Referat af møde i Aktivitetsudvalget den 18. juni 1999 Tid og sted: Den 18. juni 1999 på Hotel Australia i Vejle. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Ivan Bjærge, Marianne Rasmussen, Ulla Holm, Bo Isaksen, Jan Knudsen og Birte Westing. Dagsorden: 1. Godkendelse af referater 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Budget 2000 4. Panter 5. Vi cykler til arbejde 6. Virksomheds-Trim 7. Tour de Pedal kampagnetræffet 19.6.99 8. Planlægning af kommende AU-møder 9. AU-kalender 10. AU-info 11. Åbent for tilføjelser 1. Godkendelse af referater Pkt. 8 i AU-referat nr. 3. Ulla Holm spørger, om der er sat dato på Familieidrætskurset. Det er der ikke, og i UU’s kursuskatalog står kurset også uden datoangivelse. Referat Styrelsen/AU. * Vi cykler til arbejde. Styrelsen er ikke interesseret i at deltagerne bliver registreret i Virksomheds-Trim som medlemmer. Bo Isaksen: Dem vi får navn på i forbindelse med kampagnen er kontaktpersonerne – og det er kun tænkt at registrere dem som kontaktpersoner for informationer og tilbud. Vi regner med 7-8000 kontaktpersoner, som kan tilbydes medlemskab af Virksomheds-Trim, men de skal så melde sig ind på normal vis for at blive registreret som medlemmer. * Vi skal opfordre til at spørgsmålet, om man kan starte en firmasportsforening med udgangspunkt i Senioridræt, tages op på et kommende konsulentmøde. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Jan Knudsen: * Udleverede budget omkring senioridrætskonference. Har fået afslag fra Friluftsrådet, der er for meget idræt til at de vil støtte. Der er p.t. tilmeldt ca. 100 deltagere og man regner med at der kommer lidt flere. Budgettet ser pænt ud. * Højskolekurset – der er budgetteret med 50 deltagere ud fra forhåndstilsagn. P.t. er der 25 tilmeldte. Vores tilskud til afviklingen er skåret tilsvarende ned. * Senioridræt starter op i Holstebro efter sommerferien og Varde er også interesseret. Bo Isaksen: Henviste til sin månedsrapport. Bo holder ferie i ugerne 27 – 30. Ivan Bjærge: Har været til Ideudvalgsmøde i Idrætsmærket. Besluttet også at holde møde med deres bestyrelse d. 2.6. Oplysningerne tages med i Firmaidræt – stor ros for det. Marianne Rasmussen: Indkaldt til kredsbestyrelsesmøde til drøftelse af den nye struktur. Der er nedsat et udvalg, der skal komme med et oplæg i august for at lave ændringsforslag til ny struktur. Jørgen Pilegaard: * Har været til Panterdag i Middelfart og til Danmark-Stafetten i Næstved. * Har været på Gerlev Idrætshøjskole til indvielse af International legeplads med Gamle lege. I den forbindelse foreslår Ulla Holm om vi kunne holde en temadag på Gerlev? Det ville være fint med faciliteterne. * Har fået en henvendelse fra Sannie Kalkerup. Vi sætter emnet på som et punkt på vores møde i Laven d. 13.-14. august og Sannie inviteres til at deltage d. 13.8. Regnskabsoversigt: * Senioridrætskontoen går i –minus 22.500,-. Der kommer indtægter på 5-7.000 for salg af videoer. Vi afventer sidst på året om evt. ansøgning til Styrelsen. * Vedr. Tour de Pedal: Indtægterne mangler. * Der er et lille overskud på Virksomheds-Trim. 3 Budget 2000 Budgetønsker til år 2000 blev gennemgået. De indarbejdes i budgettet til aflevering d. 1.7. 4. Panter Konceptet blev præsenteret incl. regnskab og budget. 5. Vi cykler til arbejde Bo Isaksen: Har haft besøg af Sofie fra Dansk Cyklist Forbund for en snak om økonomien i kampagnen. DFIF skal stå for trykning og forsendelse og udsendelse af køreskemaer og kampagnemagasin. Det bliver en kæmpe udsendelse – med forventet 7-8000 forsendelser. Kommer til at foregå i ugerne 31 – 32 – 33. 6. Virksomheds-Trim * Der er lige sendt et nyhedsbrev ud. Vil fremover prøve at få nogle artikler med i brevet. * WHO-konferencen er flyttet til efter Repræsentantskabsmødet. * Der er en god artikel i Idræt i Skolen om "Active Living". * Regeringens folkesundhedsprogram nævner Motion på Arbejdspladsen. 7. Tour de Pedal kampagnetræffet 19.6.99 Planen for træffet blev gennemgået. 8. Planlægning af kommende AU-møder Næste AU-møder planlagt som følger: 13. – 14. august i Laven. Sannie Kalkerup inviteres til 13.8. 10. – 12. september i Ribe. Ledsagerweekend. 8. – 9. oktober i Laven. 19. november. I forb. med formandsmødet i Middelfart. Ingen møde i december. 9. AU-kalender Se foregående punkt. 10. AU-info Der er ikke udsendt AU-info siden sidste AU-møde, hvorfor emnerne er de samme som sidst. 11. Åbent for tilføjelser Der var kommet nye ansøgninger, ligesom nogle ansøgninger fra tidligere møder nu var klar til behandling. * Roskilde: Leg med Firmaidrætten. Bevilget kr. 20.000,- fra Idépuljen. * Roskilde: Firma-Fiske-Festival. Bevilget kr. 4.000,- som Opstarttilskud. * Vestfyns Firma Idræt: Skinnecykling. Bevilget kr. 15.000,- fra Idépuljen. * Frederikshavn: Senioridræt. Bevilget kr. 10.000,- * Frederikshavn: Idræt om Dagen. Bevilget kr. 7.000,- * Frederikshavn: Sjov Lørdag. Bevilget kr. 5.000,- * Skanderborg: PR-dage for Seniorer. Bevilget kr. 10.000,- Jørgen Pilegaard, Formand for Aktivitetsudvalget Referent: Birte Westing