Referat fra møde mellem Aktivitetsudvalget og Styrelsen d. 10. april 1999 på Hotel Australia i Vejle. Deltagere: Tage Carlsen, Svend Møller, Peder Bisgaard, Kurt Petersen, Jørn Godt, Tonni Andersen, Jørgen Pilegaard, Ulla Holm, Marianne Rasmussen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Virksomheds-Trim. 2. "Vi cykler til arbejde" 3. Senioridræt. 4. Vision 2003 5. Evt. 1. Virksomheds-Trim. Status. Jørgen Pilegaard fremlagde status vedrørende VT. Styrelsen accepterede at VT får selvstændig kasse fremover med mulighed for at oparbejde en egenkapital. Styrelsen forbeholder sig ret til at skære i denne egenkapital, hvis den bliver for omfangsrig. VT’s regnskab vil blive en af "prøvestenene" i Super Nova. Der mangler www-adresse på VT papiret. Den engelske version af Senioridrætsvideoen bør medbringes til standen i Trentino. Ulla Holm Èt VT-firma bør blive postregistreret og ikke medlemsregisreret hos den lokale forening. Bør have alle tilbud fra foreningen. Når et firma henvender sig til DFIF bør vi have "en velkomstpakke" som fortæller om AU, IU, UU, VT mm. Jan Steffensen vil se på muligheden for en Startpakke. Peder B. Er Bo tilfreds med niveauet i VT? Jørgen P. Umiddelbart, ja. Men flere penge ville selvfølgelig give mulighed for flere aktiviteter, mere opsøgende arbejde mm. Men der skal også være balance i forhold til øvrige opgaver. Peder B. Hva’ med de provisionslønnede? Jørgen P. Resourcegrupper som de provisionslønnede vil selvfølgelig frigive arbejdskraft hos Bo til andre opgaver. 2. "Vi cykler til arbejde" Styrelsen accepterede at vi skal bidrage med Manpower for ca. kr. 200.000. Styrelsen er ikke interesseret i, at deltagerne bliver registreret som medlemmer i VT. Bo og Peder B er udpeget til Styregruppen. Det er vigtigt at Bo og Peder konstant er opmærksom på at DFIF får en stor markedsføring ud af deltagelsen i denne aktivitet. Bo skal godkende alt materiale inden udsendelse. Der forventes et overskud af hele arrangementet – "bufferpuljen" på kr. 50.000,- hentes fra AU. Hvis den skal i brug må Styrelsen se på AU’s budget igen. 3. Senioridræt. Senioridræt, Vision 2003 blev gennemgået af Jan K. Panterdagen overgår til en kampagneaktivitet. En kraftig markedsføring af DFIF’s Senioridræspolitik vil blive iværksat både internt og eksternt. Svend Møller. Politisk/økonomisk betydning for DFIF? Hvad betyder dette? Jan K. Det kan på sigt betyde en omprioritering af de økonomiske midler, idet gruppen af +50 årige vil vokse støt de kommende år. Vi skal desuden være gode til at forklare at deltagerbetaling/medlemskontingent er en naturlig faktor i denne aktivitet. Vi skal blive bedre til at søge eksterne puljer. Vi arbejder kraftigt på at starte tværidrætslige formforbedrende tilbud op, men også på at "skubbe" de seniorer som "kun" spiller bridge, petanque mm. over i den føromtalte gruppe, så de deltager i både/og. Disse tværidrætslige formforbedrende aktiviteter er vores mest markante argument over for kommunen til at skaffe støtte. Jan K. Kan man starte en Firmasportsforening med udgangspunkt i Senioridræt? Tage C. Det kan man godt, men retningslinjerne i Håndbogen skal følges. Emnet tages op på et kommende konsulentmøde. Jan K. Der er mange foreninger som har IDA-projekter, men mange af deltagerne er seniorer. Kan disse deles i 2 projekter? Det giver et forkert billede af vores IDA- og Senioridrætsaktiviteter. Tage C. Ja, men der skal være 2 udvalg. Udviklingen er vendt, så det i virkeligheden er Senioridræt der delvist har overtaget IDA. 4. Vision 2003. Kurt P. Er der kommende begivenheder, hvor AU/DFIF kan markere sig? Eksempelvis Øresundbroen, broen til Femeren mm. Jørgen P. AU ser på det. 5. Evt. Tak for et godt møde til alle. Svend Møller,Generalsekretær Referent: Jan Knudsen Opdateret den 9. juni 1999