Referat af møde i Aktivitetsudvalget den 26.-27. marts 1999 i Laven. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Ulla Holm, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referater 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Ansøgninger 4. Strukturgruppens oplæg 5. Senioridræt Konferencer Foreningskoncepter, status Startkoncept Projekt “Sorte huller” Kogebog + video, Tress Politik og handlingsplan Vision 2003 Panterdag Uddannelsesseminar Højskolekursus 6. Vi cykler til arbejde 7. Virksomheds-Trim 8. Familieidræt 9. Vinterferie i Norge 10. Mødestruktur AU 11. Orientering fra tilforordnede 12. AU-kalender 13. AU-info 14. Åbent for tilføjelser 1. Godkendelse af referater AU-møde: Pkt. 2.: Nakskov er ikke med, men København KFS og Kalundborg er med i FMI’s EU-projekt. Visionsreferat: Vi kontakter Viborg vedr. ideer til Danmark-Stafetten. Jan Knudsen har talt med Kolding og Frederikshavn vedr. Senior-OL. Vedr. AU-avis, afventer udvalget Styrelsens udspil vedr. markedsføring. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Jan Knudsen * Senioridræt er startet i Ikast med 180 pers. * Kalundborg er i venteposition idet de er optaget under FMI-EU-projektet. * Middelfart starter 4. maj. * Skanderborg med ude-indehold med ialt 40-50 pers. * Næstved arbejder på at starte 1.10.99 med Senioridræt. * Inviteret til inspirationsaften omkring senioridrætuddannelsen d. 31. marts for udvalgte brugere og instruktører. * Højskolekursus: Ugekursus på Sportshøjskole for brugere af Senioridræt. Oplæg udleveret. Kurset ligger d. 8.8.-14... AU støtter kurset som pilotprojekt med dækning af halvdelen af et evt. underskud, dog max. kr. 25.000,- . Næste år planlægges nye kurser, som placeres andre steder i landet. * I forbindelse med formandsmødet planlægges et indslag omkring Senioridræt, hvor en gruppe på 21 seniorer fra Svendborg vil uddele materiale omkring senioridræt. Ivan Bjærge * Årsmøde d. 20. marts i Idrætsmærket med genvalg som revisor samt medlem af Idéudvalget. * Told*Skat Fritid har henvendt sig for at høre noget om Idrætsmærket. Flere af Told*Skat Fritids foreninger har efterfølgende meldt, at de vil gøre noget aktivt for at udbrede kendskabet til Idrætsmærket. * Lanciers i Told&Skat i Århus. * Told*Skat Fritid på Bornholm efterspørger nogle andre foreninger på Bornholm at dyste imod. * Ivan har henvendt sig til Århus Amtskreds for at komme og fortælle om AU-aktiviteter, men blev ikke indbudt til deres årsmøde. Ulla Holm * Er på fjernundervisningskursus i PC. * Afviklet aktivitetsdag i Ringkøbing Amtskreds m. 140 deltagere. * Forespørgsel fra Henning Jensen om fremvisning af AU-aktiviteter på Århus Amtskreds Seminar i ROFI. * Familie fra STØFI har brokket sig over ussel mad i vinterferieugen på PAN i Norge. * Har fremvist Senioridræts Startkonceptet + kogebog på kredsbestyrelsesmøde med efterfølgende stor interesse og ros til materialet. * Stor omtale omkring lovligheden vedr. udsendelsesproceduren i Ikast Senioridræts opstartsindbydelse, men efterfølgende har Indenrigsministeriet godkendt proceduren. Jørgen Pilegaard: * Har modtaget brev fra Kulturministeren med opbakning og ros vedr. Virksomheds-Trim. * Svar på AU-ansøgninger til Styrelsen: - Oversættelse af senioridrætsvideo til engelsk, 10.000,- kr. - Underskudsgaranti på Senioridrætskonference på 84.000,- kr. Under forudsætning af, at FMI og DAI yder en tilsvarende garanti hver. - Vi cykler til arbejde-ansøgning afventer mere konkrete tiltag omkring arbejdsopgaver. - Bærbar PC lånes hos IT, hvor Anette Holmer noterer hvor mange gange PC’eren er udlånt til AU. - Fremtidige ansøgninger bedes svaret på E-mail + papir. Bo Isaksen * Månedsrapport blev gennemgået. * Danica er et eksempel på, hvordan en aktivitetsdag på virksomheden kan føre til udarbejdelse af en motionsprofil, som igen fører til en ansøgning om optagelse som landssammenslutning i Landskredsen. Marianne Rasmussen * Været til præsentation af “Ud af røret”’s video. Flot video - blev positivt overrasket. * Valgt til revisor i Sæby Firmaidræt. * 11. april holder Nordjyllands Amtskreds familietræf, hvor MR skal være instruktør. I år har Handicapidræt meldt fra. Nu er de ældre inviteret med. Birte Westing Birte’s meddelelser blev gennemgået. Regnskabsoversigten 1998: Trækker man de forskellige underskudsgarantier fra slutregnskabet, så balancerer AU’s regnskab med et lille plus. Det er yderst positivt, at så mange foreninger har søgt Regnbuen, så de regelbestemte tilskud er regnskabsoverskredet med små 100.000,- kr. 1999: Ingen kommentarer. Ad. 3. Ansøgninger * Holstebro: “Idræt om Dagen”. Nyt tiltag - tværidrætsligt tiltag. Bevilget kr. 15.000,- konto 8230. * Vestfyn, Skinnecykling: AU ønsker et mere udførligt budget, hvor AU kan se, hvordan Vestfyn vil få financieret restbeløbet. AU stiller sig ikke afvisende overfor projektet, men ønsker flere oplysninger inden en evt. støtte kan bevilges. * Vestfyn, Onsdagsklub: Bevilget kr. 6.000,- konto 8220. * Slagelse: Bevilget kr. 7.500,- konto 8210. Ikast, Femkamp: Bevilget kr. 5.000,- konto 8240. Videre procedure omkring ansøgninger: Ansøger får standardsvar: Vi har modtaget deres ansøgning. Denne vil blive behandlet senest på førstkommende AU-møde, den .... Den områdeansvarlige har beslutningsmyndigheden vedr. ansøgningen. Ved tvivlstilfælde tages ansøgningen op på AU-møde. Jørgen Pilegaard får tilsendt alle ansøgninger til underskrift. Konsulenten indhenter ekstra viden vedr. ansøgningen, hvis dette er ønskværdigt. Disse oplysninger indhentes før en evt. drøftelse i AU. På kommende formandsmøde vil Jørgen Pilegaard orientere om mulighederne i Regnbuen. Orientere DFIF om Regnbuen v.h.a. beskrivelser af forskellige projekter fra ide til afvikling. Ad. 4. Strukturgruppens oplæg Strukturgruppens oplæg blev debatteret. AU afventer spændt diskussionen på det kommende formandsmøde. Ad. 5. Senioridræt Senioridræt - Vision 2003 blev gennemgået. Herunder blev markedsføringsbudgettet for Senioridræt drøftet. De udgifter, der hidhører under direkte markedsføring, (kr. 15.000,-), konteres på PR-konto 8600 og resten (kr. 42.000,-) konteres under Senioridræt konto 8500. Pkt. 6 til 14 henlægges til næste AU-møde. Punkter til AU’s møde med Styrelsen: Senioridræt Virksomheds-Trim + statustal Orientering om den nærmeste fremtid i AU Jørgen Pilegaard, Formand for Aktivitetsudvalget Referent: Bo Isaksen