Referat fra DFIFs aktivitetsudvalg d. 19. november 1999 Referat Nr. 8.99 Tid og sted: Den 19.11.1999 på Middelfart Ferieby. Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Holm, Ivan Bjærge, Bo Isaksen og Jan Knudsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat nr. 7.99 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Virksomheds-Trim, markedsføring 4. Rekvisitindkøb 5. Vision 2003 6. Vi cykler til arbejde 7. DFIF-Festival 2002 8. Ansøgninger 9. AU-kalender 10. AU-info 11. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 7.99 Referatet godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: Bo's månedsrapport blev gennemgået. Ulla Holm: * Har travlt med arbejdet i STØFI vedr. afdrag og tilskud samt diverse udvalg omkring motion og samvær og senioridræt. * Takkede Aktivitetsudvalget for 5 dejlige og spændende år. Ivan Bjærge: * Har været til Idéudvalgsmøde i Idrætsmærket. * Har været til kampagnetræf i Nyborg. Positivt møde med gode input. Udførligt referat foreligger. Jan Knudsen * Vedr. videooplæg. DAI + FMI + DFIF har ydet kr. 33.000,- hver til projektet. Deadline vedr. vinteraktiviteter i januar. * Folder om vinteraktiviteter for seniorer. 92 pers. forhåndstilmeldt til aktivitetsugen i Norge. Marianne Rasmussen: Har været til møde i Nordjyllands Amtskreds til gensidig orientering. Det er positivt at være med og Marianne ser frem til flere møder med kredsene. Jørgen Pilegaard: * Har været til Landsdel Øst møde. Der blev stillet spørgsmål vedr. regnskab for Virksomheds-Trim. Alle der henvender sig kan få regnskabet tilsendt. * Lokal Motion - EU-projekt. Orienterende skrivelse vedr. projekter rundsendes til de involverede foreninger. * Alle FMI-projekter er oplistet i FMI-avisen, som udsendes til alle foreninger. Birte Westing: Skriftlige meddelelser taget til efterretning. Regnskabsoversigt: Nyt regnskab ønskes rundsendt i december. Regnskabet godkendt. Ad. 3 Virksomheds-Trim, markedsføring Området opprioriteres frem til januar i tråd med regeringens Folkesundhedsprogram. Ad. 4. Rekvisitindkøb Besluttede at indkøbe nyt hoppeagregat samt 10 mountainbikes + trailer. Floorballudstyr er indkøbt i samarbejde med IU. Ad. 5. Vision 2003 AU's arbejdsbeskrivelser og efter/videreuddannelsesplaner er udarbejdet. Emnet tages op på AU's møde d. 11.-12. feb. 2000 med Sannie Kalkerup og Jan Steffensen. Ad. 6 Vi cykler til arbejde AU finder Vi cykler til arbejde ideen/kampagnen meget god. Samarbejdsaftalen med Dansk Cyklist Forbund skal strammes meget op, således at kampagnen bliver udgiftsneutral for DFIF. AU afventer Styrelsens udspil vedr. det videre forløb. (Tilføjet: Styrelsen har givet tilsagn om at AU skal fortsætte samarbejdet, under de samme konditioner med en opstramning. Bo) Ad. 7. DFIF-Festival 2002 Jan Knudsen orienterede om organisationen bag DFIF-Festival 2002. Skitse blev udleveret. AU finder ideen spændende men påpeger, at det kan påvirke udvalgets opgaveprioriteringer. Ad. 8. Ansøgninger Glejbjerg: Idræt om Dagen. Bevilget kr. 10.000,- Assens: Regionstræf. Anbefales at søge FMI. Pandrup: Floorball. Anbefales at søge igangsætningstilskud. Ad. 9. AU-kalender Mødedatoer påføres kalenderen. Ad. 10. AU-info AU-info udkommer sidst i januar. Ad. 11. Åbent for tilføjelser Intet under dette punkt. Jørgen Pilegaard Referent Formand for Aktivitetsudvalget Bo Isaksen