmaidræt: De Thorøhuse Spillemænd. Afslag på tilskud, da AU ikke giver tilskud til ikke-idrætslige aktiviteter. Hjerteforeningens Motionsklub, Vejle: Bevilget opstarttilskud til LøbeTouren i Region Sydjylland. Ad. 4. Tour de Pedal Vejle Der er problemer i samarbejdet mellem Vejle Firma Sport og Turcyklisterne. Bo kontakter Vejle Firma Sport omkring dette. Ad. 5. Danmark-Stafetten i København Vi har fået henvendelse fra København ang. evt. fremtidigt samarbejde de 4 unioner/foreninger imellem. Vi kontakter dem. Ad. 6 Vinterferie i Norge Vinterferien er aflyst på grund af for ringe tilmelding. På grund af at ferien i år var henlagt til et nyt sted var priserne steget betragteligt, hvilket sandsynligvis er grunden. Næste år vil Axel Reinholdt arrangere en vinterferie i Norge, hvor han står for hele arrangementet. Det var egentlig det der fra starten var meningen med vores aktive vinterferie, at deltagerne skulle hjem i deres foreninger og selv arrangere ture. Ad. 7. Vinterfestival i Italien Sidst i januar er der tilmeldingsfrist til Eurofestivalen i Italien. Vi er på plads med deltagerbeklædning og arrangementet kører efter planen. Ad. 8. AU-kalender Kalenderen blev gennemgået og møder aftalt for den næste periode. Ad. 9. AU-info AU-info overgår på EDB og udkommer fremover i forbundets Nyhedsbrev. Ad. 10. Åbent for tilføjelser Punkter herunder: Senioridræt og Vision 2003. Senioridræt: Aalborg Firma Sport og Ud af røret forventes pr. 1.4.2000 at være skilt ud fra hinanden, så Ud af røret herefter er en selvstændig forening. Udskillelsen sker i fuld forståelse parterne imellem. Jan Knudsen følger udviklingen. Vinteraktivitetsturen for seniorer. Der er 43 tilmeldt og den kommer næsten til at løbe rundt økonomisk. Halvdelen af deltagerne er tilmeldt Kulturdelen, dvs. de skal ikke på ski. Københavns Firma Sport, Idræt et arbejde er lukket. IDA står dermed uden instruktør, økonomi mm. Senioridrætsprojektet og IDA adskilles af praktiske og økonomiske årsager, men begge kan leve videre under KFS. Der er basis for et nyt projekt m. tilskud mm. Friluftsvideo: Vi har p.t. 125.000,- hjemme af de 250.000,-. Handlingsplan for sidste del af optageforløbet forventes færdig ultimo februar. Kursussamarbejde med DAI bliver indtil videre ikke til noget. AU planlægger/tilbyder senioridrætsuddannelse. Yderligere oplysninger kan indhentes ved Jan Knudsen. Nye Senioridrætsprojekter på vej: Lyngby Tårbæk, Næstved, Haderslev og Københavns Firma Sport. Friluftsuddannelse der dækker både senior-, familie- og foreningsidræt – planlægges i samarbejde med Idrætsudvalget. Højskolekursus i Aalborg. Vil gerne lave det igen i år. For højskolerne er seniorerne potentielle kunder. Vi kan evt. lave et 3-4 dages kursus selv. Vision 2003: AU har udarbejdet planer for emnet vedr. Ledelse. De danner basis for mødet med Sannie Kalkerup og Jan Steffensen ang. visionen. Det er AU’s indtryk at resultatet skal danne basis for Visionsværkstedet i foråret. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Birte Westing