Referat Nr. 9.00 - 31.10.2000/BW Aktivitetsudvalget Tid og sted: 28.10.2000 i Horsens Deltagere: Jørgen Pilegaard, Marianne Rasmussen, Ulla Staal, Ivan Bjærge, Bo Isaksen, Jan Knudsen, Birte Westing og Peder Bisgaard. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 08.00 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt 3. Projekt Fyn 4. VCTA 2000 5. Festival 2002, Kolding 6. Panterdage 2000 7. Senioridræt 8. Ansøgninger 9. AU-kalender 10. Åbent for tilføjelser Ad. 1. Godkendelse af referat 08.00 Ivan Bjærge havde følgende bemærkninger: Til pkt. 2: Marianne Rasmussen havde været til Panterdag i Frederikshavn (ikke Aalborg). Til pkt. 3: Er der bevilget tilskud til et Lederseminar i Næstved? Nej, men til aktiviteter i forbindelse med seminaret. Til pkt. 4: Hvordan ser det ud med budgetbesparelserne? Bo Isaksen: Vores forslag har været behandlet og er OK. Ligger nu til godkendelse på formandsmødet. Herefter blev referatet godkendt. Ad. 2. Meddelelser, herunder regnskabsoversigt Bo Isaksen: * Har været til styregruppemøde i VCTA efter afslutningen af kampagnen. En edb-fejl betyder at der står 75.000 deltagere og 7.000 hold på hjemmesiden. Der har været 83.000 ude at cykle. * Har fået henvendelse fra Connex, at de gerne vil lave V.-T. projekt. Laves sammen med Odense Universitet. * Supergros vil have lavet projekt efter spørgeskemaundersøgelse. * Har været til møde i Fødevaredirektoratet vedr. Kost og Motion. Der skal laves praktiske tiltag omkring sundhed-kost-motion. Marianne Rasmussen: * Har arbejdet på projektbeskrivelsen til IPIP. Behandlingen af ansøgningen er p.t. udsat. * Har været til Panterdag i Frederikshavn. Der var ca. 43 deltagere. Godt arrangement med aktiviteter ude og inde. Peder Bisgaard havde følgende bemærkning til oplysningen om IPIP: Som medlem af bestyrelsen i Idrætspolitisk Idéprogram kan jeg kun beklage forløbet omkring Sæbys ansøgning. En erfaring fra andre ansøgninger er, at der lægges stor vægt på forankringen af de projekter, der gives tilskud til. Bo: Kunne vi ikke få et eksemplar af en ansøgning, der er gået igennem? Så kunne vi se, hvad kravene til en ansøgning er. Birte Westing: Nu har vi endelig fået bulletinerne til Eurofestivalen 2001 i Riga. De er sendt ud til tidligere deltagere og til alle foreninger og kredse. Der begynder at komme tilmeldinger. Jan Knudsen: * Er ved at være færdig med mountainbike-folderen. Der kommer ikke så meget tekst med men mange billeder, men der henvises til hjemmesiden. * Video er ved at være færdig, den speakes nu. Regner med at den er klar til formandsmødet. Nu resterer så vinterdelen. Vinteraktivitetstur – der er ikke så mange tilmeldinger. Vil opfordre lederne ude omkring til at få tilmeldt nogle seniorer. Meningen er næste år at lave en turguide, så foreningerne selv kan arrangere fremover. Ulla Staal: Har afviklet Panterdag i Skanderborg. Jørgen Pilegaard: * Har haft stor bevågenhed omkring VCTA. En rigtig god kampagne for foreningen at være med i. Giver en masse PR. Regnskabsoversigt På det udleverede regnskab mangler udgift til Finn Berggren. Kr. 40.000,- går fra. Ved en gennemgang af regnskabet fremgår det, at der er i alt kr. 120.000,- at gøre godt med til resten af året. Ad. 3. Projekt Fyn På mødet med styrelsen var der enighed om at der skulle laves et projekt på Fyn. Der er lavet en projektbeskrivelse af Peder Bisgaard, Jørgen Pilegaard og Bo Isaksen. Formålet er at Fyns Amtskreds sammen med foreningerne kan tilbyde et produkt, som virksomhederne kan have glæde af. Som kundegrundlag tænkes på virksomheder på + 50 ansatte. Der er over 600 mulige på Fyn. Der er udfærdiget et budget for 4 år. Der er møde i FAK d. 6.11., hvor projektet skal præsenteres og besluttes. Bo har haft kontakt til Fyns Amt. De har lavet en forebyggelsesstrategi 2009, hvor vores projekt passer perfekt ind. De var således meget positive for et samarbejde, hvilket vil være en enorm opbakning og mulighed for de fynske foreninger at arbejde videre på. Ad. 4. VCTA 2000 Økonomisk ser det fint ud. Evt. overskud forsøges bibeholdt i kampagnen til næste år. En mini spørgeundersøgelse ang. tidspunktet for afviklingen har givet udslag til fordel for foråret. Det kan dog først nås til 2002. Ad. 5. Festival 2002, Kolding Der er aftalt møde med alle relevante implicerede udvalg fredag før formandsmødet. Alle fra AU kommer. Til den fredag skal vi i hovedtræk have oplæg på, hvad AU vil/kan tilbyde. Jan Knudsen har været på besigtigelse af faciliteterne sammen med Jørn Godt. Stævnecentrum skal være ved stadion. Mulige aktiviteter: friluftsliv – Danmark-Stafetten – mountainbike – opvisning – aktivitetsdagstilbud – konference. Bo og Jan laver oplæg til mødet d. 6.11. Ad. 6 Panterdage 2000 Der var lidt færre både i Aalborg og Skanderborg. Det er de begge kede af. Der er kommet flere byer til, men ikke flere deltagere i de enkelte byer. Det kan skyldes arrangementet – dagen for afviklingen og prisen. Det skal fastholdes, at Panterdagene afvikles samme dag i foråret og efteråret. Jan tager til evaluering. Ad. 7. Senioridræt Korsør er startet. Hillerød starter 19.4.2001 Haderslev starter 17.4.2001. Tage Carlsen og Jan Knudsen har talt om at Senioridræt kunne komme med som ”opvisningsidræt” eller deltage i specielle idrætter, hvor man så kunne lave en speciel 50+ /55+ række til Eurofestivals, måske første gang i Finland. Der er forslag om en 1-dags konference i 2001. Ad. 8 Ansøgninger Vi har fået en klage fra Frederikshavn fordi vi har givet afslag på 3 ansøgninger om Regnbuetilskud. Bo Isaksen har haft kontakt til Lisbet Dørum fra Frederikshavn, hvor det bl.a. viste sig, at de havde taget udgangspunkt i deres klage i en forældet Regnbuefolder. Der er i løbet af de sidste 10 år udbetalt kr. 173.000,- i Regnbuetilskud til Frederikshavn. Afslaget på ansøgningerne fastholdes. Roskilde Amtskreds: Underskudsdækning på Familiestævne. AU har givet tilskud via Regnbuen til aktiviteten. At amtskredsen får et underskud på kr. 2.652,75 på et arrangement med et budget på kr. 34.000,- giver ikke anledning til at AU kan gå ind og yde yderligere tilskud. Glejbjerg: IDA. Jan Knudsen undersøger hvor stort tilskud de får fra FMI. Vi afventer. Korsør: Aktive Seniorer. Kan få til rekvisitter og annoncefoldere, i alt kr. 15.000,- Der gives ikke til Floorballudstyr, renovering af billardbord og tæppecurling. Ang. lån af tæppecurling henvises til FMI. Frederikshavn: Panterdagen. Bevilget kr. 4.000,- til opstart. Vestfyns Firmaidræt: Motionsklub. Bevilget kr. 4.000,- til opstart. Vestfyns Firmaidræt: Hestebremseeksamen. Afslag, da vi ikke giver tilskud til julefrokost. Ad. 9. AU-kalender Kalenderen gennemgået og mødedatoer for foråret 2001 fastlagt. Ad. 10. Åbent for tilføjelser * Der er ytret ønske om et løbeprogram/tidtagningsprogram til SuperNova. * AU-ønsker til SuperNova tages med på næste AU-møde. Evaluering af kampagnetræffet: Danmark-Stafetten havde et godt møde med nogle positive mennesker. Nedskæringer i budgettet blev modtaget konstruktivt. LøbeTouren: Mange ting taget op. Hjerteforeningen regner med at komme med flere nye regioner næste år. Jørgen Pilegaard Formand for Aktivitetsudvalget Referent Birte Westing